Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek'.
 
POSTADRES 
Postbus 20 
 
7500 AA  ENSCHEDE 
 
 
 
 
 
 
BEZOEKADRES 
Hengelosestraat 51
 
 
 
TELEFOONNUMER 
T.a.v. verzoekster / verzoeker 
 
14053 
Per mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 
ONS KENMERK 
BEHANDELD DOOR 
 
26 november 2020 
2000096508 
J.H. Onstein 
 
 
 
UW MAIL VAN 
UW KENMERK 
DOORKIESNUMMER 
4 november 2020  
 
(053) 481 56 40 
 
ONDERWERP 
 
Besluit op WOB-verzoek inzake Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Op 4 november 2020 heeft u bij de gemeente Enschede een WOB-verzoek ingediend tot het 
verkrijgen van informatie over besluiten ten aanzien van de uitoefening van het 
demonstratierecht rondom abortusklinieken.  
Wij hebben uw verzoek gekwalificeerd als een verzoek op basis van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB). 
 
In het kader van de WOB kunt u de overheid verzoeken om kopieën van bestaande 
documenten toe te zenden. U verzoekt ons om documenten toe te sturen van besluiten ten 
aanzien van de uitoefening van het demonstratierecht rondom abortusklinieken.  
Na onderzoek in ons systeem blijkt dat wij 2 besluiten genomen voor een demonstratie bij een 
abortuskliniek. Wij hebben de besluiten als bijlage bij deze brief gevoegd. 
 
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. informatie daarover 
vindt u op de website van de gemeente; www.enschede.nl (zoekterm ‘bezwaarschrift’). 
 
Voor vragen over uw verzoek kunt u bellen met de heer J.H. Onstein, telefoonnummer 053-
4815640. 
 
Wij vertrouwen erop  u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Burgemeester en Wethouders van Enschede 
 
 
G.E.S. Walgemoet 
hoofd afdeling Vergunnen  
 
Bijlagen: 

Acceptatie melding demonstratie 1 

Acceptatie melding demonstratie 2