Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Besluiten uitoefening demonstratierecht abortuskliniek'.POSTADRES
Postbus 20
7500 AA Enschede
BEZOEKADRES
Hengelosestraat 51
TELEFOON
14 0 53
DATUM
ONS KENMERK
BEHANDELD DOOR
17 juli 2020
V-2020-3871
2000063978
UW BRIEF VAN
UW KENMERK
DOORKIESNUMMER
---
---
053 - 4817100
ONDERWERP
Ontvangstbevestiging melding manifestatie
Geachte ,
Op 13 juli 2020 heb ik kennis genomen van uw melding overeenkomstig artikel 2:3 van de
Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Enschede. In deze brief bevestig ik u de
ontvangst van de melding.
Inhoud manifestatie
U geeft aan dat u een manifestatie gaat houden om vrouwen en mannen te wijzen op de andere
mogelijkheden dan abortus.
U houdt de manifestatie op dinsdag 21 juli 2020 tussen 13:00 en 17:00 uur aan de Emmastraat
186 te Enschede zoals aangegeven op bijgaande situatietekening. U zult met 2 mensen
aanwezig zijn op de locatie, met inachtneming van de geldende RIVM maatregelen.
Beoordeling melding
Bij de beoordeling van uw melding is gebleken dat er op dit moment geen belemmeringen zijn
om de manifestatie te houden op de wijze zoals u dit heeft aangegeven op het
kennisgevingsformulier.
Algemene richtlijnen
De volgende - door de burgemeester vastgestelde - algemene richtlijnen gelden voor openbare
manifestaties, zoals betogingen en demonstraties als bedoeld in artikel 4 Wet Openbare
Manifestaties die in Enschede worden georganiseerd:
1.  Bij constatering van strafbare feiten en/of direct gevaar voor personen of goederen
treedt de politie direct op;
2.  De politie treedt in ieder geval op bij blokkades van doorgaande routes, vitale
knooppunten of kruisingen en van in- en uitgangen van gebouwen en indien door de
aard, omvang en tijdsduur van de manifestatie op onaanvaardbare wijze schade wordt
toegebracht aan derden;
3.  Bevelen gegeven door de politie in het belang van de openbare orde en/of veiligheid
worden direct nageleefd;

DATUM
ONS KENMERK
PAGINA
17 juli 2020
V-2020-3871
2 / 3
4.  U mag geen (geluid)hinder veroorzaken. De door de politie en/of gemeente gegeven
bevelen om (geluids)overlast te voorkomen dienen onmiddellijk en stipt te worden
opgevolgd;
5.  Het is de organisatie of deelnemers niet toegestaan voorwerpen te verbranden tijdens
of bij aanvang of beĆ«indiging van de manifestatie;
6.  Spandoeken mogen niet zijn voorzien van dikke stokken;
7.  De organisatie ziet er op toe dat de deelnemers aan de manifestatie geen alcohol
voorhanden hebben;
8.  Onder de deelnemers aan de manifestatie mogen geen stokken e.d. aanwezig zijn;
9.  De locatie van de manifestatie zal na afloop door de organisatie schoon worden
opgeleverd.
Opmerking
Indien u voorwerpen (zoals pamfletten, spandoeken etc.) gaat bevestigen aan bomen, gevels of
andere objecten in, of grenzend aan de openbare ruimte, dan dient u hier toestemming voor te
vragen. Deze toestemming kunt u verkrijgen door een vergunning voor gebruik openbare ruimte
aan te vragen. Deze vergunning zal al dan niet onder voorwaarden verleend worden. Hier zijn
ook leges aan verbonden.
Indien u de benodigde voorwerpen zelf opstelt, zonder gebruik te maken van objecten in of
grenzend aan de openbare ruimte, dan is dit een onderdeel van de betoging en heeft u hier
verder geen aanvullende vergunningen voor nodig.
Nadere informatie
Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met,
telefoonnummer 053 - 4817100. Wanneer u reageert, wilt u dan kenmerknummer V-2020-3871
vermelden?
Hoogachtend,
de Burgemeester van Enschede,
namens deze,
medewerker beleidsuitvoering afdeling Vergunnen
Bijlage:

Situatietekening
In afschrift aan (per mail):

Politie Oost Nederland

EMC Handhaving


DATUM
ONS KENMERK
PAGINA
17 juli 2020
V-2020-3871
3 / 3
Situatie