Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Overzicht van aantal klachten over 2021'.


 
 
 
 
 
Verzoek via e-mail  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
Reuver: 
19 juli 2022                               verzenddatum: 19 juli 2022 
uw kenmerk: 
 
zaaknummer: 
0889291113 
onderwerp: 
Uw  Woo-verzoek 
 
 
Geachte heer Droste, 
 
 
Op  24  juni  2022  ontvingen  wij  van  u  een  Woo-verzoek  waarin  u  vraagt  om  een 
overzicht van formele klachten over 2021 met daarbij de status en adviezen en indien 
mogelijk de manier waarop de gemeente invulling heeft gegeven aan de adviezen. 
 
In deze brief leest u ons besluit. 
 
Besluit 
Wij  hebben  besloten  de  gevraagde  informatie,  voor  zover  deze  in  documenten  is 
neergelegd,  openbaar  te  maken  en  aan  u  te  verstrekken  door  het  toe  te  sturen  aan 
het mailadres dat u opgaf.  
Het jaaroverzicht klachten 2021 treft u als bijlage bij deze brief aan. Hierin ziet u zowel 
het aantal informele als het aantal formele klachten en u leest wat het besluit van het 
college  hierop  was.  Er  is  geen  informatie  neergelegd  in  documenten  over  de  manier 
waarop invulling is gegeven aan adviezen. 
 
Regelgeving 
Uw aanvraag hebben wij beoordeeld aan de hand van: 
Wet open overheid, artikel 4.1. 
 
Toelichting 
Woo-verzoeken publiceren we geanonimiseerd in het Gemeenteblad.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens het college van burgemeester en wethouders,  
 
 
 
 
Naam medewerker 
Beleidsmedewerker, team AJZ 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
Bezwaarclausule 
Als u het niet eens bent met dit besluit en u bent belanghebbende, dan kunt u binnen 
6  weken  na  de  verzenddatum  van  dit  besluit,  een  bezwaarschrift  indienen  bij    het 
college  van  burgemeester  en  wethouders  van  de  gemeente  Beesel,  Postbus  4750, 
5953  ZK  in  Reuver.  Het  bezwaarschrift  moet  zijn  ondertekend  en  bevat  uw  naam, 
adres,  dagtekening,  het  besluit  waartegen  het  gericht  is  en  de  reden  waarom  u 
bezwaar maakt.  
 
 
 
 

Jaaroverzicht klachten 2021
In 2021 is een klacht nog niet afgehandeld. Dit is een klacht over het 
Iedere  dag  zijn  er  veel  momenten  waarop  iemand  contact  heeft  met  de 
parkeerbeleid. Deze is abusievelijk geregistreerd als klacht. Hierover is 
gemeente. Iedereen wil graag of een prettige manier behandeld worden. 
het team nog in overleg met verzoeker. 
Wanneer mensen niet tevreden zijn, mogen ze een klacht indienen. We 
behandelen deze klachten en proberen daarmee om het vertrouwen in de 
verhouding formele / informele klachten
Wanneer de interne klachtenprocedure is afgerond, kan iedere verzoeker 
overheid  te  herstellen  en  te  behouden.  Het  is  voor  de  gemeente  een 
zich nog wenden tot de externe klachtbehandelaar. Elke gemeente moet 
signaal  om  de  dienstverlening  waarmee  we  de  dienstverlening  kunnen 
deze hebben. De gemeente Beesel is hiervoor aangesloten bij de 
verbeteren. 
Nationale ombudsman in Den Haag. 
In 2021 zijn er 28 klachten binnengekomen.
25
Dat zijn er 8 meer dan in 2020.
20
Waarover gaan klachten?
15
Het onderwerp van de klachten varieert. In onderstaand overzicht ziet u 
aantallen klachten 2017 - 2021
10
formee
in

formeel
het onderwerp van de klachten.  
5
nog niet 
afgehandeld
0
afgehandeld
1. klacht over niet ontvangen reactie op verzoek onderhoud weg 
30
2017
2018
2019
2020
2021
2. klacht over wijze van communicatie met kwetsbare bewoners 
3. klacht over bewust misdadig werk 
20
nog niet afgehandeld
formeel afgehandeld
informeel
4. klacht over vernietigen verloren id-kaart
5. klacht over niet verstrekken gegevens familieleden 
Van  deze  6  klachten  is  1  klacht  gegrond  verklaard.  Dat  wil  zeggen  dat 
10
burgemeester en wethouders deze klacht terecht vonden. 2 Klachten zijn 
6. klacht: teleurgesteld in aanpak speeltuintje en overlast honden 
ongegrond verklaard. Burgemeester en wethouders vonden deze klachten 
7. klacht over communicatie gemeente en BsGW over nota 
0
niet  terecht.  En  3  klachten  zijn  niet  in  behandeling  genomen  omdat  er 
8. klacht over verschuiven afspraak 
1
bijvoorbeeld  bezwaar  of  beroep  openstond,  een  klacht  te  oud  was  of 
som van 2017 som van 2018 som van 2019
wanneer  met  een  klacht  niet  bereikt  kan  worden  waarvoor 
9. klacht over uitblijven beslissing aanvraag OV 
klachtbehandeling  is.  Dat  is  bijvoorbeeld  wanneer  er  een  blijvend 
10. klacht over brief inzake tijdelijke afsluiting weg  
som van 2020 som van 2021
meningsverschil  is  over  iets.  Het  doel  van  klachtbehandeling  is  het 
11. klacht over parkeerbeleid Past. Vranckenlaan
behouden    of  het  herstel  van  het  vertrouwen,  maar  dat  is  niet  langer 
mogelijk als de gemeente en verzoeker het fundamenteel oneens zijn. 
12. klacht over afhandeling verzoek educatieve speeltuin nabij 
Hoendercamp 
Hoe behandelen we een klacht?
13. klacht over wijze van afhandeling van melding 
Wanneer we een klacht ontvangen, kijken we eerst of het een klacht is die 
14. klacht over niet nakomen afspraken inzake toezegging 
we moeten behandelen. Een klacht gaat over gedrag. Wanneer iemand 
werkzaamheden vanaf 2018 
het  niet  eens  is  met  een  besluit  van  de  gemeente,  of  niet  eens  is  met 
2021
15. klacht over manier van afhandeling wijziging vergunning  
beleid, of wanneer het een heel oude zaak betreft, hoeven we een klacht 
niet te behandelen. We laten dit aan de verzoeker weten. 
16. klacht over telefonische bereikbaarheid klantenbalie 
17. klacht over niet nagekomen afspraak plaatsen wildspiegels 
We  proberen  een  klacht  in  eerste  instantie  op  een  informele  manier  te 
18. klacht over medewerker Wmo 
behandelen.  Informele  klachtbehandeling  houdt  in  dat  een  medewerker 
van het team of de teammanager met de verzoeker contact op over zijn 
19. klacht over het niet ontvangen van een terugkoppeling 
klacht. Samen proberen ze de klacht op te lossen. Vaak is het geven van 
20. klacht over afgeven vergunning aan frietkarretje 
een nadere toelichting en uitleg, of het aanbieden van excuses voldoende. 
21. spoedverzoek en melding / klacht onverantwoordelijke werkwijze 
Dan eindigt de klachtbehandeling daarmee.
wmo medewerker 
Wanneer het niet lukt, behandelen we een klacht op de formele manier. 
Dat  wil  zeggen  dat  de  klachtencommissie  degene  die  de  klacht  indient, 
22. klacht over foutief aanleveren van persoonsgegevens BRP 
hoort  en  ook  degene  over  wie  de  klacht  gaat.  De  klachtencommissie 
23. klacht over afhandeling meldingen en behandeling burgers  
adviseert het college van burgemeester en wethouders over de vraag of 
gegrond
ongegrond
niet in behandeling
24. klacht over handelen medewerkster WIZ 
een klacht terecht is of niet. Het college van burgemeester en wethouders 
informeel afgehandeld nog in behandeling
25. klacht over niet nakomen afspraken door Gemeente Beesel 
neemt vervolgens de beslissing. 
26. klacht over werkwijze en manier informatieverstrekking 
In 2021 zijn 21 klachten op een informele manier afgehandeld.  Bij 6 
bestemming pand 
klachten is de klacht op formele manier behandeld, en is de klacht aan 
27. klacht over manier afhandeling aanvraag omgevingsvergunning  
burgemeester en wethouders voorgelegd. 
28. klacht over gebruik school om stemlokaal in te richten

Document Outline