Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'Bestemming gemeentehuis'.                                                                                   
 
 
 
 
 
 
* ZEE89A9B693*
De heer/mevrouw A. Swarts 
   
 
 
 
 
datum:  15 augustus 2022 
 
ons kenmerk:  Z/22/151851/D-423114  
 
  doorkiesnummer:   0599 32 02 20 
 
uw brief van:  26 juni 2022 
 
uw kenmerk:    
 
bijlagen:  
 
onderwerp:  Besluit Woo-verzoek  
 
 
Geachte heer/mevrouw Swarts, 
Inleiding 
Op 26 juni 2022 hebben wij uw verzoek als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid, van de Wet open 
overheid (hierna: Woo) ontvangen. Uw verzoek heeft betrekking op stukken over de plannen voor 
het gemeentehuis in Wedde. 
 
Wettelijk kader 
Op grond van artikel 4.1 lid 1 van de Wet Open overheid kan een ieder een verzoek om 
informatie  neergelegd  in  documenten  over  een  bestuurlijke  aangelegenheid  richten  tot 
een  bestuursorgaan  of  een  onder  verantwoordelijkheid  van  een  bestuursorgaan 
werkzame instelling, dienst of bedrijf. 
 
Overwegingen 
De plicht tot openbaarmaking ingevolge de Woo heeft geen betrekking op informatie die 
reeds  openbaar  is.  Verder  is  de Woo  van  toepassing  op  reeds  bestaande  documenten. 
Er rust op een bestuursorgaan geen plicht om een document, zoals een overzicht, aan te 
maken. 
 
Besluit 
Voor zover wij over documenten beschikken, treft u deze bijgaand aan. Tegen dit besluit 
op  uw  Woo-verzoek  kunt  u  bezwaar  maken.  Hoe  u  dat  kunt  doen  staat  hieronder 
beschreven. 
 
Bezwaar 
Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift 
indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan: 
•  uw naam en uw adres; 
•  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; 
•  de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het 
besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden? 
•  de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit; 
•  uw handtekening. 
 
Bezoekadres 
 
 
 
    Telefoon 
 
Postadres 
 
 
E-mail & website 
Gemeentehuis Sellingen, Dorpsstraat1, 9551 AB Sellingen      (0599) 32 02 20 
 
Gemeente Westerwolde 
 
xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx 
Gemeentehuis Wedde, Hoofdweg2, 9698 AE Wedde 
 
 
 
Postbus 14, 9550 AA Sellingen 
 
www.westerwolde.nl 
 


 
 
 
 
Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen zes weken na verzending van deze brief, naar het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 
9550 AA Sellingen. 
 
Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan 
worden afgewacht dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U 
stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, 
Postbus 150, 9700 AD Groningen. 
 
Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
Mevrouw E. Donia Nota, 
Juridisch medewerker 
  
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.