Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'parkeerverbod laan der V O C'.

 
 
 
                              
      Eenheid Midden-Nederland   
    District Flevoland        
     
      
Behandeld door   
 
e-mail   
@politie.nl 
Onderwerp    Het instellen van een parkeerverbod Laan 
 der V.O.C., wegvak tussen huisnummers 
 254 en 460, in Almere Buiten. 
 
Datum    16 februari 2022 
 
  College van Burgemeester en Wethouders 
Ons kenmerk     DROS-Alm-2022-V.O.C. 
van Almere 
Blad     1 van 2 
Afdeling Stadsbeheer 
Bijlage(n)      
t.a.v. 
 
 
 
Postbus 200 
 
1300 AE Almere 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen wegverkeer (BABW) (Stb.1990, 
460);  
Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Stb. 1994,1) 
 
Advies in zake voorgesteld besluit, Het instellen van een parkeerverbod Laan der 
V.O.C., wegvak tussen huisnummers 254 en 460, in Almere Buiten. 
 
Probleemstelling - aanleiding: 
De Laan der V.O.C. is een woonstraat in de wijk Oostvaardersbuurt in Almere Buiten 
Deze heeft een zonaal 30 km/u snelheidsregime en alle woningen aan de oneven 
huisnummerzijde parkeren op eigen terrein. 
Feitelijk bestaat daarmee deze zijde van de woonstraat nagenoeg uit op elkaar aansluitende 
inritten en kan daardoor aan deze zijde van de rijweg niet worden geparkeerd. 
Aan de even huisnummerzijde bevindt zich hoogbouw met bijbehorende parkeerplaatsen, 
zijnde openbaar terrein. Deze parkeerplaatsen worden middels een groen strook van de 
rijweg gescheiden. 
Formeel is het toegestaan om aan deze zijde van de weg te parkeren op de rijbaan. Dit wordt 
ook veelvuldig gedaan ondanks dat er voldoende parkeerruimte is op de parkeerplaatsen 
t.h.v. de hoogbouw. 
Door het krappe wegprofiel van de Laan der V.O.C. wordt het parkeren op de rijweg steeds 
meer als hinderlijk ervaren. Het in- en/of uitrijden vanaf eigen terrein wordt bemoeilijkt, 
alsmede het niet goed kunnen passeren van auto’s op de rijweg t.g.v. geparkeerde auto’s 
aldaar. 
 
 
Advies Handhaafbaarheid – Verkeersveiligheid en Bereikbaarheid: 
Vanwege het krappe wegprofiel komt het voor dat geparkeerde auto’s op de rijweg onbedoeld 
hinder veroorzaken met betrekking tot het in- c.q. uitrijden vanaf eigen terrein en het passeren 
van motorvoertuigen onderling op de rijweg.  
Er is voldoende parkeercapaciteit op de openbare parkeerplaatsen t.h.v. de hoogbouw. 
Hierdoor is het gewenst om aan de andere zijden van in- en uitritten op de Laan der V.O.C. 
een parkeerverbod in te stellen.  
    
Wel zal de wegbeheerder maatregelen moeten nemen als deze niet wil dat voertuigen in de 
 
 
 

                             
 
 
 
     
 
 
     
 
Onderwerp     Advisering 
 
Datum    16 februari 2022 
 
 
Blad    2 van 2 
 
 
groenstrook gaan parkeren. Deze groenstrook ligt tussen de rijbaan en het fietspad en valt 
 
dus onder het begrip “weg” omschreven in artikel 1 Wegenverkeerswet 1994. 
 
Advies: 
De door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden 
Nederland, team Verkeer, cluster Noord, adviseert positief Het instellen van een 
parkeerverbod Laan der V.O.C., wegvak tussen huisnummers 254 en 460, in Almere Buiten.., 
het aanbrengen van een gele onderbroken streep (“verboden te parkeren”)., zoals is 
aangegeven in bijgaande tekening;  
 
 
Opmerkingen:  
 
 
 
De in deze brief genoemde wegen zijn gelegen binnen de bebouwde-kom-
grenzen van de gemeente Almere.  
 
Genoemde wegen zijn in beheer/onderhoud bij onderhavige gemeente.  
 
De in het advies genoemde verkeerstekens en -borden zijn de verkeerstekens en  
-borden als bedoeld in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990                   
en bijbehorende bijlage I. 
 
Het aanbrengen of verwijderen van verkeerstekens en -borden dient te 
geschieden conform het gestelde in het Besluit Administratieve Bepalingen 
inzake het Wegverkeer (BABW) en de, krachtens artikel 14 Wegenverkeerswet 
en de BABW, opgestelde Uitvoeringsvoorschriften BABW.  
 
 
De korpschef van de politie, namens deze de politiechef van de regionale eenheid Midden-
Nederland, namens deze, 
  
 
 
 
 De brigadier van politie, verkeersspecialist politie Midden-Nederland, district Flevoland.