Dit is een bijlage die opent in hetzelfde venster 'parkeerverbod laan der V O C'.


 
 
 
 
 
 
 
Stadhuisplein 1 
Postbus 200 
 
1300 AE Almere 
 
Telefoon 14 036 
  De heer A. Berg 
almere.nl/contactformulier 
 
  Laan der V.O.C. 25    
  1335 TH  ALMERE 
 
 
 
Betreft: besluit op uw verzoek Wet open overheid 
 
 
Geachte heer Berg, 
 
Wij hebben uw verzoek volgens de Wet open overheid (Woo) ontvangen op  
27 juni 2022 en geregistreerd onder nummer 15134833. U vraagt om het openbaar 
maken van documenten over de besluitvorming over het parkeerverbod op de Laan 
der V.O.C.. 
Datum 
 
20 juli 2022 
Besluit 
 
Na beoordeling van de informatie volgens het toetsingskader van de Woo besluiten 
Uw brief van/kenmerk 
wij de informatie gedeeltelijk openbaar te maken. 
27 juni 2022 
 
 
Ons kenmerk 
Wij hebben u de afgelopen tijd de volgende e-mails gestuurd: 
15134833 
•  Uitstel beslistermijn in verband met uitvraag zienswijze derde 
 
belanghebbenden d.d. 12 juli 2022; 
Bijlage(n) 
 
•  Hervatting beslistermijn d.d. 13 juli 2022 
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de Wet open overheid (Woo). 
 
Wij hebben 2 documenten gevonden, namelijk: 
•  een overzicht van meldingen over verkeersoverlast op de laan der V.O.C.;  
•  een advies van de politie over het instellen van een parkeerverbod op de laan 
der V.O.C.. 
 
Uitzonderingen 
In de documenten hebben wij bepaalde informatie onleesbaar gemaakt vanwege: 
 
•  Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1 lid 2 onderdeel e Woo) 
We verstrekken geen informatie als het belang daarvan niet opweegt tegen het 
belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 
In de gevraagde informatie staan persoonsgegevens van ambtenaren en derden, zoals 
namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, handtekeningen en 
briefkenmerken.  
  
 
Datum 
 
20 juli 2022 
Ambtenaren en andere betrokken personen kunnen in hun werk niet volledig een 
 
beroep doen op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt weer 
Ons kenmerk 
15134833 
anders als het gaat om gegevens als namen, telefoonnummers (werk en privé),  
 
e-mailadressen en handtekeningen en parafen. Het belang van bescherming van de 
Pagina 
persoonlijke levenssfeer (privacy) weegt voor die gegevens zwaarder dan het 
2/3 
algemeen belang van openbaarmaking. Daarom maken wij die informatie niet 
openbaar. 
 
Die informatie hebben wij onleesbaar gemaakt door zwart te lakken. 
 
Wijze van openbaarmaking 
Volgens de Woo kunnen we bij het openbaar maken van deze informatie geen 
onderscheid maken tussen uw belangen en die van anderen. Daarom wordt de 
informatie die wij openbaar maken voor iedereen toegankelijk.  
 
De informatie treft u als digitale bijlage aan bij dit besluit. 
 
Vragen 
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de Woo-
contactpersoon van de behandelend afdeling, de heer A. Snaterse, via 
telefoonnummer 14036 of per mail via xxxx@xxxxxx.xx. Vermeld daarbij het 
registratienummer 15134833. 
 
 
Hoogachtend,  
 
burgemeester en wethouders van Almere, 
namens hen, 
 
teammanager van Gebieden 
van de afdeling Stadsruimte 
 
 
 
 
P. Stam 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Datum 
 
20 juli 2022 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
 
 
Ons kenmerk 
15134833 
Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via telefoonnummer 
 
14 036  
Pagina 
Daardoor kunt u soms voorkomen dat u een bezwaarbrief gaat schrijven. Wij 
3/3 
nemen het besluit  
met u door. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken.   
 
Toch bezwaar maken? 
Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. 
➔ 
Digitaal:  Invullen  e-formulier  op  almere.nl/bezwaar  (DigiD/e-
Herkenning vereist) 
➔ 
Per post: U kunt uw brief versturen naar: Gemeente Almere, t.a.v. 
Juridische zaken bezwaar en beroep, Postbus 200, 1300 AE, Almere.  
Vermeld hierbij altijd uw naam, adres, telefoonnummer, de datum van uw 
brief, de reden van uw bezwaar, het kenmerk van dit besluit (of een kopie 
van het besluit) en uw handtekening. 
 
Werking van dit besluit uitstellen? 
Het  besluit  geldt  ook  tijdens  de  bezwaarprocedure.  Daarom  kunt  u  bij 
spoed,  tijdens  de  bezwaarprocedure,  om  een  voorlopige  voorziening 
(tijdelijke maatregel) vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Midden-Nederland, 
sector 
Bestuursrecht,  
Postbus  16005,  3500  DA,  Utrecht,  onder  vermelding  van  Voorlopige 
voorzieningen.  
 
Liever digitaal?  Dat kan via het e-formulier ‘Verzoek aan rechtbank om 
voorlopige voorziening bij bezwaarprocedure’ op rechtspraak.nl.  
 
LET  OP!  Aan  een  verzoek  om  een  voorlopige  voorziening  zijn  kosten 
verbonden.