aanbesteding Stork-bibliotheek Vondelstraat

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Hengelo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Gemeente Hengelo
Postbus 18
7550 AA HENGELO OV

Hengelo, 28 juni 2021

Betreft: Wob-verzoek

Zeer geachte heer/mevrouw,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Franklin Veldhuis, journalist, u namens 1Twente om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren informatie bij of onder u.

De bestuurlijke aangelegenheid waarover ik informatie vraag, is uw beleid met betrekking tot: aanbesteding Stork-bibliotheek Vondelstraat. Het verzoek betreft de periode van 01-12-2020 tot 28-06-2021.

In de afhandeling van dit verzoek vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Informatie
Concreet vraag ik u om (kopie van) alle informatie met betrekking tot aanbesteding Stork-bibliotheek Vondelstraat van 01-12-2020 tot 28-06-2021, waaronder:

- Vergaderstukken, waaronder: uitnodigingen, presentielijsten, agenda’s, ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen;

- Correspondentie, gespreksverslagen intern (brieven, e-mails inclusief bijlagen, gespreksnotities, SMS-jes en WhatsApp-berichten);

- Alle externe correspondentie (brieven, e-mails inclusief bijlagen, gespreksnotities, SMS-jes en WhatsApp-berichten);

- Memo's, notities;

- Rapporten, adviezen;

- Financiële documenten;

- Datasets;

Mocht u beschikken over andere documenten die - aanvullend of in plaats van gevraagde documenten - inzicht in deze bestuurlijke aangelegenheid kunnen geven, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Mondelinge toelichting
Mocht u vragen hebben over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek, dan ben ik graag bereid een nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Inventarislijst
Ik verzoek u om als onderdeel van de beslissing een inventarislijst op te nemen.

Graag ontvang ik schriftelijk (per brief of per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Met vriendelijke groet,
Franklin Veldhuis

Langelermaatweg 244
7553 JK Hengelo
074-2566699