Aanpassing APV 2:12 gemeente Apeldoorn

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Apeldoorn al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Theo Rijkenhuizen

Geachte Gemeente Apeldoorn,
Betreft: Woo-verzoek documenten en overwegingen ten grondslag liggend aan wijziging in oktober 2020 van de APV artikel 2:12 van de gemeente Apeldoorn.
Omschrijving: in 2020 is APV artikel 2:12 aangepast, m.n. lid 4 toegevoegd.
Verzoekers: bewoners Tangostraat 19. Theo Rijkenhuizen, Tangostraat 19, 7323 SZ APELDOORN.
Datum verzoek: 13-07-2022
Geachte WOB verzoekteam gemeente Apeldoorn,

In 2020 is de APV gemeente Apeldoorn artikel 2:12 aangepast. Wilt u de documenten met overwegingen ter voorbereiding daarvan op basis van de WOB openbaren.
Dit verzoek is een Woo-verzoek en ook als zodanig bedoeld. Het is niet bedoeld als een informeel informatieverzoek.

Verzoek:
Wilt u, op basis van de Woo, de documenten openbaren die ten grond slag liggen aan en de overwegingen bevatten waarom in 2020 het college artikel 2:12 van de APV gemeente Apeldoorn heeft willen aanpassen?

Bijlage: “Aanpassing APV art. 2:12”
Algemene plaatselijke verordening 2014 (APV – 12e wijziging)
Nieuwe tekst
• 4.
Het verbod is voorts niet van toepassing voor zover in opdracht van een bestuursorgaan of openbaar lichaam werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onder a en c worden verricht in het kader van de aanleg, onderhoud of reconstructie van een weg.

Hoogachtend,
Annemieke en Theo Rijkenhuizen