Afschrift van de opdracht aan Adviesbureau Tauw met betrekking tot ecologisch onderzoek Verweliusplan Hessingterrein

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente De Bilt,

Ik verzoek een afschrift te verstrekken van de opdracht aan Adviesbureau Tauw ter uitvoering van de motie van de gemeenteraad van De Bilt waarin dit is verzocht naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over het in eerdere instantie niet vast stellen van het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 De Bilt (bouwplan Verwelius voormalig Hessingterrein).

Hoogachtend,

F. van der Brug

Gemeente De Bilt

Beste mevrouw, meneer, 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail, ter bevestiging van de
ontvangst van uw mail aan de gemeente De Bilt.

  

Met vriendelijke groet, 

  

Klantenservice gemeente De Bilt 

Gemeente De Bilt

Beste lezer,

Op 15 december 2023 hebben wij uw e-mail aan de gemeente geregistreerd onder het zaaknummer 742987. Uw zaak is ter behandeling doorgezet naar het desbetreffende team. Indien u vragen heeft over de afhandeling kunt u contact met ons opnemen onder vermelding van het zaaknummer.

Met vriendelijke groet,
Gemeente De Bilt

Geachte Gemeente De Bilt,

Op mijn verzoek d.d. 15-12-2023 om een afschrift van de opdracht aan Bureau Tauw inzake het ontwerpbestemmingsplan Utrechtseweg 341 heb ik behalve een ontvangstbevestiging geen antwoord gehad. De termijn die daarvoor staat is al ruimschoots verstreken.

Alvorens de verdere wettelijke procedure te gaan volgen geef ik u nog één week de tijd om aan mijn verzoek te voldoen althans daarop op adequate wijze te reageren.

Hoogachtend,

F. van der Brug

Gemeente De Bilt

Beste mevrouw, meneer, 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail, ter bevestiging van de
ontvangst van uw mail aan de gemeente De Bilt.

  

Met vriendelijke groet, 

  

Klantenservice gemeente De Bilt 

Geachte Gemeente De Bilt,

Omdat er niet inhoudelijk is gereageerd op mijn WOO-verzoek over de opdracht aan bureau Tauw (zie de eerdere berichten) heb ik een laatste verzoek tot uitvoering aan mijn WOO-verzoek te geven per op het gemeentehuis afgeleverde brief ingediend ter verwijding van enigerlei discussie over mijn digitaal ingediende verzoek te vermijden.

Ik vind het wel erg betreurenswaardig dat ik wel ontvangstbevestigingen e.d. krijg maar geen enkele verdere reactie.

Hoogachtend,

F. van der Brug

Gemeente De Bilt

Beste mevrouw, meneer, 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail, ter bevestiging van de
ontvangst van uw mail aan de gemeente De Bilt.

  

Met vriendelijke groet, 

  

Klantenservice gemeente De Bilt 

Geachte Gemeente De Bilt,

Vanochtend ben ik gebeld door de heer van Dongen met excuus voor het uitblijven van een inhoudelijke reactie. Dank daarvoor! Wij bespraken dat er wellicht nog iets tijd nodig is in verband met derdenbelang (bureau Tauw).
Ik heb de suggestie gedaan na te gaan of de opdracht wellicht in het raadsinformatiesysteem is opgenomen en zo ja, mij dan te berichten over de vindplaats. Dan kan ik het zelf ook opzoeken.

Hoogachtend,

F. van der Brug

Gemeente De Bilt

Beste mevrouw, meneer, 

  

Dit is een automatisch gegenereerde e-mail, ter bevestiging van de
ontvangst van uw mail aan de gemeente De Bilt.

  

Met vriendelijke groet, 

  

Klantenservice gemeente De Bilt