Alle gegevens met betrekking tot hoe ik behandeld ben,fsv,werk en inkomen,alle gegevens,dossier

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geachte Gemeente Hengelo,

Deventer,9 Februari 2023

Betreft: Verzoekschrift in het kader van BW en AVG

Geachte heer of mevrouw,

Met deze brief verzoek ik, u tot toezending van een afschrift van het complete dossier aangaande mijzelf inclusief contactjournaal en beslissingswerkaantekeningen zoals deze in uw administratie aanwezig zijn. Ik verwijs hiervoor naar artikel 30 AVG hier genoemd als het register van verwerkingsactiviteiten. Ik maak u er op attent dat bovenstaand verzoek gerechtvaardigd is op grond van:
Artikel 12 en15 eerste lid: Lid 1. De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie: a) de verwerkingsdoeleinden; b) de betrokken categorieën van persoonsgegevens; c) de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties; d) indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen; e) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken; f) dat de betrokkene het recht heeft klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; g) wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens; h) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene. Jurisprudentie: ECLI:NL:RVS:2011:BU6383
2 / 2

Samenvatting: (Recht op volledig overzicht!) Betrokkene kan volstaan met een verwijzing naar art.12 en 15 AVG en behoeft geen nadere redenen op te geven.
Betrokkene heeft recht op volledig overzicht, hetgeen afhankelijk van de omstandigheden, vaak zal kunnen gebeuren door het verstrekken van afschriften, kopieën of uittreksels. Jurisprudentie: LJN: AZ4663 (Dexia) Toelichting: Artikel 12 en 15 AVG geeft mij recht op een afschrift van het bij u aanwezige dossier. Uit de genoemde jurisprudentie blijkt dat ook artikel 12 en 16 AVG mij hier recht op geeft, in aanvulling op het onder dat artikel vermelde recht op correctie van gegevens. Het Hooggerechtshof in Den Haag heeft reeds in 2007 geoordeeld dat slechts een verwijzing naar artikel 12 en15 AVG (voormaligWbp) afdoende is voor het verzoek om een afschrift van het bij u aanwezige dossier.

Inmiddels is voldoende jurisprudentie bekend die mijn verzoek zou kunnen ondersteunen.
Op grond van voornoemde artikelen en de werking van de AVG zal ik bij een afwijzing van mijn verzoek, dan wel het niet tijdig beantwoorden van mijn verzoekschrift, mij genoodzaakt zien u in gebreke te stellen, dan wel uw antwoord ter toetsing aan de rechtbank voor te leggen middels een daartoe reikende procedure. Indien deze laatste op spijtige wijze noodzakelijk blijkt te zijn, zal ik in voorkomend geval tevens de rechtbank verzoeken in mijn verzoekschrift u te veroordelen tot de proceskosten. Ik verzoek u per ommegaande/kerende e-mail een ontvangstbevestiging aan mij te sturen.

Hoogachtend,

Zeynep Kurt

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Wij hebben uw bericht op 09 februari 2023 ontvangen. Voor de behandeling
hiervan is een zaak aangemaakt met nummer 3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een
afschrift van het complete dossier aangaande Z. Kurt inclusief
contactjournaal en beslissingswerkaantekeningen.

Wij informeren u over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte heer/mevrouw ,

Uw zaak 3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een afschrift van het complete
dossier aangaande Z. Kurt inclusief contactjournaal en
beslissingswerkaantekeningen is aan de behandelende afdeling toegewezen.

Wij controleren of we voldoende informatie hebben om uw zaak in
behandeling te nemen. Indien wij meer informatie nodig hebben, zullen wij
u berichten hoe u deze informatie aan kunt leveren. Wanneer wij voldoende
informatie hebben, ontvangt u bericht dat wij uw zaak in behandeling
hebben genomen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Bericht van gemeente Hengelo

[1]gemeente Hengelo logo  
Nieuw beveiligd bericht van Valk, Martin (gemeente Hengelo) met het
onderwerp: RE: Zaaknr: 3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een afschrift van het
complete dossier aangaande Z. Kurt inclusief contactjournaal en
beslissingswerkaantekeningen
Verzonden naar [2][Woo #1133 e-mail] van het e-mailadres
[3][mailadres]
[4]Open bericht

of klik op [5]deze link om het bericht te openen.

Door het openen van het bericht gaat u akkoord met Zivver’s
[6]Gebruiksvoorwaarden en [7]Privacyverklaring.
Gemeente Hengelo mailt veilig met Zivver. Heeft u vragen of loopt u tegen
problemen aan bij het openen van dit bericht? Dan kunt u contact opnemen
met de afzender van dit bericht.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [8]Help Center voor meer [9]Zivver logo footer
informatie of support.

1676542605

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20230216-2096346-i7x249#
3. file:///tmp/foiextract20230216-2096346-i7x249#
4. https://app.zivver.com/l/share/284905dc-...
5. https://app.zivver.com/l/share/284905dc-...
6. https://www.zivver.com/nl/terms-and-cond...
7. https://www.zivver.com/nl/privacy-policy
8. https://docs.zivver.com/nl
9. https://www.zivver.com/

Gemeente Hengelo

Bericht van Zivver

[1]logo  
Beste heer/mevrouw,

Bij de gemeente Hengelo gaan we zorgvuldig om met de privacy. Daarom
sturen we (persoons)gevoelige informatie altijd via veilige e-mail. Zo
zorgen we ervoor dat deze informatie alleen door de juiste persoon gelezen
kan worden.

Als u een veilige e-mail van ons ontvangt, klik dan op de knop “Klik voor
Bericht”. Daarna moet u een code invoeren. Deze code ontvangt u per SMS,
of de code is vooraf met u afgesproken, of u ontvangt de code in een
tweede e-mail nadat u de eerste e-mail heeft geopend.

Heeft u problemen bij het openen van de veilige e-mail? Neem dan contact
op met de afzender van de veilige e-mail. U kunt ook antwoorden op veel
gestelde vragen over Zivver vinden op
https://docs.zivver.com/nl/guest.html.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Hengelo
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [2]Help Center voor meer [3]Zivver logo footer
informatie of support.

1676542605

References

Visible links
2. https://docs.zivver.com/nl
3. https://www.zivver.com/

Bericht van cctg prod omgeving

[1]Zivver logo  
Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: RE: Zaaknr:
3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een afschrift van het complete dossier
aangaande Z. Kurt inclusief contactjournaal en
beslissingswerkaantekeningen
635740
Wat als de code niet klopt of niet meer geldig is?
Elke verificatiecode is eenmalig geldig voor toegang tot het veilige
bericht. Als de code al een keer gebruikt of verlopen is, kan er [2]hier
een nieuwe code worden aangevraagd.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [3]Help Center voor meer [4]Zivver logo footer
informatie of support.

1676551352

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/284905dc-...
3. https://docs.zivver.com/nl
4. https://www.zivver.com/

Bericht van cctg prod omgeving

[1]Zivver logo  
Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: RE: Zaaknr:
3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een afschrift van het complete dossier
aangaande Z. Kurt inclusief contactjournaal en
beslissingswerkaantekeningen
635740
Wat als de code niet klopt of niet meer geldig is?
Elke verificatiecode is eenmalig geldig voor toegang tot het veilige
bericht. Als de code al een keer gebruikt of verlopen is, kan er [2]hier
een nieuwe code worden aangevraagd.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [3]Help Center voor meer [4]Zivver logo footer
informatie of support.

1676551540

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/284905dc-...
3. https://docs.zivver.com/nl
4. https://www.zivver.com/

Bericht van cctg prod omgeving

[1]Zivver logo  
Verificatiecode voor het veilige bericht met het onderwerp: RE: Zaaknr:
3552964 - WOO-verzoek m.b.t. een afschrift van het complete dossier
aangaande Z. Kurt inclusief contactjournaal en
beslissingswerkaantekeningen
863518
Wat als de code niet klopt of niet meer geldig is?
Elke verificatiecode is eenmalig geldig voor toegang tot het veilige
bericht. Als de code al een keer gebruikt of verlopen is, kan er [2]hier
een nieuwe code worden aangevraagd.
De afzender gebruikt Zivver ter bescherming van data en privacy, en kan
zien wanneer het bericht is geopend. Houd er rekening mee dat deze e-mail
alleen voor notificatiedoeleinden wordt gebruikt. Een antwoord direct op
deze e-mail komt niet bij de afzender aan.
Bezoek het Zivver [3]Help Center voor meer [4]Zivver logo footer
informatie of support.

1676895699

References

Visible links
2. https://app.zivver.com/l/share/284905dc-...
3. https://docs.zivver.com/nl
4. https://www.zivver.com/

Geachte Gemeente Hengelo,

Wettelijk gezien moet de overheidsinstantie binnen 4 weken aan het verzoek voldoen, en in ieder geval binnen 6 weken. Ik heb mijn verzoek 9 februari 2023 gedaan. Graag zie ik mijn verzoek zsm tegemoet. Bij voorbaat dank,

Hoogachtend,

Zeynep Kurt

Geachte Gemeente Hengelo,

De termijn waarbinnen ik antwoord had moeten krijgen op mijn Woo-verzoek inzake Alle gegevens met betrekking tot hoe ik behandeld ben,fsv,werk en inkomen,alle gegevens,dossier is ruimschoots verstreken

Hoogachtend,

Zeynep Kurt

Gemeente Hengelo

Geachte mevrouw Kurt,

Wij hebben uw bericht op 07 april 2023 ontvangen. Voor de behandeling
hiervan is een zaak aangemaakt met nummer 3581299 - Verzoek afhandeling
Woo-verzoek inzake afschrift complete dossier Z. Kurt.

Wij informeren u over de voortgang.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte mevrouw Kurt,

Uw zaak 3581299 - Verzoek afhandeling Woo-verzoek inzake afschrift
complete dossier Z. Kurt is aan de behandelende afdeling toegewezen.

Wij controleren of we voldoende informatie hebben om uw zaak in
behandeling te nemen. Indien wij meer informatie nodig hebben, zullen wij
u berichten hoe u deze informatie aan kunt leveren. Wanneer wij voldoende
informatie hebben, ontvangt u bericht dat wij uw zaak in behandeling
hebben genomen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte mevrouw Kurt,

Uw zaak 3581299 - Verzoek afhandeling Woo-verzoek inzake afschrift
complete dossier Z. Kurt hebben wij in behandeling genomen.
De zaak wordt zo snel mogelijk door ons afgehandeld. Wij streven ernaar
dit uiterlijk 02 jun 2023 te doen.

Voor vragen kunt u bellen met de gemeente Hengelo via telefoonnummer
14-074. Houd het zaaknummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.

Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Gemeente Hengelo

Geachte mevrouw Kurt,

Uw zaak 3581299 - Verzoek afhandeling Woo-verzoek inzake afschrift
complete dossier Z. Kurt hebben wij afgehandeld.
Wanneer u nog geen reactie heeft ontvangen, dan volgt dit binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Hengelo

Deze e-mail is automatisch gemaakt en verzonden. Het is niet mogelijk om
naar dit e-mailadres een bericht te sturen. Er kunnen aan deze e-mail geen
rechten worden ontleend.
Op dit bericht is onze disclaimer van kracht.
Zie hiervoor www.hengelo.nl/disclaimer.

Tim Staal heeft een opmerking geplaatst ()

Beste mevrouw Kurt,

Uw verzoek betreft uw persoonlijke gegevens en een AVG-verzoek. De Woo-Knop is eigenlijk niet geschikt voor zulke verzoeken omdat alle correspondentie voor iedereen zichtbaar op de site verschijnt.

Laat u ons weten als u er prijs op stelt dat wij dit verzoek verwijderen?

Team Woo-Knop