Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Vereniging Eymbert bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Beraad en besluitvorming Ziendeweg door de gemeente Nieuwkoop

Wij verwachten dat Vereniging Eymbert het recente antwoord leest en de status aanpast.

Vereniging Eymbert

Geachte gemeente Nieuwkoop,

In het kader van het voorgenomen verkeersbesluit van de burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn om de Ziendeweg definitief af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd landbouwvoertuigen en brommobielen, verzoeken wij u met een beroep op de Wet open overheid, om ons een digitaal afschrift te verstrekken van alle documenten vanaf 1 januari 2022 tot heden, waaronder verslagen van gesprekken, e-mails, telefoongesprekken, aantekeningen en notulen, waarover u beschikt inzake:

- Het interne beraad, de belangenafwegingen en aanvullende informatie die betrekking hebben op de communicatie tussen de heer T. de Kleer, wethouder van de gemeente Nieuwkoop, en/of een ander betrokken collegelid of medewerker van de gemeente Nieuwkoop, en de heer R. Breeuwsma, wethouder van de gemeente Alphen aan den Rijn;

- Het interne beraad, de belangenafwegingen en besluitvorming om geen onaanvaardbaar uit te spreken tegen het voorgenomen verkeersbesluit tot afsluiting van de Ziendeweg vanwege het (bijna) geheel afsluiten van een deel van de bewoners van de gemeente Nieuwkoop, woonachtig in de Meije, van de rest van de gemeente Nieuwkoop;

- Het interne beraad, de belangenafwegingen en besluitvorming om geen onaanvaardbaar uit te spreken tegen het voorgenomen verkeersbesluit tot afsluiting van de Ziendeweg vanwege de mogelijke ernstig nadelige milieueffecten op het Natura 2000 gebied de Nieuwkoopse Plassen, zonder dat er enig onderzoek aan ten grondslag ligt;

- Het interne beraad, de belangenafwegingen en aanvullende informatie die betrekking hebben op de besluitvorming binnen het college van burgemeester en wethouders inzake het voorgenomen verkeersbesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn, zoals hierboven is aangegeven en alle communicatie daarover met derden, in het bijzonder andere colleges van burgemeester en wethouders, adviseurs en eventuele andere relevante deskundigen op het terrein van verkeerszaken, milieuzaken, economische zaken en sociaal-maatschappelijke aangelegenheden.

Met verwijzing naar de van toepassing zijnde termijn verzoeken wij u ons de gevraagde informatie voor 21 juni 2024 geheel digitaal per e-mail toe te sturen. Is aanvullende precisering nodig, dan ontvangen wij graag uiterlijk binnen 2 weken uw bericht hierover. Indien u kosten in rekening dient te brengen voor het maken van kopieën e.d. verzoeken wij u om ons hiervan vooraf op de hoogte te brengen.

Daar waar documenten zich niet onder u bevinden, verzoeken wij u om doorgeleiding van dit verzoek. Mocht dat inderdaad gebeuren dan ontvangen wij daar graag een afschrift van.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Nieuwkoop

1 bijlage

Beste heer/mevrouw,

U heeft contact met de gemeente Nieuwkoop gezocht of al een lopende zaak
bij de gemeente Nieuwkoop.

Hierbij ontvangt u een stuk horende bij uw zaak met nummer 385579.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop

1 bijlage

Beste heer/mevrouw,

U heeft contact met de gemeente Nieuwkoop gezocht of al een lopende zaak
bij de gemeente Nieuwkoop.

Hierbij ontvangt u een stuk horende bij uw zaak met nummer 385579.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop

1 bijlage

Beste heer/mevrouw,

U heeft contact met de gemeente Nieuwkoop gezocht of al een lopende zaak
bij de gemeente Nieuwkoop.

Hierbij ontvangt u een stuk horende bij uw zaak met nummer 385579.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Nieuwkoop

Vereniging Eymbert

Geachte Gemeente Nieuwkoop,

Bedankt voor uw bericht.

De maximale termijn van 6 weken om te voldoen aan een Woo-verzoek wordt hiermee overschreden. Bovendien ontstaat een conflict, waarbij de rechtsgang wordt belemmerd. Het verzoek is op 24 mei gedaan. Uiterlijk 6 juli moet voldaan zijn aan dit verzoek. De informatie uit dit Woo-verzoek gaat gebruikt worden voor het aantekenen van het beroep tegen het verkeersbesluit over de Ziendeweg. De uiterlijke datum om beroep aan te tekenen tegen het verkeersbesluit is 11 juli 2024.

Als de informatie pas op 17 juli 2024 binnenkomt, dan is dat te laat. Dat is niet de bedoeling. Kunt u zorgen dat de wettelijke termijnen worden aangehouden en dat aan het Woo-verzoek op uiterlijk 6 juli 2024 wordt voldaan? Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Nieuwkoop

2 bijlagen

Beste heer/mevrouw,

U heeft contact met de gemeente Nieuwkoop gezocht of al een lopende zaak
bij de gemeente Nieuwkoop.

Hierbij ontvangt u een stuk horende bij uw zaak met nummer 385579.

Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van dit bericht.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Nieuwkoop

Gemeente Nieuwkoop

2 bijlagen

Beste meneer, mevrouw,

 

Als het goed is, heeft u zojuist een beslissing op uw Woo-verzoek
ontvangen. Het college heeft besloten de documenten waarom u vraagt
openbaar te maken. Zoals aangegeven in deze beslissing ontvangt u bijgaand
de link naar de betreffende documenten.

 

[1]Pictogram Map [2]Docs Woo Ziendeweg Geanonimiseerd

 

 Klik op de bijgevoegde link om de map met bestanden te openen. Mogelijk
dient u een e-mailcode op te vragen. Deze wordt door SharePoint Online
naar u verzonden. De code komt mogelijk in uw Ongewenste e-mail of Spam
terecht. Voer deze code vervolgens in en klik op Verifiëren.  

Mocht het inzien van de stukken niet lukken of heeft u vragen, laat u het
mij dan weten. 

  

Met vriendelijke groeten,

 

Susan Schreurs

 

 

 

 

Susan Schreurs – te Hofsté

Gemeente Nieuwkoop

Woo-coordinator

Postbus 1

2460 AA TER AAR

tel.: 14 0172 / 06-15274016

e-mail: [3][mailadres]

internet: [4]www.nieuwkoop.nl

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 

 

References

Visible links
1. https://nieuwkoop-my.sharepoint.com/:f:/...
2. https://nieuwkoop-my.sharepoint.com/:f:/...
3. mailto:[mailadres]
4. http://www.nieuwkoop.nl/

2 bijlagen

 • Attachment

  f3b7806b f09a 4f4b a7f8 9ca4bc480122.png

  1K Download

 • Attachment

  1440eb4a dcb1 48bb 8755 7074f04fa590.png

  3K Download

[1]OneDrive
     
  Hallo,
Om veiligheidsredenen moet u de onderstaande code invoeren om uw
  account te verifiëren voor toegang tot Docs Woo Ziendeweg
Geanonimiseerd. De code werkt slechts 15 minuten en als u een nieuwe
code aanvraagt, werkt deze code niet meer.
  Verificatiecode voor account:
49291503
  Hebt u problemen met de code?
Bekijk de fout en controleer of de e-mail-id '6DV4KPB' is. Als dit
  niet het geval is, kijkt u of u een bijgewerkte e-mail hebt ontvangen
of vraagt u een nieuwe code aan.
[2]Privacyverklaring
This email is generated through the use of Microsoft 365 and may contain
content that is controlled by your Organization's IT Admin.

References

Visible links
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

2 bijlagen

 • Attachment

  a1591e29 02f1 4851 a0c9 7e92e3585bf8.png

  1K Download

 • Attachment

  97d05f78 9a03 4084 a55f f4cd8483424f.png

  3K Download

[1]OneDrive
     
  Hallo,
Om veiligheidsredenen moet u de onderstaande code invoeren om uw
  account te verifiëren voor toegang tot Docs Woo Ziendeweg
Geanonimiseerd. De code werkt slechts 15 minuten en als u een nieuwe
code aanvraagt, werkt deze code niet meer.
  Verificatiecode voor account:
11371373
  Hebt u problemen met de code?
Bekijk de fout en controleer of de e-mail-id 'VLL54YB' is. Als dit
  niet het geval is, kijkt u of u een bijgewerkte e-mail hebt ontvangen
of vraagt u een nieuwe code aan.
[2]Privacyverklaring
This email is generated through the use of Microsoft 365 and may contain
content that is controlled by your Organization's IT Admin.

References

Visible links
2. https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=...

Vereniging Eymbert

Geachte mevrouw Scheurs,

Bedankt voor de reactie en de aangeleverde informatie.

In uw brief gaf u aan dat er geen besluitvorming is geweest binnen de gemeente Nieuwkoop over de afsluiting van de Ziendeweg. Ons verzoek richt zich niet op de besluitvorming over de afsluiting, maar op de reactie van de gemeente Nieuwkoop op de besluitvorming over de afsluiting. Met andere woorden, de gemeente Alphen aan den Rijn heeft een besluit genomen. Binnen de gemeente Nieuwkoop vindt daarover een intern beraad plaats met belangenafweging en besluitvorming. Vervolgens wordt gereageerd naar de gemeente Alphen aan den Rijn. Hoe heeft dit interne beraad binnen de gemeente Nieuwkoop plaatsgehad en wat is er daarbij afgewogen?

In het verlengde daarvan zoeken wij de belangenafweging en het beraad gericht op het doel van de gemeente Nieuwkoop. Dit doel is gaandeweg het proces verschoven. Het uitgangspunt van het college en de gemeenteraad was en is een vrij liggend fietspad langs de Ziendeweg. Dit is verschoven naar een ruimhartig ontheffingenbeleid. Vervolgens is er een zeer beperkt ontheffingenbeleid uit gekomen, die zeer nadelig is voor vele inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Wie heeft hoe en wanneer besloten dat dit goed is?

Ook missen wij de inkomende berichten. Wat was bijvoorbeeld de reactie van de gemeente Alphen aan den Rijn op de diverse brieven die geschreven zijn door het college van de gemeente Nieuwkoop. Hebben zij alleen een ontvangstbevestiging gestuurd of hebben zij ook inhoudelijk per e-mail of schriftelijk gereageerd?

Tot slot kunnen wij ons voorstellen dat er geen onderzoek is verricht naar de milieueffecten op het Natura 2000 gebied van de Nieuwkoops plassen bij een afsluiting van de Ziendeweg. In het Nature 2000 gebied is veel kwetsbare en zeldzame natuur, waarvan de gemeente Nieuwkoop heeft aangegeven dat ze die willen bewaken. Bij een afsluiting van de Ziendeweg gaat de gemeente Alphen aan den Rijn schade veroorzaken aan de natuur van het Natura 2000 gebied. Wij zijn niet op zoek naar het onderzoek in het kader van de afsluiting, maar naar het interne beraad, de belangenafwegingen en besluitvorming van de gemeente Nieuwkoop over de nadelige milieueffecten van de afsluiting van de Ziendeweg op het Natura 2000 gebied. Als je als gemeente Nieuwkoop aangeeft het Natura 2000 gebied te willen beschermen, moet er over dit onderwerp gesproken zijn binnen de gemeente Nieuwkoop en heeft er besluitvorming plaatsgevonden. Wie is hiermee akkoord gegaan en op basis van welke argumenten? Of heeft de verantwoordelijke binnen de gemeente Nieuwkoop zich de nadelige effecten niet gerealiseerd en is er geen actie ondernomen.

Kunt u deze stukken ook achterhalen in het kader van dit Woo-verzoek? Bij voorbaat dank.

Hoogachtend,

Vereniging Eymbert

Gemeente Nieuwkoop

1 bijlage

Beste meneer, mevrouw,

 

Op 11 juli 2024 ontvingen wij uw reactie op de beslissing op uw
Woo-verzoek. U geeft aan dat u in aanvulling op de stukken die in het
kader van uw verzoek openbaar zijn gemaakt, nog meer documenten wilt
inzien.

 

Hoewel wij u graag behulpzaam zijn, is het lastig om dit in de komende
weken in orde te maken. Dit omdat de medewerkers, die het beste
inhoudelijk op de hoogte zijn van de ontwikkelingen met betrekking tot de
Ziendeweg, op vakantie zijn.

Hierdoor duurt het langer dan gebruikelijk, voordat wij een reactie kunnen
geven op uw brief van 11 juli 2024. Wij verwachten u eind augustus te
kunnen berichten. Alvast bedankt voor uw begrip.

 

 

Met vriendelijke groeten,

 

Susan Schreurs

 

 

Susan Schreurs – te Hofsté

Gemeente Nieuwkoop

Woo-coordinator

Postbus 1

2460 AA TER AAR

tel.: 14 0172 / 06-15274016

e-mail: [1][mailadres]

internet: [2]www.nieuwkoop.nl

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag

 

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.nieuwkoop.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Vereniging Eymbert bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.