Camera’s invalswegen Gemeente Vught

Maurice deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Vught

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Beste Gemeente Vught,

Bij alle invals- en uitvalswegen van gemeente Vught staan videocamera’s. Ik wil hier graag wat meer duidelijkheid over verkrijgen.

- Sinds wanneer zijn deze camera’s in gebruik genomen?
- Was is het doel/zijn de doelen van deze camera’s?
- Hoeveel camera’s zijn er geïnstalleerd met dit doel/deze doelen?
- Welke gegevens worden door de camera’s geregistreerd?
- Worden deze gegevens verrijkt en zo ja waarmee? Ik doel hiermee op bijvoorbeeld het ophalen van voertuig en eigenaar gegevens aan de hand van het kenteken
- Met welke instanties worden deze gegevens gedeeld?
- Hoe lang worden deze gegevens bewaard?
- Waar worden deze gegevens bewaard?
- Worden er algoritmes gebruikt waarmee bepaald wordt welke videobeelden van belang zijn? Bijvoorbeeld met als doel ze langer te bewaren of te markeren voor welk doel dan ook.
- Wat zijn de kosten voor het in gebruik houden van deze camera’s (elektriciteit, onderhoudskosten) per jaar?
- Ik wil graag een overzicht van de verzamelde gegevens van de volgende kentekens (allen van voertuigen in mijn bezit):
- [kentekennummer]
- [kentekennummer]
- [kentekennummer]

Alvast bedankt voor de reactie.

Met vriendelijke groet,
Maurice de Bijl

Gemeente Vught

Geachte heer, mevrouw,

 

Bedankt voor uw bericht. Wij hebben het in goede orde ontvangen.

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

[1]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...

Gemeente Vught

1 bijlage

U heeft een mail ontvangen met een bijlage. Klik op onderstaande link om
de bijlagen te downloaden.
[1]https://file.vught.nl/FileCap/download?i... #452 e-mail]&pw=w6GnjwUlSIjKcWa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte heer de Bijl,

 

U hebt op 1 februari 2021 een verzoek ingediend op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). U verzoekt om informatie over de
‘videocamera’s welke staan op alle invals- en uitvalswegen van de gemeente
Vught.’ We zijn er vanuit gegaan, dat u hiermee doelt op de Automatic
Number Plate Recognition (ANPR) camera’s, welke op verschillende plekken
binnen de gemeente Vught staan.

 

Besluit

Uw verzoek heeft betrekking op een bestuurlijke aangelegenheid, waarop de
Wob van toepassing is. Wij maken alle documenten openbaar, die betrekking
hebben op uw verzoek.

 

Uitvoering besluit

De Wob bepaalt dat een ieder een verzoek om informatie over een
bestuurlijke aangelegenheid kan richten aan een bestuursorgaan. De Wob
kent daarbij wel de beperking dat de informatie moet zijn neergelegd in
documenten. De Wob kent geen verplichting om documenten op te stellen om
aan het verzoek aan informatie te voldoen.

 

Gevraagde informatie

In de bijlage hebben wij uw vragen zoveel mogelijk voorzien van een
beantwoording.

 

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u op grond van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na verzending ervan een
bezwaarschrift indienen bij ons college, postbus 10100, 5260 GA te Vught.
Een bezwaarschrift moet zijn ondertekend. Ook dient het ten minste het
volgende te bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening,
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden (motivering) van het bezwaar.

 

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders,

 

Pim Ruiten
Adviseur openbare orde en veiligheid
Gemeente Vught
T 073 65 80 680
Postadres: Postbus 10100, 5260 GA Vught
Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1 Vught

 

[2]3B860565

 

 

--------------------------------------------------------------------------

[3]Proclaimer gemeente Vught

--------------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://file.vught.nl/FileCap/download?i... #452 e-mail]&pw=w6GnjwUlSIjKcWa
3. https://vught.nl/toegankelijkheid-en-pro...