Demonstratie 4 juli 2020

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Dordrecht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Gemeente Dordrecht,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat u op 4 juli een demonstratie heeft verboden.

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

M. Ooijen