documenten betreffende voorontwerp herzieningsbestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 te Oudeschans

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Geachte Gemeente Westerwolde,

Graag ontving ik van u kopieën van
- de regels bij het voorontwerp herz. bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 (identif.code NL.IMRO.1950.BP2006-vo01, projnr 20200067)
- de bijlagen bij ditzelfde dossier, althans bijlage 1
- het landschappelijk inpassingsplan waarbij de provinciale maatwerkmethode is toegepast.
- de overlegreactie van de provincie Groningen op genoemd voorontwerp
- de stukken die betrekking hebben op de welstandsadviseringsprocedure ten behoeve van dit project
- de adviezen van de stichting Libau Den Haag t.a.v. van het project.

Hoogachtend,

namens werkgroep Hetplanschuurt
Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Datum:                                1 maart 2021

Registratienummer:      Z/21/124474/D-334376

Zaakomschrijving:           ontvangstbevestiging wob-verzoek Dijkwal 1 en
2 te Oudeschans

Geachte heer Hombergen,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en nemen deze zo spoedig
mogelijk in behandeling.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20. Wij
verzoeken u hierbij het registratienummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Westerwolde

 

 

 

 

 

Geachte Gemeente Westerwolde,

wij hebben een zienswijze ingediend op basis van het VOORONTWERP herziening-bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2, opgesteld door adviesbureau Rho in Den Haag. Wij nemen aan dat het college in deze zaak geen besluiten neemt op basis van een VOORontwerp, maar op basis van een ONTWERP. Wij zouden graag dit ontwerp ontvangen c.q. inzien. Wanneer verschijnt het of is het al verschenen?

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Geachte heer Hombergen,

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en nemen deze zo spoedig mogelijk in behandeling.

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20. Wij verzoeken u hierbij het registratienummer te vermelden.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Westerwolde

Gemeente Westerwolde

1 bijlage

  • Attachment

    Verdagingsbericht Z21 124474 voorontwerp bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2....pdf

    2.0M Download View as HTML

Geachte heer Hombergen,

 

Bijgaand treft u onze brief aan waarin wij de beslistermijn voor uw
verzoek verlengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

E. Donia Nota

Juridisch medewerker

Gemeente Westerwolde

T   0599 32 02 20 

W  [1]www.westerwolde.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.westerwolde.nl/

Gemeente Westerwolde

1 bijlage

  • Attachment

    Verdagingsbericht Z21 124474 voorontwerp bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2....pdf

    2.0M Download View as HTML

Geachte heer Hombergen,

 

Hieronder vindt u de mail die wij u gisteren gestuurd hebben. Vanwege een
storing is de mail waarschijnlijk niet aangekomen en versturen wij hem
opnieuw.

 

Met vriendelijke groet,

 

E. Donia Nota

Juridisch medewerker

Gemeente Westerwolde

T   0599 32 02 20 

W  [1]www.westerwolde.nl 

 

 

 

 

Van: Gemeente Westerwolde
Verzonden: maandag 22 maart 2021 15:55
Aan: '[Wob #459 e-mail]'
Onderwerp: Verdagingsbericht

 

Geachte heer Hombergen,

 

Bijgaand treft u onze brief aan waarin wij de beslistermijn voor uw
verzoek verlengen.

 

Met vriendelijke groet,

 

E. Donia Nota

Juridisch medewerker

Gemeente Westerwolde

T   0599 32 02 20 

W  [2]www.westerwolde.nl 

 

 

References

Visible links
1. http://www.westerwolde.nl/
2. http://www.westerwolde.nl/

Gemeente Westerwolde

1 bijlage

Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden:

[1]https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/d... #459 e-mail]

Geachte heer Hombergen,

 

Bijgaand treft u ons besluit op uw Wob-verzoek aan. Wij hebben tevens de
documenten bijgevoegd.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

References

Visible links
1. https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/d... #459 e-mail]

Geachte Gemeente Westerwolde,

Dank voor uw poging mij via Filecap de gevraagde documenten betreft Dijkwal 1 en 2 te doen toekomen. Helaas blijft het vooralsnog bij een poging. Ik ontvang, als ik uw Filecap-link open, de mededeling: 'Het door u ingevoerde emailadres is onjuist of onbekend. Controleer het ingevulde emailadres op fouten en probeer opnieuw.' Als ik dan mijn e-mailadres [email address] invoer en bevestig, krijg ik dezelfde mededeling opnieuw: 'Het door u ingevoerde etc' Waar ligt de fout?

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Geachte heer Hombergen,

Met ingang van 6 mei ligt het betreffende ontwerpbestemmingsplan ter inzage. De bekendmaking van het ontwerpbestemmingsplan zal onder andere plaatsvinden in het Streekblad en op www.overheid.nl. Het plan is vanaf 6 mei te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en een fysiek exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan zal dan in het gemeentehuis van Sellingen ter inzage liggen.

Met vriendelijke groet,

Albert Kuiper 
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling
Regisseur Omgevingsdienst Groningen
Gemeente Westerwolde

T 0599 32 02 20 
E [mailadres
W www.westerwolde.nl 

Aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag, gemeentehuis Dorpsstraat 1 Sellingen.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan Hombergen <[Wob #459 e-mail]>
Verzonden: zaterdag 13 maart 2021 16:18
Aan: Gemeente Westerwolde < [Gemeente Westerwolde vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging

Geachte Gemeente Westerwolde,

wij hebben een zienswijze ingediend op basis van het VOORONTWERP herziening-bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2, opgesteld door adviesbureau Rho in Den Haag. Wij nemen aan dat het college in deze zaak geen besluiten neemt op basis van een VOORontwerp, maar op basis van een ONTWERP. Wij zouden graag dit ontwerp ontvangen c.q. inzien. Wanneer verschijnt het of is het al verschenen?

Hoogachtend,

Jan Hombergen

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Albert Kuiper,

Dank voor beantwoording van mijn bericht via WOB t.a.v. van het ontwerp herziening bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 te Oudeschans. Ik begrijp dat u ook de werkgroep Hetplanschuurt per brief hebt geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerp, een brief die onder de leden van de groep algemeen de volgende vraag opriep: waarom heeft Maatschap de Winter de aanvraag om een omgevingsvergunning ingetrokken? Wij zijn maar gewone burgers en doen ons best de te volgen procedures en hun implicaties te begrijpen, maar we zijn geen expert en moeten voor dit soort vragen bij de gemeentelijke medewerkers zelf terecht. Ik hoop van uw zijde dan ook op een fair, deskundig en helder antwoord op deze vraag.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Geachte heer Hombergen,

Maatschap De Winter heeft ervoor gekozen om eerst de bestemmingsplanprocedure af te wachten. Mocht de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen, zal daarna een nieuwe aanvraag om omgevingsvergunning worden ingediend die in overeenstemming met dat bestemmingsplan is.

Met vriendelijke groet,

Albert Kuiper 
Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling
Regisseur Omgevingsdienst Groningen
Gemeente Westerwolde

T 0599 32 02 20 
E [mailadres
W www.westerwolde.nl 

Aanwezig op dinsdag tot en met vrijdag, gemeentehuis Dorpsstraat 1 Sellingen.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan Hombergen <[Wob #459 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 11:12
Aan: Albert Kuiper <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging

Geachte Albert Kuiper,

Dank voor beantwoording van mijn bericht via WOB t.a.v. van het ontwerp herziening bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 te Oudeschans. Ik begrijp dat u ook de werkgroep Hetplanschuurt per brief hebt geïnformeerd over de terinzagelegging van het ontwerp, een brief die onder de leden van de groep algemeen de volgende vraag opriep: waarom heeft Maatschap de Winter de aanvraag om een omgevingsvergunning ingetrokken? Wij zijn maar gewone burgers en doen ons best de te volgen procedures en hun implicaties te begrijpen, maar we zijn geen expert en moeten voor dit soort vragen bij de gemeentelijke medewerkers zelf terecht. Ik hoop van uw zijde dan ook op een fair, deskundig en helder antwoord op deze vraag.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte Albert Kuiper,

dank voor uw snelle antwoord. Blijft toch de vraag waarom de maatschap voor deze route heeft gekozen, als de gangbare procedure voorschrijft dat men eerst een door de raad gefiatteerd bestemmingsplan heeft en pas dan de omgevingsvergunning aanvraagt, tenzij het zo is dat, door de aard van het nieuwe bestemmingsplan, de bouwplannen en dus de omgevingsvergunningaanvraag wezenlijke verandering te zien geven. Ook de positiename van de gemeente blijft in uw antwoord enigszins onderbelicht. Dat is jammer.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Geachte Albert Kuiper,

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat u mijn vraag omtrent de intrekking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning door Maatschap de Winter onbevredigend beantwoordt. Ik zal de vraag daarom anders stellen. Op 30 dec 2020 verscheen bovenvermelde aanvraag als onderdeel van een reguliere procedure. Voor realisatie van de plannen zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De afd Ruimtelijke Ontwikkeling, die medewerking verleent aan het project, zou ervan op de hoogte moeten zijn dat de reguliere procedure in geval van een bestemmingsplanherziening niet de aangewezen weg is en dat men de uitgebreide procedure had moeten volgen. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom is eerst voor de reguliere procedure gekozen? Zolang u deze vraag niet antwoordt, kan ik de WOB niet melden dat ik alle informatie ontvangen heb.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Geachte heer Hombergen,

In de kennisgeving van de betreffende aanvraag om omgevingsvergunning staat ten onrechte dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. Op die aanvraag is namelijk de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Als de aanvraag niet was ingetrokken, dan hadden wij die uitgebreide procedure uiteraard toegepast. Artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) schrijft dat immers dwingend voor. Maar zoals gezegd, de aanvraag is ingetrokken en dan valt er geen procedure meer te volgen.

Met vriendelijke groet,

Albert Kuiper

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan Hombergen <[Wob #459 e-mail]>
Verzonden: zaterdag 8 mei 2021 10:33
Aan: Albert Kuiper <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Ontvangstbevestiging

Geachte Albert Kuiper,

Tot mijn spijt moet ik vaststellen dat u mijn vraag omtrent de intrekking van de aanvraag voor een omgevingsvergunning door Maatschap de Winter onbevredigend beantwoordt. Ik zal de vraag daarom anders stellen. Op 30 dec 2020 verscheen bovenvermelde aanvraag als onderdeel van een reguliere procedure. Voor realisatie van de plannen zou het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De afd Ruimtelijke Ontwikkeling, die medewerking verleent aan het project, zou ervan op de hoogte moeten zijn dat de reguliere procedure in geval van een bestemmingsplanherziening niet de aangewezen weg is en dat men de uitgebreide procedure had moeten volgen. Waarom is dat niet gebeurd? Waarom is eerst voor de reguliere procedure gekozen? Zolang u deze vraag niet antwoordt, kan ik de WOB niet melden dat ik alle informatie ontvangen heb.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

De tekst tussen aanhalingstekens tonen