Documenten en informatie herstructurering camping ‘t hop

Ruiter deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente De Fryske Marren

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente De Fryske Marren al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente De Fryske Marren,

[Echten, 31-12-2021]

Betreft: WOB verzoek inzake herstructuring Camping ’t Hop

Geacht college,

Sas Slotermeer PB (exploitant) en Roan Camping Holidays BV, eigenaar van Camping ’t Hop, Meerenstein 1 in Wijckel, hebben ons en alle andere jaarplaatshouders op het terrein op 27-12-2021 gemeld de huur per 31-12-2022 niet te zullen verlengen. Achterliggende reden is een door de eigenaar ontwikkelde visie op het terrein, waarop geen ruimte meer is voor vaste jaarplaatsen. Het terrein wordt geherstructureerd en ons wordt geen alternatieve plek op het terrein aangeboden.

De aankondiging van Roan heeft grote gevolgen voor alle jaarplaatshouders en voor ons in het bijzonder. Wij hebben nog zeer recent grote investeringen gedaan op basis van toezeggingen van Roan over de termijn waarop de herstructurering plaats zou gaan vinden - als die al plaats zou gaan vinden.

Bij de brief was een globaal plan gevoegd waarop is aangegeven hoe het terrein zal worden ingericht. Ook geeft Roan aan een schriftelijke bevestiging te hebben van de gemeente dat de aanpassingen in het bestemmingsplan passen.

Omtrent de door de eigenaar ontwikkelde visie en het voorgenomen herstructureringsplan voor Camping ’t Hop en de eventueel te doorlopen ruimtelijke procedures verzoek ik u mij de navolgende informatie/documenten toe te sturen:
- alle correspondentie, schriftelijk, per e-mail of anderszins, tussen of namens eigenaar en de gemeente Fryske Marren;
- verslagen van eventuele overleggen tussen of namens eigenaar en de gemeente Fryske Marren;
- alle interne gemeentelijke correspondentie, memo’s en verslagen naar aanleiding van het contact tussen of namens eigenaar en de gemeente Fryske Marren.
Bovenstaande zowel waar het de aanloop naar de aankoop van het terrein betreft in 2021 als recenter ten behoeve van de nu aangekondigde herstructurering.

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen.

Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Met vriendelijke groet,
Hieke veldkamp de Ruiter

Naam Hieke veldkamp de Ruiter
Adres Herenweg 112
Postcode + Plaats 8537sm echten