Elektrisch opladen auto: gewijzigde locatie gereserveerde parkeerplaatsen

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Maastricht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente Maastricht,

In het Gemeentelijk Besluit Ruimte/ Mobiliteit / 2021-17165 zijn de locaties van de gereserveerde parkeerplaatsen voor elektrisch opladen van voertuigen aangegeven.
In afwijking van dit Besluit is de geplande laadpaal aan de Saturnushof 24 op een andere locatie geplaatst. Aan deze verplaatsing is ook de reservering van nieuwe parkeerplaatsen gekoppeld. De wijziging is nergens gepubliceerd en staat bijvoorbeeld niet in de Staatscourant. Dit niet officieel bekendmaken is onrechtvaardig en ik heb hier dan ook een bezwaarschrift (nr. 557264) ingediend
Graag had ik van U de documenten waaruit chronologisch valt af te leiden op welke manier en hoe de gemeente tot het besluit is gekomen om af te wijken van het Besluit Ruimte / Mobiliteit / 2021-17165. Tevens de documenten waaruit blijkt waarom specifiek is gekozen voor de huidige locatie van de laadpaal, met hieraan gekoppeld de reservering van de parkeerplaatsen.
Met documenten bedoel ik onder meer mailwisseling, in- en externe (overleg)verslagen, brieven e.d. Alle documentatie zou elektronisch moeten vastliggen en dus relatief eenvoudig te achterhalen moeten zijn.
Op basis van deze – tot nu toe ontbrekende - informatie kan ik beslissen of ik een gefundeerd en formeel bezwaar zal indienen tegen de gewijzigde reservering van de parkeerplaatsen.

Hoogachtend,
E. Lemaire