Extra financiële middelen tbv de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur 2020 en 2021

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Heemskerk

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Heemskerk al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis

Geachte Gemeente Heemskerk,

De coronacrisis heeft ons hard getroffen in ons dagelijks leven en in ons werk. Dat geldt voor ondernemers, organisaties en ook voor de inwoners van Heemskerk. De maatregelen hebben op iedereen veel impact. De culturele sector vormt helaas geen uitzondering. Wij zijn blij dat dit door de overheid wordt onderkend en dat de culturele sector zowel op landelijk, provinciaal als lokaal niveau wordt ondersteund met verschillende steunpakketten.

Wij willen in dit schrijven aandacht vragen voor de extra financiële middelen bestemd voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur voor 2020 en 2021 die vanuit het ministerie van OCW richting gemeentes is gekomen. Dit staat dus los van de Cultuurvisie 2021 - 2024 zoals deze reeds bestaat in de gemeente Heemskerk.
In de gemeente Heemskerk gaat het om de volgende bedrag (bron Cultuurhuis Heemskerk)

2020 € 245.000
2021 € 168.491
Totaal € 413.491

De middelen die u als gemeente heeft ontvangen zijn fors. Naar verwachting groter dan de directe schade die de gesubsidieerde culturele organisaties hebben geleden/nog zullen leiden of de kosten die gemaakt zijn/nog moet maken om noodzakelijke corona maatregelen te treffen.

Wij hebben begrepen dat u voor de besteding en verdeling van deze gelden nog beleid moet maken en dat hiervoor speciale werkgroepen in het leven worden geroepen.

Kunt u mij vertellen:
1. Heeft u deze gelden inderdaad ontvangen?
2. Is er al beleid gemaakt om deze gelden te besteden, zijn er al werkgroepen actief?
3. Zo ja, kunt u vertellen hoe de hierboven beschreven gelden zijn gebruikt ter ondersteuning
van de lokale culturele instellingen en of musea?
4. Zo nee, wanneer komt hier duidelijkheid over?
5. Hoe kunnen lokale culturele instellingen en of musea dan aanspraak maken op de
genoemde gelden? Wat zijn de criteria ?

Hoogachtend,

Stichting Aircraft Recovery Group 1940 - 1945
Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis

Geachte Gemeente Heemskerk,

Wij krijgen bericht dat het antwoord op ons Wob-verzoek inzake "extra financiele middelen tbv de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur 2020 en 2021" uitgesteld is.
Wanneer kunnen wij een concreet antwoord verwachten ?

Hoogachtend,

Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis