Gemeentelijke vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Alphen aan den Rijn.

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

Geacht College, geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer Platform Investico en De Groene Amsterdammer, een Wob-verzoek in (verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur). Ik wil graag kopie van hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig bij of onder uw gemeente. Het betreft documenten en informatie met betrekking tot de bestuurlijke aangelegenheden 'gemeentelijke vergunningen prostitutie en gemeentelijk prostitutiebeleid'.

Dit verzoek heb ik ingediend via de website www.Wob-Knop.nl. Verderop in deze brief vindt u een toelichting op het gebruik van deze website.

Dit Wob-verzoek is onderdeel van een lopend onderzoek van Platform Investico (www.platform-investico.nl). Platform Investico doet diepgravende onderzoeken die een aantal maanden duren en werkt daarvoor samen met media zoals onder andere De Groene Amsterdammer, Trouw, Nieuwsuur en Argos. Dit verzoek dien ik in namens onderzoeksjournalisten Sylvana van den Braak en Daphné Dupont-Nivet.

Hun onderzoek, waar dit Wob-verzoek een onderdeel van is, richt zich op de verschuivingen in het prostitutiebeleid in Nederland en het groeiende aantal sekswerkers dat in de onzichtbaarheid werkt (via internet en apps, in hotels, recreatieparken, thuis et cetera). Veel experts beschrijven de gekrompen vergunde seksbranche en de groei van de onvergunde markt, maar hierbij worden zelden cijfers genoemd. Een van onze deelvragen bij dit onderzoek is daarom: is het aantal exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven in Nederland sinds 2015 afgenomen en zo ja, hoe groot is die afname? Dit is namelijk makkelijker te meten dan het in kaart brengen van de aantallen personen die onvergund, en dus onzichtbaar werken. Met de uitkomsten van dit Wob-verzoek hopen mijn collega's de afname in exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven in Nederland concreet en beter in beeld te krijgen.

Omdat er in Nederland vele tientallen gemeenten zijn die dergelijke vergunningen verstrekken, hebben Van den Braak en Dupont-Nivet ervoor gekozen om deze informatie met behulp van Wob-verzoeken bij 40 gemeenten op te vragen. Het is simpelweg te veel werk om met alle relevante gemeenten telefonisch contact te zoeken en te onderhouden.

AFBAKENING
Het Wob-verzoek richt zich op alle activiteiten waarbij sprake is van ‘het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling’ die in uw gemeente vergunningsplichtig zijn. Deze definitie is afkomstig uit de definitie in het wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk. Het gaat alleen om vergunningen waarbij (de exploitatie van/het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot) het verrichten van seksuele handelingen is toegestaan: raambordelen, seksclubs, privehuizen en escortbedrijven vallen hieronder. In het vervolg van dit verzoek zal ik deze gezamenlijk 'prostitutiebedrijven' noemen. Vergunningen voor wat sommige gemeenten 'algemene seksbedrijven' noemen, zoals seksbioscopen, vallen buiten de reikwijdte van dit verzoek.

CONCREET vraag ik om de volgende documenten en/of informatie:

1. Hoeveel exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven heeft uw gemeente verleend in elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?
2. Hoeveel exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven zijn er bij uw gemeente aangevraagd in elk van die jaren?
3. Hoeveel vergunde prostitutiebedrijven waren er in uw gemeente in elk van die jaren?
4. Wat was het maximale aantal vergunningen dat in uw gemeente aangevraagd kon worden in de periode 2015-2019 of -- indien dit aantal gedurende deze periode gewijzigd is -- in elk van die jaren?
5. De exploitatievergunningen worden momenteel uitgegeven aan prostitutiebedrijven, op dit moment nog niet aan sekswerkers zelf. Stelt uw gemeente al wel een maximum aan het aantal plekken/personen dat bij een vergund prostitutiebedrijf als sekswerker mag werken? Is dit een algemeen geldend maximum of wordt per vergunning vastgesteld wat het maximaal aantal personen/plekken is? In dat eerste geval, hoeveel personen/plekken vallen maximaal onder een exploitatievergunning? In dat laatste geval, wat is dan het gemiddelde aantal plekken?

Zoals bij de meeste Wob-verzoeken is dit verzoek uiteindelijk gericht op het verkrijgen van informatie. Bovenstaande verzoeken zijn daarom geformuleerd als verzoeken om informatie en niet als verzoeken om documenten.

Voor de verzoeken 1. t/m 3. geldt echter het volgende:
• Primair verzoek ik u om een bestaand overzicht of overzichten van deze informatie.
• Als u nog geen bestaand overzicht heeft van de door ons gevraagde informatie, verzoek ik u subsidiair om voor ons een overzicht te maken met deze informatie. Hoewel ik begrijp dat u niet verplicht bent om nieuwe documenten op te stellen, geef ik u in overweging dat uw gemeente ook baat kan hebben bij meer inzichten in de verhouding vergunde/onvergunde prostitutie. Ook denk ik dat u met betrekkelijk weinig inspanning deze informatie kunt verzamelen, althans met minder inspanning dan het beoordelen van de onderliggende stukken op Wob-weigergronden etc. Ik hoop dan ook dat, voorzover deze informatie niet reeds in overzichtsdocumenten is geaggregeerd, u bereid bent een dergelijk overzicht voor ons aan te maken.
• Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken wij meer subsidiair om alle documenten waaruit de gevraagde informatie door mijn collega's samengesteld kan worden. Onder documenten worden uiteraard alle gegevensdragers verstaan.

Voor de verzoeken 4. en 5. geldt dat dit uitdrukkelijk geen verzoeken zijn om documenten maar enkel en alleen om informatie. Strikt genomen vallen deze dus niet onder de Wob. Toch heb ik ervoor gekozen om deze verzoeken om informatie direct mee te sturen met dit Wob-verzoek. Dit om te voorkomen dat mijn collega's u nog een keer moeten benaderen.

Uiteraard stellen we het op prijs als u álle gevraagde informatie voor de verzoeken 1. t/m 5. in één handzaam overzicht zou verstrekken. Dat zou ons werk flink vergemakkelijken en helpt voorkomen dat wij fouten maken in het aggregeren van de informatie en het vergelijken van data van verschillende gemeentes.

TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE 'WOB-KNOP' VOOR DIT VERZOEK
Omdat ik bij een groot aantal gemeenten een gericht verzoek om dezelfde informatie en/of documenten heb willen doen, heb ik ervoor gekozen gebruik te maken van een nieuw digitaal hulpmiddel voor Wob-verzoeken: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). Dit maakt het voor zowel mijzelf -- de verzoeker -- als voor u -- het bestuursorgaan -- makkelijk om Wob-verzoeken eenvoudig digitaal te doen en af te handelen. Bovendien wordt de informatie, nadat mijn collega's over het onderwerp hebben gepubliceerd, beschikbaar voor alle bezoekers van de site, die zo ook als database voor via de Wob verkregen informatie dient. Dat voorkomt weer dat u in de toekomst verzoeken om dezelfde informatie ontvangt.

De gebruikte software wordt al langer gebruikt in onder meer het Verenigd Koninkrijk, België en voor verzoeken aan EU-instellingen, en functioneert daar goed. Dit wordt onder meer gewaarborgd door het verzenden van verzoeken naar meerdere bestuursorganen tegelijk te beperken tot personen die al hebben laten zien op verantwoordelijke wijze met de website om te gaan. In Nederland is de site op 21 november 2019 gelanceerd op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ). Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren over het functioneren van de site vindt u op https://www.wob-knop.nl/help/meer-info-v....

HOE KUNT U HET VERZOEK BEANTWOORDEN?
U kunt het verzoek afdoen met een reply op deze e-mail. Uw antwoord, inclusief eventuele openbaar gemaakte documenten, verschijnt dan op www.wob-knop.nl en ik krijg er als verzoeker per mail een melding van. In beginsel passen wij als beheerders van de Wob-Knop uw antwoorden niet aan, tenzij we daartoe verplicht zijn in verband met privacy-regels of andere regelgeving. Aanvankelijk is de informatie alleen zichtbaar voor mijzelf als indiener van het verzoek. Nadat mijn collega's over het onderwerp hebben gepubliceerd kan ik de informatie voor alle bezoekers van de site zichtbaar maken, zodat iedereen de informatie kan gebruiken.

Ook als u eventuele vragen heeft over de juiste interpretatie van het verzoek kunt u dit doen via een reply op deze e-mail.

WOB-VERZOEKEN VIA DE 'ELEKTRONISCHE WEG'?
In het afgelopen decennium zijn nogal wat gemeenten ertoe overgegaan de 'elektronische weg' te beperken tot een -- soms speciaal voor Wob-verzoeken bestemd -- digitaal formulier op de gemeentewebsite. Andere gemeentes hebben de elektronische weg (tijdelijk) zelfs nooit geopend, met verwijzing naar artikel 2:15 Awb. Als hoofdreden hiervoor gaven de meeste van deze gemeentes destijds het voorkomen van misbruik met dwangsommen: het vermoeden bestond dat misbruikers met opzet Wob-verzoeken en ingebrekestellingen naar obscure mailadressen van de gemeente verstuurden zodat deze aan de aandacht zouden ontsnappen, om vervolgens dwangsommen te kunnen innen wegens het verstrijken van de termijn. Een tweede reden is om te voorkomen dat legitieme verzoeken niet op de juiste plek terecht komen, waardoor de behandeling ervan vertraging oploopt of verzoeken helemaal worden gemist, ten nadele van burger en gemeente.

Inmiddels is de dwangsom bij Wob-procedures alweer enige jaren afgeschaft, waardoor het belangrijkste motief voor misbruik is komen te vervallen. Toch handhaven nogal wat gemeentes hun beleidsregels om de 'elektronische weg' tot een digitaal formulier te beperken. Voorzover dit dient te voorkomen dat Wob-verzoeken verdwaald raken in de verkeerde mailboxen en daardoor onbeantwoord blijven, is dat op zich een legitiem doel. Als burger wil je immers ook dat je Wob-verzoek zo snel mogelijk wordt opgepakt.

Maar het middel moet niet het doel voorbijschieten. Het indienen van een identiek verzoek aan meerdere gemeenten, bijvoorbeeld via de Wob-Knop, is niet mogelijk, als geen enkel e-mailadres openstaat voor het digitaal indienen van een Wob-verzoek. De Wob-Knop vereist namelijk een e-mailadres om verzoeken naartoe te kunnen sturen. Zeker bij het indienen van een identiek verzoek aan meerdere bestuursorganen is het erg bewerkelijk om dit bij even zo veel digitale formulieren te doen. Het is dan ook veel ingewikkelder om de voortgang van de verzoeken te monitoren. Met de Wob-Knop kan dit eenvoudig via een Dashboard. Ook komt de informatie in een doorzoekbare database terecht, wat nuttig is voor toekomstige onderzoeken.

Hier schiet een verplicht webformulier haar doel voorbij: artikel 2:15 van de Awb heeft als doelstelling dat overheden juist wel elektronisch bereikt kunnen worden, niet om daartegen een drempel op te werpen. Om als overheid de noodzakelijke controle te houden over inkomende Wob-verzoeken, zonder daarbij drempels voor legitieme journalistieke verzoeken op te werpen, kunt u volstaan met het openstellen van één enkel e-mailadres, naast het bestaande webformulier. Kortom, mocht u een van de gemeentes zijn die de elektronische weg heeft beperkt tot een digitaal formulier op de gemeentewebsite, dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend om dit verzoek desondanks in behandeling te nemen en om naast een digitaal formulier ook één e-mailadres open te stellen voor Wob-verzoeken.

CONTROLE E-MAIL-ADRES
De Wob-Knop is pas relatief kort in gebruik in Nederland. Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een mailadres van uw gemeente dat u liever niet voor dit doeleinde gebruikt. Bij deze bied ik u daarvoor mijn excuses aan. Mocht u in de toekomst verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres van uw gemeente willen ontvangen, dan hoor ik dit uiteraard graag. Dit zou bijvoorbeeld het e-mailadres kunnen zijn van de mailbox waarin u ook de Wob-verzoeken ontvangt die verstuurd zijn via het formulier op de gemeentewebsite. Als een van de initiators achter de introductie van de Wob-Knop in Nederland kan ik dit eenvoudig aanpassen. Ook andere gebruikers kunnen dergelijke informatie eenvoudig doorgeven zodat mailadressen op de site up-to-date blijven.

SLOTOPMERKINGEN
Ik verzoek u nadrukkelijk de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvangen wij graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, dan verzoek ik u mij daar voorafgaand over te informeren.

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek per reply op deze e-mail te bevestigen.

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Ik ga ervan uit dat u aan dit overzichtelijke verzoek ook binnen deze termijn kunt voldoen en dat uitstel niet nodig is. Mocht u toch uitstellen, dan verzoek ik u dit specifiek te motiveren.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

Tim Staal
Freelance onderzoeksjournalist
Wob-redacteur Investico
[email address]
06-18762886

Gemeente Alphen aan den Rijn

Dit is een automatische ontvangstbevestiging, u kunt deze e-mail niet
beantwoorden.

 

 

Geachte mevrouw, heer,

 

Wij hebben uw bericht ontvangen.

 

U ontvangt binnen drie werkdagen:

 

·    een inhoudelijk antwoord op uw vraag, of

·    informatie over het vervolgtraject, de termijn waarbinnen u antwoord
kunt verwachten en welke afdeling en contactpersoon uw e-mail in
behandeling heeft.

 

Voor meer informatie over onze afhandeling, kijk dan op
[1]www.alphenaandenrijn.nl/servicenormen

 

Nieuwsbrieven, reclame en acquisitie nemen wij voor kennisgeving aan.  U
ontvangt hierop geen antwoord.

 

Met vriendelijke groet,

 

 

 

Telefoon:  14 0172

E-mail: [2] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

 

 

References

Visible links
1. http://www.alphenaandenrijn.nl/serviceno...
2. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]

Gemeente Alphen aan den Rijn

4 bijlagen

Beste meneer Staal,

Bedankt voor uw bericht. U vraagt om documenten op grond van de Wet
openbaarheid bestuur (Wob).

 

Een Wob-verzoek dient u in:

o Online in via onze [1]website (u logt in met DigiD). Op onze website
leest u meer informatie over onder andere de voorwaarden en kosten.

 

Liever schriftelijk indienen? Stuur uw verzoek met bijlagen naar: Postbus
13, 2400AA Alphen aan den Rijn.

 

Wob-verzoeken die op een andere manier binnenkomen, worden sinds 9 juli
2015 niet meer  in behandeling genomen. Dit betekent dat uw e-mail niet
in behandeling genomen wordt.

Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk antwoorden op deze e-mail of
bellen naar 14 0172.

 

Wij zijn benieuwd hoe u de afhandeling van uw (aan)vraag heeft ervaren.
Met uw reactie helpt u onze dienstverlening te verbeteren.
Klikt u op één van de smileys?

 

[2][IMG] [3][IMG] [4][IMG]
[5]Goed [6]Neutraal [7]Slecht

 

                    
Met vriendelijke groet,

Ien Ravensbergen
Medewerker Publieksdienstverlening
[8]cid:image001.jpg@01D0BD5B.02777080

[9]www.alphenaandenrijn.nl

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Tim Staal <[Wob #6 e-mail]>
Verzonden: vrijdag 28 februari 2020 16:55
Aan: Gemeente Alphen aan den Rijn <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Gemeentelijke
vergunningen prostitutiebedrijven in de periode 2015-2019

 

Geachte Gemeente Alphen aan den Rijn,

 

Geacht College, geachte heer/mevrouw,

 

Bij deze dien ik, Tim Staal, freelance-journalist werkzaam voor onder meer
Platform Investico en De Groene Amsterdammer, een Wob-verzoek in (verzoek
in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur). Ik wil graag kopie van
hieronder nader omschreven documenten of informatie aanwezig bij of onder
uw gemeente. Het betreft documenten en informatie met betrekking tot de
bestuurlijke aangelegenheden 'gemeentelijke vergunningen prostitutie en
gemeentelijk prostitutiebeleid'.

 

Dit verzoek heb ik ingediend via de website [10]www.Wob-Knop.nl. Verderop
in deze brief vindt u een toelichting op het gebruik van deze website.

 

Dit Wob-verzoek is onderdeel van een lopend onderzoek van Platform
Investico ([11]www.platform-investico.nl). Platform Investico doet
diepgravende onderzoeken die een aantal maanden duren en werkt daarvoor
samen met media zoals onder andere De Groene Amsterdammer, Trouw,
Nieuwsuur en Argos. Dit verzoek dien ik in namens onderzoeksjournalisten
Sylvana van den Braak en Daphné Dupont-Nivet.

 

Hun onderzoek, waar dit Wob-verzoek een onderdeel van is, richt zich op de
verschuivingen in het prostitutiebeleid in Nederland en het groeiende
aantal sekswerkers dat in de onzichtbaarheid werkt (via internet en apps,
in hotels, recreatieparken, thuis et cetera). Veel experts beschrijven de
gekrompen vergunde seksbranche en de groei van de onvergunde markt, maar
hierbij worden zelden cijfers genoemd. Een van onze deelvragen bij dit
onderzoek is daarom: is het aantal exploitatievergunningen voor
prostitutiebedrijven in Nederland sinds 2015 afgenomen en zo ja, hoe groot
is die afname? Dit is namelijk makkelijker te meten dan het in kaart
brengen van de aantallen personen die onvergund, en dus onzichtbaar
werken. Met de uitkomsten van dit Wob-verzoek hopen mijn collega's de
afname in exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven in Nederland
concreet en beter in beeld te krijgen.

 

Omdat er in Nederland vele tientallen gemeenten zijn die dergelijke
vergunningen verstrekken, hebben Van den Braak en Dupont-Nivet ervoor
gekozen om deze informatie met behulp van Wob-verzoeken bij 40 gemeenten
op te vragen. Het is simpelweg te veel werk om met alle relevante
gemeenten telefonisch contact te zoeken en te onderhouden.

 

AFBAKENING

Het Wob-verzoek richt zich op alle activiteiten waarbij sprake is van ‘het
zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met
een ander tegen betaling’ die in uw gemeente vergunningsplichtig zijn.
Deze definitie is afkomstig uit de definitie in het wetsvoorstel Wet
Regulering Sekswerk. Het gaat alleen om vergunningen waarbij (de
exploitatie van/het bedrijfsmatig gelegenheid geven tot) het verrichten
van seksuele handelingen is toegestaan: raambordelen, seksclubs,
privehuizen en escortbedrijven vallen hieronder. In het vervolg van dit
verzoek zal ik deze gezamenlijk 'prostitutiebedrijven' noemen.
Vergunningen voor wat sommige gemeenten 'algemene seksbedrijven' noemen,
zoals seksbioscopen, vallen buiten de reikwijdte van dit verzoek.

 

CONCREET vraag ik om de volgende documenten en/of informatie:

 

1.         Hoeveel exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven heeft
uw gemeente verleend in elk van de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019?

2.         Hoeveel exploitatievergunningen voor prostitutiebedrijven zijn
er bij uw gemeente aangevraagd in elk van die jaren?

3.         Hoeveel vergunde prostitutiebedrijven waren er in uw gemeente
in elk van die jaren?

4.         Wat was het maximale aantal vergunningen dat in uw gemeente
aangevraagd kon worden in de periode 2015-2019 of -- indien dit aantal
gedurende deze periode gewijzigd is -- in elk van die jaren?

5.         De exploitatievergunningen worden momenteel uitgegeven aan
prostitutiebedrijven, op dit moment nog niet aan sekswerkers zelf. Stelt
uw gemeente al wel een maximum aan het aantal plekken/personen dat bij een
vergund prostitutiebedrijf als sekswerker mag werken? Is dit een algemeen
geldend maximum of wordt per vergunning vastgesteld wat het maximaal
aantal personen/plekken is? In dat eerste geval, hoeveel personen/plekken
vallen maximaal onder een exploitatievergunning? In dat laatste geval, wat
is dan het gemiddelde aantal plekken?

 

Zoals bij de meeste Wob-verzoeken is dit verzoek uiteindelijk gericht op
het verkrijgen van informatie. Bovenstaande verzoeken zijn daarom
geformuleerd als verzoeken om informatie en niet als verzoeken om
documenten.

 

Voor de verzoeken 1. t/m 3. geldt echter het volgende:

•          Primair verzoek ik u om een bestaand overzicht of overzichten
van deze informatie.

•          Als u nog geen bestaand overzicht heeft van de door ons
gevraagde informatie, verzoek ik u subsidiair om voor ons een overzicht te
maken met deze informatie. Hoewel ik begrijp dat u niet verplicht bent om
nieuwe documenten op te stellen, geef ik u in overweging dat uw gemeente
ook baat kan hebben bij meer inzichten in de verhouding
vergunde/onvergunde prostitutie. Ook denk ik dat u met betrekkelijk weinig
inspanning deze informatie kunt verzamelen, althans met minder inspanning
dan het beoordelen van de onderliggende stukken op Wob-weigergronden etc.
Ik hoop dan ook dat, voorzover deze informatie niet reeds in
overzichtsdocumenten is geaggregeerd, u bereid bent een dergelijk
overzicht voor ons aan te maken.

•          Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken wij meer
subsidiair om alle documenten waaruit de gevraagde informatie door mijn
collega's samengesteld kan worden. Onder documenten worden uiteraard alle
gegevensdragers verstaan.

 

Voor de verzoeken 4. en 5. geldt dat dit uitdrukkelijk geen verzoeken zijn
om documenten maar enkel en alleen om informatie. Strikt genomen vallen
deze dus niet onder de Wob. Toch heb ik ervoor gekozen om deze verzoeken
om informatie direct mee te sturen met dit Wob-verzoek. Dit om te
voorkomen dat mijn collega's u nog een keer moeten benaderen.

 

Uiteraard stellen we het op prijs als u álle gevraagde informatie voor de
verzoeken 1. t/m 5. in één handzaam overzicht zou verstrekken. Dat zou ons
werk flink vergemakkelijken en helpt voorkomen dat wij fouten maken in het
aggregeren van de informatie en het vergelijken van data van verschillende
gemeentes.

 

TOELICHTING OP HET GEBRUIK VAN DE 'WOB-KNOP' VOOR DIT VERZOEK Omdat ik bij
een groot aantal gemeenten een gericht verzoek om dezelfde informatie
en/of documenten heb willen doen, heb ik ervoor gekozen gebruik te maken
van een nieuw digitaal hulpmiddel voor Wob-verzoeken: de Wob-Knop
([12]www.wob-knop.nl). Dit maakt het voor zowel mijzelf -- de verzoeker --
als voor u -- het bestuursorgaan -- makkelijk om Wob-verzoeken eenvoudig
digitaal te doen en af te handelen. Bovendien wordt de informatie, nadat
mijn collega's over het onderwerp hebben gepubliceerd, beschikbaar voor
alle bezoekers van de site, die zo ook als database voor via de Wob
verkregen informatie dient. Dat voorkomt weer dat u in de toekomst
verzoeken om dezelfde informatie ontvangt.

 

De gebruikte software wordt al langer gebruikt in onder meer het Verenigd
Koninkrijk, België en voor verzoeken aan EU-instellingen, en functioneert
daar goed. Dit wordt onder meer gewaarborgd door het verzenden van
verzoeken naar meerdere bestuursorganen tegelijk te beperken tot personen
die al hebben laten zien op verantwoordelijke wijze met de website om te
gaan. In Nederland is de site op 21 november 2019 gelanceerd op initiatief
van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ). Een
uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren over het functioneren van de
site vindt u op
[13]https://www.wob-knop.nl/help/meer-info-v....

 

HOE KUNT U HET VERZOEK BEANTWOORDEN?

U kunt het verzoek afdoen met een reply op deze e-mail. Uw antwoord,
inclusief eventuele openbaar gemaakte documenten, verschijnt dan op
[14]www.wob-knop.nl en ik krijg er als verzoeker per mail een melding van.
In beginsel passen wij als beheerders van de Wob-Knop uw antwoorden niet
aan, tenzij we daartoe verplicht zijn in verband met privacy-regels of
andere regelgeving. Aanvankelijk is de informatie alleen zichtbaar voor
mijzelf als indiener van het verzoek. Nadat mijn collega's over het
onderwerp hebben gepubliceerd kan ik de informatie voor alle bezoekers van
de site zichtbaar maken, zodat iedereen de informatie kan gebruiken.

 

Ook als u eventuele vragen heeft over de juiste interpretatie van het
verzoek kunt u dit doen via een reply op deze e-mail.

 

WOB-VERZOEKEN VIA DE 'ELEKTRONISCHE WEG'?

In het afgelopen decennium zijn nogal wat gemeenten ertoe overgegaan de
'elektronische weg' te beperken tot een -- soms speciaal voor
Wob-verzoeken bestemd -- digitaal formulier op de gemeentewebsite. Andere
gemeentes hebben de elektronische weg (tijdelijk) zelfs nooit geopend, met
verwijzing naar artikel 2:15 Awb. Als hoofdreden hiervoor gaven de meeste
van deze gemeentes destijds het voorkomen van misbruik met dwangsommen:
het vermoeden bestond dat misbruikers met opzet Wob-verzoeken en
ingebrekestellingen naar obscure mailadressen van de gemeente verstuurden
zodat deze aan de aandacht zouden ontsnappen, om vervolgens dwangsommen te
kunnen innen wegens het verstrijken van de termijn. Een tweede reden is om
te voorkomen dat legitieme verzoeken niet op de juiste plek terecht komen,
waardoor de behandeling ervan vertraging oploopt of verzoeken helemaal
worden gemist, ten nadele van burger en gemeente.

 

Inmiddels is de dwangsom bij Wob-procedures alweer enige jaren afgeschaft,
waardoor het belangrijkste motief voor misbruik is komen te vervallen.
Toch handhaven nogal wat gemeentes hun beleidsregels om de 'elektronische
weg' tot een digitaal formulier te beperken. Voorzover dit dient te
voorkomen dat Wob-verzoeken verdwaald raken in de verkeerde mailboxen en
daardoor onbeantwoord blijven, is dat op zich een legitiem doel. Als
burger wil je immers ook dat je Wob-verzoek zo snel mogelijk wordt
opgepakt.

 

Maar het middel moet niet het doel voorbijschieten. Het indienen van een
identiek verzoek aan meerdere gemeenten, bijvoorbeeld via de Wob-Knop, is
niet mogelijk, als geen enkel e-mailadres openstaat voor het digitaal
indienen van een Wob-verzoek. De Wob-Knop vereist namelijk een e-mailadres
om verzoeken naartoe te kunnen sturen. Zeker bij het indienen van een
identiek verzoek aan meerdere bestuursorganen is het erg bewerkelijk om
dit bij even zo veel digitale formulieren te doen. Het is dan ook veel
ingewikkelder om de voortgang van de verzoeken te monitoren. Met de
Wob-Knop kan dit eenvoudig via een Dashboard. Ook komt de informatie in
een doorzoekbare database terecht, wat nuttig is voor toekomstige
onderzoeken.

 

Hier schiet een verplicht webformulier haar doel voorbij: artikel 2:15 van
de Awb heeft als doelstelling dat overheden juist wel elektronisch bereikt
kunnen worden, niet om daartegen een drempel op te werpen. Om als overheid
de noodzakelijke controle te houden over inkomende Wob-verzoeken, zonder
daarbij drempels voor legitieme journalistieke verzoeken op te werpen,
kunt u volstaan met het openstellen van één enkel e-mailadres, naast het
bestaande webformulier. Kortom, mocht u een van de gemeentes zijn die de
elektronische weg heeft beperkt tot een digitaal formulier op de
gemeentewebsite, dan verzoek ik u vriendelijk doch dringend om dit verzoek
desondanks in behandeling te nemen en om naast een digitaal formulier ook
één e-mailadres open te stellen voor Wob-verzoeken.

 

CONTROLE E-MAIL-ADRES

De Wob-Knop is pas relatief kort in gebruik in Nederland. Het is mogelijk
dat dit verzoek u bereikt op een mailadres van uw gemeente dat u liever
niet voor dit doeleinde gebruikt. Bij deze bied ik u daarvoor mijn excuses
aan. Mocht u in de toekomst verzoeken via de Wob-Knop op een ander
e-mailadres van uw gemeente willen ontvangen, dan hoor ik dit uiteraard
graag. Dit zou bijvoorbeeld het e-mailadres kunnen zijn van de mailbox
waarin u ook de Wob-verzoeken ontvangt die verstuurd zijn via het
formulier op de gemeentewebsite. Als een van de initiators achter de
introductie van de Wob-Knop in Nederland kan ik dit eenvoudig aanpassen.
Ook andere gebruikers kunnen dergelijke informatie eenvoudig doorgeven
zodat mailadressen op de site up-to-date blijven.

 

SLOTOPMERKINGEN

Ik verzoek u nadrukkelijk de gevraagde informatie die digitaal bij u
aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. Van de informatie die alleen
analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvangen wij graag een
digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen,
dan verzoek ik u mij daar voorafgaand over te informeren.

 

Ik verzoek u de ontvangst van dit verzoek per reply op deze e-mail te
bevestigen.

 

U wordt verzocht binnen 28 dagen op dit verzoek te beslissen. Ik ga ervan
uit dat u aan dit overzichtelijke verzoek ook binnen deze termijn kunt
voldoen en dat uitstel niet nodig is. Mocht u toch uitstellen, dan verzoek
ik u dit specifiek te motiveren.

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Hoogachtend,

 

Tim Staal

Freelance onderzoeksjournalist

Wob-redacteur Investico

[15][mailadres]

06-18762886

 

-------------------------------------------------------------------

 

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.

[16][Wob #6 e-mail]

 

Is [17] [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor
Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Alphen aan den Rijn?
Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:

[18]https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

 

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij
toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:

[19]https://www.wob-knop.nl/help/officers

 

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van aanvragen
en antwoorden uitgesteld wordt.

 

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze
website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen
om een link te plaatsen naar onze website.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.alphenaandenrijn.nl/Inwoners...
2. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
3. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
4. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
5. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
6. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
7. https://websurveys.servmetric.com/theme/...
9. http://www.alphenaandenrijn.nl/
10. http://www.wob-knop.nl/
11. http://www.platform-investico.nl/
12. http://www.wob-knop.nl/
13. https://www.wob-knop.nl/help/meer-info-v...
14. http://www.wob-knop.nl/
15. mailto:[mailadres]
16. mailto:[Wob #6 e-mail]
17. mailto: [Gemeente Alphen aan den Rijn vraag e-mailadres]
18. https://www.wob-knop.nl/change_request/n...
19. https://www.wob-knop.nl/help/officers