Geachte Gemeente Dordrecht,
Geachte mevrouw, meneer,

Met een beroep op de Wet Open Overheid (hierna; woo) verzoek ik, Geert-Jan Kettelarij, u om openbaarmaking van de hieronder nader te specificeren informatie.

Graag wil ik u in dit kader verzoeken mij inzage te geven in de besluitvorming van de gemeente Dordrecht en de driehoek rondom de maatregelen en het door de driehoek opgelegde auto en buscombi regeling voor supporters van De Graafschap bij de wedstrijd; FC Dordrecht – De Graafschap op 5 april 2024.

Vragen die ik voor de driehoek/ gemeente heb zijn;
Op basis van welke overwegingen, besluitvorming en communicatie is deze verplichte auto/ buscombi regeling besloten?

Met welk voorwaardensysteem wordt gewerkt binnen de gemeente Dordrecht?

Op basis van welke punten is het opleggen van de vervoersregeling Verplichte Auto/ Buscombi gerechtvaardigd?
Indien dit middels een besluit, conform APV van de burgemeester is gegaan, ontvangen wij graag de kennisgeving van dit besluit, omdat het anders niet in werking kan treden.

In welke (risico) categorie is deze wedstrijd ingedeeld?

Op basis van welke overwegingen, besluitvorming en communicatie is het besluit genomen om deze wedstrijd aan te merken als een (risico)categorie-wedstrijd in de bovengenoemde categorie?

Graag zou ik het evaluatie verslag van deze wedstrijd inzien, waaruit blijkt hoe men de wedstrijd heeft beleefd en wat er moet gebeuren om volgende keer een versoepeling van de regeling te kunnen bewerkstelligen.

Verdere documentatie:
Verder vraag ik u om (kopie van) informatie met betrekking tot het onderwerp van dit verzoek neergelegd in de volgende: - Vergaderstukken, waaronder: ingekomen stukken, besluiten, besluitenlijsten en notulen; - Interne correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails inclusief bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten); - Externe correspondentie en gespreksverslagen (brieven, e-mails maar alleen de e-mails die een bijlage hebben inclusief die bijlagen, sms'jes en WhatsApp-berichten) tussen uw overheidsinstantie, Politie Eenheid van uw stad/ regio en de Gemeente Dordrecht; - Memo's, notities; - Rapporten, adviezen.

Doorgeleiding:
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u er mee bekend bent dat tevens bij één of meer andere bestuursorganen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste orgaan. Mocht dat inderdaad gebeuren, dan ontvang ik daarover graag bericht

Samenvattingen van documenten:
Mocht u documenten niet openbaar kunnen maken, dan vraag ik subsidiair om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Woo-artikel, maar tevens met onderbouwing waarom die weigeringsgrond zwaarder weegt dan het algemeen belang van openbaarheid.

Voorkeur digitale verstrekking
Ik verzoek u de gevraagde informatie die digitaal bij u aanwezig is in digitale vorm te verstrekken. De informatie die alleen analoog (‘hard copy’) in uw archief aanwezig is, ontvang ik bij voorkeur in digitale vorm en anders een kopie. Indien u voornemens bent om hiervoor kosten in rekening te brengen, verzoek ik u vooraf contact met mij op te nemen onder opgave van de hoogte daarvan.

Inventarislijst
Ik verzoek u om als onderdeel van de beslissing een inventarislijst op te nemen. Graag ontvang ik schriftelijk (per brief of per e-mail) een bevestiging van de ontvangst van dit Woo verzoek. Mocht u belanghebbenden de gelegenheid gaan bieden tot het geven van zienswijzen dan ontvang ik daarvan graag vooraf schriftelijk of per e-mail bericht. U dient binnen de termijn van 4 weken een besluit te nemen op dit verzoek.

Uiteraard wil ik u bij voorbaat hartelijk danken voor uw uitgebreide en onderbouwde antwoorden op bovenstaande en wil ik benadrukken dat ik de opgelegde regeling betreur en hoop dat, mede door uw informatie, de vervoersregeling voor komende wedstrijden tussen deze clubs versoepeld kunnen worden.

In afwachting van uw reactie,
Hartelijke groet,

Geert-Jan Kettelarij

Gemeente Dordrecht

Geachte heer/mevrouw Kettelarij,

Uw aanvraag of bericht hebben wij op 10 april 2024 ontvangen. Deze hebben
wij geregistreerd onder nummer 2024-0039136. Wij nemen contact met u op
als wij vragen hebben over uw aanvraag of bericht.

Wilt u de afhandeling van uw aanvraag of bericht volgen? Dat kan op de
volgende 2 manieren:

• heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina [1]https://loket.dordrecht.nl/dossiers.
• heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14078. Houd hierbij uw
registratienummer bij de hand.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Dordrecht

References

Visible links
1. https://loket.dordrecht.nl/dossiers

Gemeente Dordrecht

1 bijlage

Geachte heer Kettelarij,

In de bijlage treft u een brief dat betrekking heeft op uw Woo-verzoek.

Met vriendelijke groet,
Michel Baars

Wilt u reageren?
Reageer dan rechtstreeks op deze e-mail.
Let op! Wij behandelen uw reactie alleen als deze over de inhoud van uw
zaak gaat. Laat daarom het ingevulde zaaknummer bij 'onderwerp' staan. 

Gemeente Dordrecht

3 bijlagen

Geachte heer Kettelarij,

In de bijlage treft u het besluit op uw ingediende Woo-verzoek. 

Tevens zijn de verzamelde documenten en een inventarisatielijst
toegevoegd.

Met vriendelijke groet,
Michel Baars

Wilt u reageren?
Reageer dan rechtstreeks op deze e-mail.
Let op! Wij behandelen uw reactie alleen als deze over de inhoud van uw
zaak gaat. Laat daarom het ingevulde zaaknummer bij 'onderwerp' staan.