Keukentafelgesprekken die zonder aanwezigheid van de client zelf plaatsvinden

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Amersfoort al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Aan: College van burgemeester en wethouders van Amersfoort
Onderwerp: Wobverzoek
Hoevelaken, 18 januari 2021

Geacht college,

Inleiding
Graag wil ik als onderzoeker met dit Wobverzoek nagaan en om e.e.a. met andere gemeenten te kunnen vergelijken hoe gebruikelijk het is dat keukentafelgesprekken volgens de opgemaakte verslagen of overige gevoerde correspondentie zonder aanwezigheid van de cliënt zelf plaatsvinden. Deze door het wijkteam opgemaakte verslagen liggen ten grondslag aan de door de gemeente ingenomen standpunten of genomen beslissingen op de gedane Wmo-meldingen respectievelijk Wmo-aanvragen.

Het bestuurlijk onderwerp
Het bestuurlijk onderwerp betreft de situaties, anders dan in spoedgevallen zoals ziekenhuisopname, waarbij de keukentafelgesprekken zonder aanwezigheid of deelname van de cliënt zelf plaatsvinden.

Het feitelijke Wobverzoek
Concreet verzoek ik u mij het afschrift te verstrekken van de volgende documenten:
– de in 2019 en 2020 opgemaakte verslagen van de keukentafelgesprekken waarbij de cliënt niet aanwezig was;
– eventuele overige gevoerde correspondentie waarbij het niet aanwezig zijn bij het in 2019 en 2020 te voeren of gevoerde keukentafelgesprek van de in Amersfoort woonachtige cliënt aan de orde is;

Nader
Het spreekt voor zich dat de verzochte informatie niet ongeanonimiseerd noch in tot personen te herleiden vorm openbaar mag worden gemaakt.
Om kosten en het milieu te sparen heb ik geen bezwaar tegen toezending per email van de verzochte documenten.
Mocht het om meer dan vijf gevallen gaan dan heb ik aan dat aantal voldoende om globaal de frequentie vast te stellen waarin die gesprekken zonder aanwezigheid van de cliënt zelf plaatsvinden.
Verder verzoek ik u zo spoedig mogelijk – doch uiterlijk op de achtentwintigste dag na ontvangst van deze aanvraag – een besluit te nemen en mij dit dat zonder uitstel mee te delen.

Met vriendelijke groet,

A.J. van Zanten MSc.
Ottoborrengoed 20
3871 MK Hoevelaken

Geacht college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort,

Om een vermijdbaar bezwaarschrift te voorkomen maak ik u hier, wellicht ten overvloede, er op attent nog alsmaar - zonder mededeling van verdaging - geen besluit te hebben mogen ontvangen op het door u op 22 januari 2021 ontvangen Wobverzoek, uw kenmerk DIR/JDA/1418730.
Mocht ik het besluit niet uiterlijk binnen een week na heden van u hebben ontvangen dan zal ik alsnog een bezwaarschrift indienen. Ik hoop evenwel dat het niet zover hoeft te komen.

Met vriendelijke groet,

A.J. van Zanten MSc.
Ottoborrengoed 20
3871 MK Hoevelaken
[email address]