Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Michiel Broekhuizen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Ontwikkeling van het perceel Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht

Het wachten is nu op Michiel Broekhuizen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Michiel Broekhuizen

Geachte Gemeente Zwijndrecht,

Naar aanleiding van de voorgenomen ontwikkeling op de Prinses Margrietstraat 10 las ik hierop de toelichting en kwam tot dit citaat : ''Op basis van de uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het plan naar verwachting zonder significant negatieve effecten op beschermde flora en fauna kan
worden uitgevoerd".

Per omgaande ontvang ik graag de behorende onderzoeken, alsmede een antwoord op de vraag of er reeds nader onderzoek gedaan is naar de mogelijke aanwezigheid van de
huismus, gierzwaluw en diverse vleermuizen. Indien voorgaande vraag positief is beantwoord ontvang ik ook dat onderzoek, op basis van de Wet Openbaarheid Bestuur, volledig.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijf ik.

Hoogachtend,

Michiel Broekhuizen

Gemeente Zwijndrecht

Geachte heer Broekhoven,

Uw aanvraag hebben wij op 2 juli 2022 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2022-0111195. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

• heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.zwijndrecht.nl.
• heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14 078. Bij uw contact vragen
wij naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zwijndrecht

Michiel Broekhuizen

Geachte Gemeente Zwijndrecht,

Naar aanleiding van mijn verzoek op 2 juli 2022 ben ik in afwachting van de beslissing. Wettelijk gezien had dit op 1 augustus moeten gebeuren.

Graag ontvang ik zeer spoedig de betreffende stukken.

Hoogachtend,

Michiel Broekhuizen

Michiel Broekhuizen

Geachte Gemeente Zwijndrecht,

Geef dit ajb door aan degene die de bezwaarprocedure behandelt.

Ik dien bij deze bezwaar in tegen uw beslissing op mijn Woo-verzoek 'Ontwikkeling van het perceel Prinses Margrietstraat 10 te Zwijndrecht' bij Gemeente Zwijndrecht.

Op dit moment is de behandelingstermijn ruimschoots overschreden en neem hiermee aan dat de gemeente Zwijndrecht zich niet conformeert aan de wetten van de Nederlandse overheid.

Ik verwacht binnen afzienbare tijd, doch uiterlijk 5 werkdagen contact over onderstaand verzoek.

Een volledig overzicht van mijn Woo-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.woo-knop.nl/request/ontwikkel...

Hoogachtend,

Michiel Broekhuizen

Gemeente Zwijndrecht

Geachte heer Broekhuizen,

Uw aanvraag hebben wij op 5 oktober 2022 ontvangen. Deze hebben wij
geregistreerd onder nummer 2022-0164222. Wij nemen contact met u op als
wij vragen hebben over uw aanvraag.

Wilt u de afhandeling volgen?

Dat kan op de volgende 2 manieren:

• heeft u het formulier via DigiD of eHerkenning verstuurd? Kijk dan op
uw persoonlijke pagina https://loket.zwijndrecht.nl.
• heeft u het formulier zonder DigiD of eHerkenning verstuurd? Neem dan
contact met ons op via telefoonnummer 14 078. Bij uw contact vragen
wij naar het registratienummer van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Zwijndrecht

2 bijlagen

Geachte heer Broekhuizen,

 

De bezwaarcommissie van de gemeente Zwijndrecht heeft uw bezwaarschrift
inzake de afhandeling van uw bovengenoemde Woo-verzoek ter behandeling
gekregen.

 

Als ik op de link in uw email klik, dan krijg ik een foutmelding.

 

Kunt u mij uw Woo-verzoek als pdf-document toemailen? Dan kan ik
beoordelen op welke afdeling uw verzoek in behandeling is. Als u zelf
beschikt over de naam en afdeling van de behandelende ambtenaar, dan zou
ik deze ook graag ontvangen.

 

Ik hoor graag van u.

 

Alvast dank!

 

 

Met vriendelijke groet,

Gunther
Mulder                                                                            
Jurist Juridisch Kenniscentrum / secretaris bezwaarcommissie gemeente
Zwijndrecht

 

servicegemeente Dordrecht

tel: (078) 770 8047 / 06-26564568
[mailadres]

[1]servicegemeentedordrecht.nl

 

Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag (om de week)

 

                

[2][IMG]                       

 

References

Visible links
1. http://www.servicecentrumdrechtsteden.nl/
2. https://www.linkedin.com/company/service...

Gemeente Zwijndrecht

1 bijlage

Geachte heer Broekhuizen,

Beste Michiel,

 

Afgelopen vrijdag, 21 oktober 2022, werd ik geïnformeerd over een bij het
secretariaat van de commissie Bezwaarschriften Zwijndrecht ontvangen
bezwaarschrift.

Het betrof een door u d.d. 5 oktober jongstleden ingediend bezwaarschrift
naar aanleiding van het niet tijdig beantwoorden van een verzoek van u op
basis van de Wet Open Overheid (WOO) betreffende "ontwikkeling van het
perceel Prinses Margrietstraat te Zwijndrecht".

Een dergelijk verzoek was ons op de vakafdeling niet bekend. Dit heeft
geleid tot een zoektocht naar uw primair verzoek. Gebleken is, dat uw
primair verzoek om informatie van 2 juli jongstleden op onverklaarbare
wijze niet in ons documentensysteem zichtbaar was voor ons.

(De reden hiervoor wordt nog nader onderzocht).

Met andere woorden: uw verzoek in het kader van de WOO is tussen wal en
schip beland.

Dit mag natuurlijk nooit gebeuren. Een burger moet er vanuit kunnen gaan
dat een door hem/haar ingediend verzoek professioneel geregistreerd en
tijdig afgedaan wordt.

Ik bied u namens onze organisatie dan ook onze welgemeende excuses aan.

 

Tevens doe ik u het door u gevraagde bestand toekomen. Ten overvloede merk
ik hierbij op,  dat dit de enige gegevens zijn die wij hebben. (Een nader
onderzoek wordt namens de initiatiefnemer uitgevoerd, maar de resultaten
hebben wij nog niet ontvangen).

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen.

 

Ik hoop, dat hiermee een en ander naar uw tevredenheid is beantwoord.

Tevens hoop ik dat dit u voldoende reden geeft om uw bezwaarschrift van 5
oktober 2022 in te trekken.

 

Vertrouwende u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Rien Huijgens,

Planjurist RO Zwijndrecht.

(078-770 3521)

 

P.S.:

Ik zal deze mail ook nog ter kennisneming doorzenden aan de commissie
Bezwaarschriften Zwijndrecht.

2 bijlagen

Geachte heer Broekhuizen,

 

Hierbij kom ik terug op de bovengenoemde kwestie.

 

Op 25 oktober 2022 heeft de behandelende ambtenaar, de heer Huijgens,
inhoudelijk gereageerd op uw Woo-verzoek d.d. 2 juli 2022.

 

Ik begreep inmiddels van de heer Huijgens dat hij geen reactie meer van u
heeft ontvangen op zijn email d.d. 25 oktober 2022.

 

Gelet op het voorgaande ga ik er vanuit dat uw bezwaarschrift d.d. 5
oktober 2022(wegens het niet tijdig beslissen op uw verzoek) geen verdere
behandeling meer behoeft. Als dat wel het geval is, dan verzoek ik u mij
dat binnen 14 dagen na het versturen van deze email te laten weten.

 

Zonder uw tegenbericht, sluit ik na 14 dagen mijn dossier.

 

 

Met vriendelijke groet,

Gunther
Mulder                                                                            
Jurist Juridisch Kenniscentrum / secretaris commissie voor de
bezwaarschriften

 

servicegemeente Dordrecht

tel: (078) 770 8047 / 06-26564568
[mailadres]

[1]servicegemeentedordrecht.nl

 

Werkdagen: maandag, woensdag en vrijdag (om de week)

 

                

[2][IMG]                       

 

References

Visible links
1. http://www.servicecentrumdrechtsteden.nl/
2. https://www.linkedin.com/company/service...

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Michiel Broekhuizen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.