Openbaarmaking van de communicatie tussen gemeente en initiatiefnemer voor de huisvesting van arbeidsmigranten op locatie Albertushof te Venlo

Dave Noldus deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Venlo

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Venlo.

Geachte Gemeente Venlo,

Ik verzoek via deze weg openbaarmaking van alle communicatie tussen de gemeente Venlo en de initiatiefnemers aangaande de voorgenomen huisvesting van arbeidsmigranten op de locatie Albertushof te Venlo. Specifiek verzoek ik u openbaar te maken de onderzochte alternatieven, de wijze waarop deze alternatieven zijn onderzocht, de redeneren waarom deze alternatieven zijn afgevallen en alle communicatie in welke vorm dan ook daaromtrent tussen de gemeente Venlo en de initiatiefnemers en/of diens vertegenwoordiging.

Hoogachtend,
Dave Noldus

Gemeente Venlo

Beste meneer / mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze
medewerkers.

Bij onduidelijkheden, opmerkingen of vragen over uw bericht, nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Venlo

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren op deze
mail.

 

Gemeente Venlo

Geachte heer Noldus,

 

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 7 april 2022, betreffende een
verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, vragen
wij uw aandacht voor het volgende.

 

Uw e-mailbericht voldoet niet aan de vereisten om te kunnen worden
aangemerkt als een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en wel om de volgende redenen. Op grond van artikel 2:15, eerste
lid, van de Awb, voor zover hier van belang, kan een bericht elektronisch
naar een bestuursorgaan worden verzonden voor zover het bestuursorgaan
kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Het college van
burgemeester en wethouders heeft niet uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat de
elektronische weg voor het indienen van dit soort verzoeken/aanvragen
openstaat.

 

Indien u een aanvraag wenst in te dienen kunt u dit doen via het daarvoor
ingerichte postadres van de gemeente Venlo (Postbus 3434. 5902 RK
Venlo).Wij attenderen u erop dat het nog in te dienen schriftelijk verzoek
concreet en begrensd omschreven moet zijn. U kunt hierin aangeven of u de
documenten per post (mogelijk kosten aan verbonden op grond van de
Legesverordening 2020) of per e-mail (geheel kostenvrij) wenst te
ontvangen. Wanneer het verzoek schriftelijk wordt ingediend en aan alle
vormvereisten voldoet wordt deze in behandeling genomen. Vertrouwende u
hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vera Gubbels

Juriste

 

 

Gemeente Venlo | Team Juridische Zaken

Bezoekadres: | Postbus 3434, 5902 RK Venlo

T: +31 6 34165634 | E: [1][mailadres] | I: [2]www.venlo.nl

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.venlo.nl/
3. http://www.venlo.nl/