Opvang/huisvesting (Oekraïense) vluchtelingen/asielzoekers/statushouders.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Hilversum al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Aan het college van burgemeesters en wethouders van de Gemeente Hilversum
Betreft: Verzoek om informatie op grond van WOO, Wet Open Overheid.

Geacht college,
Bij deze doe ik u een W.O.O. verzoek, (Wet openbaarheid en bestuur) toekomen betreffende de opvang van alle asielzoekers/vluchtelingen/statushouders/ vluchtelingen, ook uit Oekraïne en verzoek ik u álle beschikbare informatie inzake het voornemen asielzoekers/vluchtelingen/statushouders/Oekraïners etc in Hilversum op te nemen cq te huisvesten over de periode 1 januari tot en met de dag waarop u definitief besluit op dit verzoek.
Alle (schriftelijke & digitale) informatie en correspondentie in de breedste zin van het woord, in de vorm van brieven, een eventueel aanwijsbesluit van het Rijk inzake de opvang, gespreksverslagen, notulen, rapporten, memo’s, ambtelijke adviezen/voorstellen, collegebesluiten , beleidsdocumenten, digitale stukken zoals emailberichten (ook van burgers) zowel intern als extern.

Alle informatie die betrekking heeft op gesprekken tussen college, burgemeester met de gemeenteraad, raadfracties, raadscommisies, COA en eigenaren van álle beoogde locaties zoals bijv het MOB terrein, het voormalig Philipscomplex op de Anton Philipsweg waar in naar het schijnt bij laatst genoemde (zie G & Ee https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20... ) de planning is daar ca 500 vluchtelingen uit Oekraïne te huisvesten, maar ook reeds afgekeurde locaties incl. reden van afkeuring & afgekeurde locaties welke op termijn herzien kunnen worden.

Bij eventuele goedkeuring/ingebruikname van een locatie. Hoeveel personen per locatie. Duur van de opvang. Langdurig/kortdurend. Alle beschikbare informatie omtrent de kosten opvang persoon/asielzoekers. Of zij wel/geen (automatische) eventueel onderscheid makend tussen vluchtelingen uit Oekraïne en anderen vluchtelingen/asielzoekers, voorrang hebben op de woningmarkt ten opzichte van andere woningzoekenden.

Mochten er stukken zijn die niet in uw bezit zijn dan gelieve het WOO verzoek door te sturen naar de instantie/organisatie die deze stukken wel in bezit heeft.

Ik verzoek u dan ook de gevraagde informatie zo ruim mogelijk te interpreteren en derhalve zo volledig mogelijk te zijn met het verstrekken van de opgevraagde informatie en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van dit verzoek aan mij ter beschikking te stellen.

Voor nadere informatie en vragen omtrent dit verzoek kunt u met ondergetekende in contact treden.
Hoogachtend,
K. Stuivenberg

Geachte Gemeente Hilversum,

Op 29 juli 2022 hebben jullie een verzoek in het kader van de Woo ontvangen welke is geregistreerd onder nummer 1187408. In artikel 4.4 eerste lid Woo staat dat vermeld dat er in principe binnen vier weken moeten worden beslist op een Woo-verzoek welke op basis van artikel 4.4 tweede lid Woo met twee weken kan worden verlengd als er sprake is van een omvangrijk of ingewikkeld verzoek.

Op 24 Augustus heb ik via mail het bericht ontvangen dat jullie met inachtneming van bovenstaande hebben besloten de afhandeling van het Woo-verzoek met 2 weken te verlengen gerekend vanaf 26 Augustus. De dag waarop de oorspronkelijke beslistermijn van uiterlijk 4 weken afliep.

Via deze weg wil ik u er aan herinnering dat de verdaging van 2 weken op 9 September j.l is afgelopen en de gemeente Hilversum hierbij in gebreke stellen daar zij niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn op het Woo verzoek heeft beslist.

Ik verzoek u dan ook om z.s.m doch uiterlijk vóór 23 September op het Woo verzoek te beslissen.
Hoogachtend,
K. Stuivenberg