overlegnota's van gemeente Bellingwedde met provincie Groningen i.z. vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 1998

De overheidsinstantie wil dit verzoek per post beantwoorden of heeft dat al gedaan.

Geachte Gemeente Westerwolde,
Op 18 april 2013 werd door de gemeente Bellingwedde het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2013' ter inzage gelegd. Het betrof actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied 1998’. Bij de terinzagelegging bracht ook de provincie Groningen een zienswijze in, waaruit bleek dat een aantal onderdelen strijdig was met het ruimtelijk beleid van de provincie, tenzij de Gedeputeerde Staten hiervoor nadere regels zou vaststellen of een ontheffing zou verlenen die in het ontwerpbestemmingsplan konden worden verwerkt. Voor een drietal concrete situaties was een ontheffing vereist, vier onderwerpen vereisten nadere regels door Gedeputeerde Staten, waarover eerst een bestuursovereenkomst tussen de provincie en de gemeente gesloten zou moeten worden. De gemeente verwachtte dat een en ander niet voor 2015 geregeld kon zijn. Aangezien intussen de wettelijke termijn van 12 weken voor vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 Bellingwedde' was overschreden, besloot de gemeenteraad op 2 oktober 2014 tot niet-vaststelling van het ontwerp. Tot een herziening van bestemmingsplan Buitengebied 1998 is het daarna nooit meer gekomen. In feite bestaat er voor het gebied al jaren geen bestemmingsplan, aangezien bestemmingsplan Buitengebied '98 verouderd is en niet op ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar is. Graag ontvang ik van u alle stukken en correspondentie die gerelateerd zijn aan het overleg in dezen tussen de provincie en gemeente, een periode die aanvangt begin 2012 en eindigt met het niet-vaststellingsbesluit van 2 okt 2014.
Hoogachtend, namens werkgroep Hetplanschuurt,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

Datum:                                22 juni 2021

Registratienummer:       Z/21/131285/D-353838

Zaakomschrijving:           ontvangstbevestiging; uw verzoek

Geachte heer Hombergen,

 

Wij hebben uw e-mail in goede orde ontvangen en nemen deze zo spoedig
mogelijk in behandeling.

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via (0599) 32 02 20. Wij
verzoeken u hierbij het registratienummer te vermelden.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Westerwolde

 

 

 

 

Geachte Gemeente,

op 22 juni 2021 ontvingen wij van u bevestiging van ontvangst op onze Wob-aanvraag van 20 juni m.b.t. overlegnota's van de gemeente Bellingwedde met de prov Groningen in zake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied 1998. De vier weken die u door de wet zijn gegeven om te antwoorden zijn inmiddels met meer dan een week verstreken zonder dat we de stukken mochten ontvangen. Ook van een verlenging van die periode blijkt u geen gebruik te hebben gemaakt, aangezien wij daarvan geen bericht hebben ontvangen, wat ook binnen die periode van vier weken had moeten gebeuren.
Wij verzoeken u vriendelijk ons de gevraagde stukken alsnog te doen toekomen.

Hoogachtend,

Jan Hombergen

Gemeente Westerwolde

1 bijlage

Hier kunt u de bijgevoegde bestanden downloaden:

[1]https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/d...

Geachte heer Hombergen,

 

In de bijlage treft u ons besluit op uw Wob-verzoek aan.

 

Met vriendelijke groet,

 

E. Donia Nota

Juridisch medewerker

Gemeente Westerwolde

T   0599 32 02 20

E   [mailadres

W  [2]www.westerwolde.nl

 

 

References

Visible links
1. https://filecap.westerwolde.nl/FileCap/d...
2. http://www.westerwolde.nl/

Geachte Gemeente,

dank voor toezending voor de gevraagde stukken. Helaas hebt u maar aan een deel van mijn verzoek voldaan, nl me die stukken toegestuurd die betrekking hebben op de nota's aangaande overleg dat de gemeente zou hebben gehad met de provincie nadat de laatste instantie over ontwerp bestemmingsplan Dijkwal 1 en 2 een negatief advies had uitgebracht. Die nota's hebt u me niet kunnen toesturen, omdat ze blijken niet te bestaan, want er heeft geen na-overleg plaatsgevonden.
De stukken die in uw zending ontbreken betreffen een heel ander onderwerp nl actualisering van het bestemmingplan Buitengebied 1998, dat door gebrek aan overeenstemming tussen provincie en gemeente uiteindelijk geen doorging vond. (zie mijn aanvraag).
Ik heb u aan de verplichting mij de stukken betreffende beide onderwerpen toe te sturen herinnerd. Het eerste deel is er nu, het tweede deel nog niet. Graag ontving ik dat ook z.s.m. Beschouwt u dit schrijven dus nog niet als een bezwaarschrift, maar als een tweede herinnering.

met dank en vriendelijke groet,
Hoogachtend,

Jan Hombergen

Geachte Gemeente,

Zo juist stuurde ik u via deze weg een bericht dat op een vergissing berust. Mijn excuses, beschouwt u het als niet geschreven. Ik heb van u wel degelijk ook de stukken betreffende Buitengebied 1998 ontvangen.

Hoogachtend,

Jan Hombergen