Overzicht uitgaven OCW subsidie regenboogbeleid

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Venlo al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Barbara Nieuwkoop

Geachte Gemeente Venlo,

Naar aanleiding van een mailwisseling met de heer Mehdi en na een gesprek met wethouder Schatorje dien ik een WOB verzoek in om inzage te krijgen in uitgave van 'regenbooggeld' dat het door het Ministerie van OCW vis erstrekt als gevolg van ondertekenen intentieverklaring regenbooggemeente.

Jaarlijk ontvangt de gemeente Venlo €20.000 van het ministerie OCW voor regenboogbeleid. Op basis van de intentieverklaring legt de gemeente eenzelfde bedrag bij. Jaarlijks €40.000.

Graag een overzicht van de uitgaven van het regenbooggeld in de periode 2013 - 2019.

Hoogachtend,

Barbara Nieuwkoop
[email address]
0610540188

Gemeente Venlo

Beste meneer / mevrouw,

 

Hartelijk dank voor uw e-mail. Wij sturen deze door naar een van onze
medewerkers.

Bij onduidelijkheden, opmerkingen of vragen over uw bericht, nemen wij
contact met u op.

 

Met vriendelijke groet,

 

Gemeente Venlo

 

Dit is een automatische ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren op deze
mail.

 

Gemeente Venlo

Geachte mevrouw Nieuwkoop,

 

Naar aanleiding van uw e-mail van 10 juli 2020, betreffende een verzoek om
informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, vragen wij uw
aandacht voor het volgende.

 

Uw e-mail voldoet niet aan de vereisten om te kunnen worden aangemerkt als
een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wel om
de volgende redenen.

Op grond van artikel 2:15, eerste lid, van de Awb, voor zover hier van
belang, kan een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan worden
verzonden voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg
is geopend. Het college van burgemeester en wethouders heeft niet
uitdrukkelijk kenbaar gemaakt dat de elektronische weg voor het indienen
van dit soort verzoeken/aanvragen openstaat. Voorts ontbreekt de
ondertekening van de aanvraag.

 

Indien u een aanvraag wenst in te dienen kunt u dit doen via het daarvoor
ingerichte postadres van de gemeente Venlo (Postbus 3434. 5902 RK Venlo).

 

Namens burgemeester en wethouders van Venlo.

 

Denk aan het milieu: is het echt nodig dit mailtje te printen?
******************************************************************* Het is
mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan
zodat het bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen
aansprakelijkheid erkennen. Indien er sprake is van een besluit zal de
vastgestelde versie per post aan u worden toe gezonden. Indien er sprake
is van overige mededelingen adviseren wij u om bij twijfel over de
juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen.
******************************************************************