Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Wij verwachten dat Sinsia van Kalkeren het recente antwoord leest en de status aanpast.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Noardeast-Fryslan

4 bijlagen

Geachte mevrouw Van Kalkeren,

Bij e-mail van 3 november 2022 hebben wij u laten weten dat wij uw
Woo-verzoek aan de gemeente Noardeast-Fryslân hebben ontvangen. U verzoekt
de gemeente om openbaarmaking van aanvullende regels omtrent sekswerk,
naast de regels uit de algemene Plaatselijke Verordening (APV).

In dezelfde e-mail van 3 november 2022 is aan u verzocht uw aanvraag aan
te vullen met nog ontbrekende contactgegevens, zodat wij uw verzoek in
behandeling kunnen nemen. U heeft niet gereageerd op deze e-mail.
Vervolgens is er bij e-mail van 15 november 2022 nogmaals verzocht om uw
contactgegevens zodat uw verzoek in behandeling kan worden genomen. Ook op
deze e-mail hebben wij geen reactie ontvangen.

Volgens artikel 4:2, eerste lid, onder a van de Algemene wet bestuursrecht
(hierna: Awb) moet een aanvraag worden ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de aanvrager bevatten. U heeft bij uw aanvraag geen
adresgegevens vermeld. Conform artikel 4:5, eerste lid, onder a, van de
Awb kan een bestuursorgaan besluiten de aanvraag niet te behandelen indien
de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in
behandeling nemen van de aanvraag. Voorwaarde hiervoor is dat de aanvrager
de gelegenheid heeft gehad de aanvraag binnen een door het bestuursorgaan
gestelde termijn aan te vullen.

Wij hebben u tweemaal verzocht uw verzoek aan te vullen. Inmiddels zijn er
meer dan vijf weken verstreken waarin wij geen reactie van u hebben
ontvangen. Gelet hierop hebben wij besloten om uw aanvraag buiten
behandeling te stellen.

 

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen hebben dan kunt u via de onderstaande gegevens contact met mij
opnemen.

Met vriendelijke groet,

 

Anke Mollema

 

Trainee / Junior juridisch adviseur

Team Juridyske Saken

 

[mailadres]

[1][IMG] [2][IMG]

 

 

References

Visible links
1. https://www.facebook.com/noardeastfryslan/
2. https://twitter.com/noardeast

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Sinsia van Kalkeren bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.