Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Geachte mevrouw Van Kalkeren,
Op 1 november jl. ontvingen wij via Woo-knop.nl uw verzoek op grond van de
Wet open overheid inzake regels over sekswerk in de gemeente Zeewolde.
Met deze e-mail laat ik u weten dat de gemeente Zeewolde naast de regels
uit hoofdstuk 3 van de APV geen andere regels hanteert inzake sekswerk.
Met betrekking tot de formele behandeling van uw verzoek merk ik nog het
volgende op. De Woo-procedure ziet op het openbaar maken van documenten.
Uw verzoek is niet gericht op het openbaar maken van documenten, maar u
stelt vragen. De Woo is derhalve niet van toepassing. Deze e-mail is niet
aan te merken als een besluit, en gelet op het voorgaande zal ook geen
besluit volgen.
Mocht u wel een formeel Woo-verzoek willen indienen, dan heeft de gemeente
Zeewolde regels gesteld voor het gebruik van de elektronische weg.
Woo-verzoeken kunnen elektronisch worden ingediend met gebruik van het
daartoe bestemde webformulier (vindbaar op de website van de gemeente).
Verzoeken per e-mail worden niet in behandeling genomen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

J.A. (Job) Zandvoort
Secretaris Bezwaarschriftencommissie / Juridisch Adviseur

T 036-5229550 | E [1][mailadres]

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]