Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Het Woo-verzoek is toegewezen.

Sinsia van Kalkeren

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

Gemeente Drimmelen

Geachte heer, mevrouw Van Kalkeren,

Uw verzoek is 1 november jl bij ons ontvangen. Op 8 november hebben wij u een ontvangstbevestiging gestuurd. Ons kenmerk is 22ZD08584.

U verzoekt op grond van de Wet open overheid (Woo) om aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden voor sekswerk in onze gemeente.

Antwoord
Na onderzoek hebben wij geen aanvullend beleid gevonden. Naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, hebben wij geen aanvullende regels voor sekswerk in onze gemeente.

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Roni Kreeft

Woo-contactfunctionaris (Wet Open Overheid)
Mevrouw V.A.M. (Roni) Kreeft-Geurts
Tel. 06-29660891 Donderdag niet aanwezig

Gemeente Drimmelen * Park 1 * 4921 BV Made * Postbus 19 * 4920 AA Made
DRIMMELEN de blauwgroene gemeente * 0162-690190 * www.drimmelen.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Sinsia van Kalkeren <[Woo #838 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 1 november 2022 20:56
Aan: Gemeente Drimmelen <[mailadres]>
Onderwerp: Verzoek in het kader van de Openbaarheid van bestuur inzake Sekswerk: Aanvullend beleid naast Hoofdstuk 3 APV?

Geachte heer, mevrouw,

Mijn naam is Sinsia van Kalkeren, projectmanager sekswerk bij Soa Aids Nederland. Wij zijn bezig met het in kaart brengen van de regels omtrent sekswerk in Nederlandse gemeenten. Hiertoe gebruiken wij per gemeente de informatie uit hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Wij zijn benieuwd of er naast de regels uit de APV, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Dit kan per gemeente verschillen en het bestaan van aanvullende regels is niet altijd uit de APV te halen.

Mag ik u daarom vriendelijk verzoeken om voor uw gemeente aan te geven of er, naast hetgeen in hoofdstuk 3 van de APV staat, aanvullende regels gelden omtrent sekswerk. Alvast dank voor de door u te nemen moeite.

In afwachting van uw reactie, verblijf ik.

Hoogachtend,

Sinsia van Kalkeren

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Woo #838 e-mail]

Is [Gemeente Drimmelen vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Woo-verzoeken aan Gemeente Drimmelen? Laat ons het weten of geef ons het juiste adres door via dit formulier:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://eur01.safelinks.protection.outlo...

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn persoonlijk gericht aan en derhalve uitsluitend bestemd voor degene voor wie dit bericht is bedoeld. Het bericht kan gegevens met betrekking tot een derde bevatten. Is de ontvanger van dit bericht niet degene voor wie dit bericht is bedoeld, noch degene die bevoegd is dit bericht namens laatstgenoemde te ontvangen, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan degene voor wie dit bericht is bedoeld is onrechtmatig jegens afzender respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

The contents of this message, as well as any enclosures, are addressed personally to, and thus solely meant for the person this message is intended for. The message may contain information regarding a third party. A recipient who is neither the person this message is intended for, nor a person empowered to receive this message on behalf of the latter, is kindly requested to immediately inform the sender of receipt. Any use of the contents of this message and/or of the enclosures by any other person than the person this message is intended for is illegal towards the sender and the aforementioned third party.