(Spoed)opvang vluchtelingen, statushouders en daklozen gemeente Helmond (2020/2021)

Jeroen deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Helmond

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

Geacht College,

De laatste maanden is er sprake van een toestroom van (Afghaanse) vluchtelingen. Als gevolg neemt de druk op de bestaande voorzieningen toe. Daarnaast komt de winter er weer aan en zal er voor dak- en thuislozen ook extra ruimte nodig zijn. Nu vroeg ik mij af wat Helmond wilt en gaat doen om haar steentje bij te dragen.

Om bovenstaande redenen verzoek ik u mij de navolgende informatie en documenten toe te sturen.

1. Plannen voor (spoed)opvang (voor vluchtelingen, statushouders & dak - en thuislozen) in de Gemeente Helmond
2. De bij punt 1 toepasselijke interne rapporten, verslagen, besluiten, brieven en nota's.
3. De verzoeken van derden betreffende capaciteit, opvangduur en locatie (Rijksoverheid (regering, ministeries, Eerste en Tweede Kamer), provincies, andere gemeenten, Hoge Colleges van Staat, adviesorganen, openbare lichamen voor beroep en bedrijf, Zelfstandige bestuursorganen) & het COA.

Dit betreft een verzoek zoals bedoeld in artikel 6, lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Ik verzoek u mij de gevraagde informatie uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief digitaal toe te sturen.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Shawgi

Gemeente Helmond

7 bijlagen

Uw bericht kan nu met de volgende bijlagen of koppelingen worden verzonden:

reactie op verzoek vanuit regio
RIB 041 Bijlage Prestatieafspraken 2021
2021 09 03 Regionale reactie oproep provincie (002)
2021 09 14 Brief CdK als rijksorgaan over asielketen september 2021
afdoeningsbesluit
brief aan secretarissen over de asielketen
Brief inzake huisvesting en opgvang asielzoekers en vergunninghouders-132744454604472356

Op dit bericht is de proclaimer van de gemeente Helmond van toepassing: https://www.helmond.nl/proclaimer