Verkeersbesluiten eenrichtingsverkeer Koningskampstraat

Tongerseweg Veilig deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Maastricht

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Maastricht al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Tongerseweg Veilig

Geachte Gemeente Maastricht,

Inhoud van het verzoek

Wij verzoeken u om openbaarmaking en toezending in digitale vorm van de volledige dossiers betreffende uw verkeersbesluiten 2020-34124 (omdraaien eenrichtingsverkeer Koningskampstraat, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...) en 2020-23339 (aanwijzen Koningskampstraat als eenrichtingsweg gesloten voor alle motorvoertuigen in de richting van de Bovenstraat, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...). Indien in verband met deze verkeersbesluiten onderzoeken zijn gedaan zoals verkeerstellingen, modelleringen, simulaties, luchtkwaliteitsmetingen, geluidmetingen, enquêtes, etc etc, dan graag niet alleen alle uiteindelijke rapporten/uitkomsten daarover, maar ook alle verzamelde onderliggende gegevens in een gebruikelijk digitaal format (Excel, csv).

Aanvraag per mail.

Volgens uw website verlangt u voor een Wobverzoek nog steeds een papieren brief, zelfs van eigen inwoners en organisaties die persoonlijk bij de gemeente bekend zijn (https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-m...). Dat is niet meer van deze tijd, te meer daar al sinds 1 oktober 2016 afdoende regels tegen Wob-misbruik van kracht zijn. Wij wijzen op de schriftelijke toezegging aan ons van uw wethouder Janssen van Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur d.d. 27 oktober 2020: "ik [zal] dan ook met spoed aandacht vragen voor het punt van digitalisering Wob-verzoeken". Wij rekenen er dus op dat u dit verzoek per mail direct in behandeling neemt. Gaat dit niet, dan verzoeken wij u om ons conform art. 4:5 lid 1 van de Awb de gelegenheid te bieden de aanvraag (d.w.z. een afdruk van deze mail) persoonlijk aan het loket te bezorgen tegen bewijs van ontvangst.

Verzonden vanaf Wob-knop.nl.

U ontvangt dit Wob-verzoek via www.Wob-Knop.nl. Dit platform is speciaal ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Het is eind 2019 met hulp van de VVOJ in Nederland geïntroduceerd en draait op open source programmatuur waarmee het Verenigd Koninkrijk al 400.000 verzoeken om overheidsinformatie succesvol zijn afgehandeld (https://www.whatdotheyknow.com/list/succ...). Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen en in vele andere landen over de wereld wordt het gebruikt (https://alaveteli.org/deployments/). Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd.

N.B.: wij geven u in overweging om de Wob-Knop te vermelden op uw productpagina Wob, informatieverzoek (https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-m...). U zult er veel profijt van hebben: stroomlijning van het proces, beter geïnformeerde aanvragers, uitsluitend geregistreerde inzenders met geverifieerde mailadressen, automatische dossiervorming, altijd een actueel gemeentebreed overzicht van alle verzoeken, ook die in het verleden.

Svp antwoord d.m.v. reply.

Om te zorgen dat alles verder automatisch verloopt vragen wij u de reply-knop te gebruiken voor de beantwoording van dit verzoek. Uw berichten worden automatisch aan ons doorgezonden.

Hoogachtend,
Tongerseweg Veilig

Gemeente Maastricht

Beste meneer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail goed ontvangen. Deze mail hebben wij geregistreerd onder nummer 2020.34790 en doorgestuurd naar het team dat hem zal beantwoorden.

Antwoord
Uw e-mail wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken beantwoord. Blijkt dat we binnen deze termijn uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan laten we u weten wat de verwachte afhandeltermijn is. Voor sommige post, zoals bezwaarschriften, gelden de wettelijke afhandelingtermijnen.

Met vriendelijke groet,

Team Documentbehandeling | Gemeente Maastricht
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht| Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
T 14 043 | E [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres]| I www.gemeentemaastricht.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Tongerseweg Veilig <[Wob #434 e-mail]>
Verzonden: woensdag 16 december 2020 15:34
Aan: Post Gemeente Maastricht <[mailadres]>
Onderwerp: 2020.34790 - Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Verkeersbesluiten eenrichtingsverkeer Koningskampstraat

Geachte Gemeente Maastricht,

Inhoud van het verzoek

Wij verzoeken u om openbaarmaking en toezending in digitale vorm van de volledige dossiers betreffende uw verkeersbesluiten 2020-34124 (omdraaien eenrichtingsverkeer Koningskampstraat, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...) en 2020-23339 (aanwijzen Koningskampstraat als eenrichtingsweg gesloten voor alle motorvoertuigen in de richting van de Bovenstraat, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/...). Indien in verband met deze verkeersbesluiten onderzoeken zijn gedaan zoals verkeerstellingen, modelleringen, simulaties, luchtkwaliteitsmetingen, geluidmetingen, enquêtes, etc etc, dan graag niet alleen alle uiteindelijke rapporten/uitkomsten daarover, maar ook alle verzamelde onderliggende gegevens in een gebruikelijk digitaal format (Excel, csv).

Aanvraag per mail.

Volgens uw website verlangt u voor een Wobverzoek nog steeds een papieren brief, zelfs van eigen inwoners en organisaties die persoonlijk bij de gemeente bekend zijn (https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-m...). Dat is niet meer van deze tijd, te meer daar al sinds 1 oktober 2016 afdoende regels tegen Wob-misbruik van kracht zijn. Wij wijzen op de schriftelijke toezegging aan ons van uw wethouder Janssen van Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur d.d. 27 oktober 2020: "ik [zal] dan ook met spoed aandacht vragen voor het punt van digitalisering Wob-verzoeken". Wij rekenen er dus op dat u dit verzoek per mail direct in behandeling neemt. Gaat dit niet, dan verzoeken wij u om ons conform art. 4:5 lid 1 van de Awb de gelegenheid te bieden de aanvraag (d.w.z. een afdruk van deze mail) persoonlijk aan het loket te bezorgen tegen bewijs van ontvangst.

Verzonden vanaf Wob-knop.nl.

U ontvangt dit Wob-verzoek via www.Wob-Knop.nl. Dit platform is speciaal ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Het is eind 2019 met hulp van de VVOJ in Nederland geïntroduceerd en draait op open source programmatuur waarmee het Verenigd Koninkrijk al 400.000 verzoeken om overheidsinformatie succesvol zijn afgehandeld (https://www.whatdotheyknow.com/list/succ...). Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen en in vele andere landen over de wereld wordt het gebruikt (https://alaveteli.org/deployments/). Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd.

N.B.: wij geven u in overweging om de Wob-Knop te vermelden op uw productpagina Wob, informatieverzoek (https://www.gemeentemaastricht.nl/iets-m...). U zult er veel profijt van hebben: stroomlijning van het proces, beter geïnformeerde aanvragers, uitsluitend geregistreerde inzenders met geverifieerde mailadressen, automatische dossiervorming, altijd een actueel gemeentebreed overzicht van alle verzoeken, ook die in het verleden.

Svp antwoord d.m.v. reply.

Om te zorgen dat alles verder automatisch verloopt vragen wij u de reply-knop te gebruiken voor de beantwoording van dit verzoek. Uw berichten worden automatisch aan ons doorgezonden.

Hoogachtend,
Tongerseweg Veilig

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #434 e-mail]

Is [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Maastricht? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------
"DISCLAIMER gemeente Maastricht"
"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."