Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je hans leeuwenkamp bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Verzoek alle stukken inzake communicatie tussen gemeente Wormerland en Cargill BV inz uitbreiding van het bedrijf en de daarmee samenhangende koop-verkoop en sloop van de huizen Zandweg 232-242

Wij verwachten dat hans leeuwenkamp het recente antwoord leest en de status aanpast.

Geachte Gemeente Wormerland,

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verzoek ik u mij afschriften te doen toekomen van alle documenten, e-mails, telefoon- en bestuursnotities, digitale communicatiemiddelen of anderszins inzake contacten door of namens de gemeente Wormerland met Cargill BV Eenhoornweg 12, 1531 ME Wormer en de betrokken overheidsorganisaties , zoals de provincie NH, aangaande de voorbereiding van en de besluitvorming over de voorgenomen uitbreiding van Cargill-Wormer en de daarmee samenhangende koop/verkoop van de woningen Zandweg 232-242 in Wormer zijn. Dit verzoek heeft betrekking op de periode 2015./ ( start van het proces) tot en met eind 2021. Het verzoek heeft betrekking op zowel de interne communicatie en voorbereiding als de externe contacten daarover, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.

Gaarne ontvang ik uiterlijk binnen 4 weken (wettelijke beslistermijn) de hiervoor genoemde documenten en informatie. Dit met het oog op de lopende zienswijzeprocedure van het ontwerp-bestemmingsplan Zandweg 232-242 Wormer. Ik ontvang deze documenten, afschriften e.d. graag in digitale vorm en op mijn email-adres.
Zoals bekend heb ik op 18 juli jl een zienswijze ingediend op het ontwerp-bestemmingsplan Zandweg 232-242 Wormer. In die zienswijze, die mede-ondertekend is door 50 bewoners en omwonenden van de Zandweg en Knollendammerstraat, maak ik bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van Cargill en de daarmee samenhangende koop-verkoop en sloop van deze woningen. Via de door u og.v. de Wob te verstekken informatie hoop ik nog meer en beter inzicht te krijgen in de afwegingen in dit proces zodat ik waar nodig mijn bezwaren nog beter kan onderbouwen.

Hoogachtend,

hans leeuwenkamp

Geachte Gemeente Wormerland,
Gaarne ontvang ik per ommegaande een reactie uwerzijds op mijn via deze weg ingediende WOB-verzoek voor alle stukken-communicatie ed tussen de gemeente Wormerland en Cargill BV in Wormer en/of vertegenwoordigers daarvan. Volgens de regels van de WOB had u mij al lang geïnformeerd moeten hebben over de stand van zaken rond dit verzoek.

Hoogachtend,

hans leeuwenkamp

Geachte heer/mevrouw Leeuwenkamp,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van het door u ingezonden stuk.

Met vriendelijke groeten,
Gemeente Wormerland

Wilt u de status van uw zaak volgen?
Op onze [1]website kunt u de status van uw zaak volgen.
Ook kunt u hier reageren op uw zaak en documenten toevoegen als dat nodig
is.

Wilt u reageren op deze e-mail?
Laat dan de onderstaande referentie staan.
mzrdrefkp5jdg0b4n5lb7zwtegvwebebd1fyyrvp93jaz2fferdrzm

-----
Bezoekadres Koetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Algemeen nummer 075 651 21 00
Website [2]https://wormerland.nl

References

Visible links
1. https://www.wormerland.nl/mozard/!verwij...
2. https://wormerland.nl/

Geachte heer Leeuwenkamp,

Bedank voor uw bericht. U kunt de documenten eind deze week verwachten
(binnen 4 weken na uw verzoek per post).
Zodra de beoordeling is afgerond, zal ik u de stukken zowel per post als
per email naar u toesturen.

Ik ga ervan uit u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

L. Flapper
Juridisch adviseur
Gemeente Wormerland

Wilt u reageren op deze e-mail?
Laat dan de onderstaande referentie staan.
mzrdrefz5wj4oq03uqsy4q4ma7ycdyzei2834t2bsb344viferdrzm

-----
Bezoekadres Koetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Algemeen nummer 075 651 21 00
Website [1]https://wormerland.nl

References

Visible links
1. https://wormerland.nl/

Geachte Gemeente Wormerland,

Geef dit ajb door aan degene die de Wob-verzoeken behandelt.

Ik vraag om een heroverweging van mijn Wob-verzoek 'Verzoek alle stukken inzake communicatie tussen gemeente Wormerland en Cargill BV inz uitbreiding van het bedrijf en de daarmee samenhangende koop-verkoop en sloop van de huizen Zandweg 232-242' bij Gemeente Wormerland.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland
Postbus 20
1530 WA Wormer

Betreft : bezwaarschrift tegen besluit van B&W van Wormerland 1 februari 2022 inzake WOB-
verzoek 11 januari 2022
Bijlagen :
Wormer, 21 februari 2022
Geacht College,
Hierbij maak ik o.g.v. de Algemene wet bestuursrecht bezwaar tegen uw besluit van 1 februari 2022 kenmerk 770593inzake contacten tussen de gemeente Wormerland, Cargill en betrokken overheidsorganisaties over de voorgenomen uitbreiding van Cargill-Wormer en de daarmee samenhangende koop/verkoop van de woningen Zandweg 232-242te Wormer (hierna de provincie te noemen).
De bezwaren.
Op basis van bestudering van de op grond van het besluit openbaar gemaakte stukken stel ik vast dat uw college niet alle relevante stukken openbaar heeft gemaakt die betrekking hebben op mijn verzoek van 11-1-2022.

Ik mis de volgende stukken:
De overeenkomst tussen de bewoners van Zandweg 232-240 en de gemeente tot aankoop ; deze wordt in document 1 ovk gemeente-Cargill als bijlage 2 behorende bij de overeenkomst genoemd) (Bijlage 1 is de kadastrale kaart van de op te kopen gronden), waarin de afspraken over de 80% overname- waarde is vastgelegd.
Het 2e advies van OMD IJmond inzake het ontwerp-bestemmingsplan Zandweg 232-242 van 10-3-2020, waarin de versie van het bestemmingsplan van 4-12-2019 wordt beoordeeld (zie blz 14 advies ODIJmond 8 juli 2020)
Verslag Stuurgroep Cargill-gemeente van 7-11-2018 ( zie document 8). Er zit maar 1 verslag van deze Stuurgroep bij de stukken terwijl er sinds 2018 veel meer geweest moeten zijn zoals ook bleek uit de toelichting die wethouder Berkhout tijdens de 2de Voorronde gaf. Die ontbreken: data zijn onbekend cq niet af te leiden uit de wel openbaar gemaakte documenten.
Overeenkomst 9-10-2018 Cargill-gemeente met afspraken over precieze invulling van de uitbreiding ( zie document inzake planning nr13 blz 32 onder 9-10-2018 )

Ik verzoek uw college mij de ontbrekende stukken zo spoedig mogelijk ter beschikking te stellen.

Hoogachtend,

H. Leeuwenkamp
Zandweg 240
Wormer

 [ GEEF HIER VERDERE INFORMATIE OVER UW KLACHT ]

Een volledig overzicht van mijn Wob-verzoek en alle erbij horende correspondentie is beschikbaar op: http://www.wob-knop.nl/request/verzoek_a...

Hoogachtend,

hans leeuwenkamp

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw Leeuwenkamp,

Hierbij de ontvangstbevestiging inzake uw bezwaarschrift per e-mail. U
ontvangt ook nog een afschrift per post.

Met vriendelijke groet,
Gemeente Wormerland

Wilt u reageren op deze e-mail?
Laat dan de onderstaande referentie staan.
mzrdrefqfmsr9zjoy87ffodkmxey32jyd71ddystq3w52lqferdrzm

-----
Bezoekadres Koetserstraat 3, 1531 NX Wormer
Algemeen nummer 075 651 21 00
Website [1]https://wormerland.nl

References

Visible links
1. https://wormerland.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je hans leeuwenkamp bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.