Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake Energieneutraal Doetinchem en Regionale Energie Strategie

Jan-Laurens Lasonder deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Doetinchem

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Doetinchem al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Jan-Laurens Lasonder

Geachte Gemeente Doetinchem,
Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken:
• Alle informatie die beschikbaar is om tot energieneutraal Doetinchem in 2030 te komen, gerelateerd aan windenergie (waaronder bijvoorbeeld emailwisselingen, app- en sms-berichten, gespreksverslagen, informatiebijeenkomsten, besluitvormingen, concept uitwerkingen, zowel met bijvoorbeeld interne- en externe adviesbureaus, Provincie Gelderland, Overheid, Waterschappen, Liander, andere Achterhoekse gemeenten, etc.)
• Alle informatie die beschikbaar is over onderzoek naar alle mogelijke locaties voor één of meerdere windturbines in de gemeente Doetinchem.
• Alle informatie die beschikbaar is over de windturbinelocatie ‘Barlhammerweg’.
• Alle informatie die aanwezig is inzake de communicatie met de gemeente Bronckhorst of vertegenwoordigers van deze gemeente over windturbines, windturbinelocaties, 2km zone beschermd stadsgezicht Laag-Keppel.
• Alle informatie die beschikbaar is in de communicatie met Landgoed Keppel BV, Kasteel Keppel, Pallandt van Keppel Stichting of met diens eigenaren of vertegenwoordigers (w.o. familie van Lynden, Greentrust en Rentmeesters kantoor Van Lynden).
• Alle informatie die beschikbaar is in de communicatie met initiatiefnemers en potentiële initiatiefnemers inzake windturbines op grondgebied van de gemeente Doetinchem of nabij de gemeentegrens.
• Alle informatie over de afstemmingen/besprekingen met vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland of (potentiële initiatiefnemers) inzake bovenstaande onderwerpen.
• Alle informatie over de Regionale Energie Strategie (incl. emailwisseling, gespreksverslagen, beschrijvingen procesgang, tijdslijnen, informatiebijeenkomsten, besluitvorming, etc.), inclusief alle informatie beschikbaar over onderzoek naar alle mogelijke locaties voor windturbines in de gehele Achterhoek.
Volledigheidshalve merken wij nog op dat het verzoek ziet op alle (informatie in) interne en externe gespreksverslagen, brieven, e-mails, adviezen, notities, aantekeningen en andere informatiedragers.
Bovenstaand verzoek heeft betrekking op de periode 15 juli 2020 tot en met de datum van de dagtekening van deze brief.
Gaarne wensen wij kopie te ontvangen van de documenten waarin de gevraagde informatie is vervat (artikel 7 lid 1 onder a Wob).
Wij gaan ervan uit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Mochten er wel kosten aan verbonden zijn, dan horen wij dit graag vooraf.
Wij zien uw besluit op deze aanvraag en de door ons gevraagde informatie in de hiervoor aangeduide bestuurlijke aangelegenheid graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik,

L.J.E.M. Lasonder, secretaris