Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake wegaanpassing Heggenveld voorjaar 2021

Jan-Laurens Lasonder deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Doetinchem

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Doetinchem al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Jan-Laurens Lasonder

Geachte Gemeente Doetinchem,

Wij verzoeken u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken:

• Initiatieven, besprekingen en documentatie (en alle andere informatie zoals emailwisselingen, agenda’s, app-berichten en gespreksverslagen) met betrekking tot de wegaanpassing/wegwerkzaamheden aan de Heggenveld te Doetinchem uitgevoerd in het voorjaar 2021 en dit in de breedste zin des woords.
• Alle informatie over de wegaanpassing/wegwerkzaamheden aan de Heggenveld te Doetinchem uitgevoerd in het voorjaar 2021, in de communicatie met derden, specifiek met Landgoed Keppel BV, Kasteel Keppel, Pallandt van Keppel Stichting of met diens eigenaren of vertegenwoordigers (w.o. familie van Lynden, Greentrust, David van Lynden program manager circular economy Rabobank en Rentmeesters kantoor Van Lynden) en Gemeente Bronckhorst of Provincie Gelderland of vertegenwoordigers hiervan.

Volledigheidshalve merken wij nog op dat het verzoek ziet op alle (informatie in) interne en externe gespreksverslagen, brieven, e-mails, adviezen, notities, agenda’s, app-berichten, aantekeningen en andere informatiedragers.
Bovenstaand verzoek heeft betrekking op de periode 1 januari 2017 tot en met de datum van de dagtekening van deze brief.
Gaarne wensen wij kopie te ontvangen van de documenten waarin de gevraagde informatie is vervat (artikel 7 lid 1 onder a Wob).

Wij gaan ervan uit dat er geen kosten aan dit verzoek verbonden zijn. Mochten er wel kosten aan verbonden zijn, dan horen wij dit graag vooraf.
Wij zien uw besluit op deze aanvraag en de door ons gevraagde informatie in de hiervoor aangeduide bestuurlijke aangelegenheid graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik

L.J.E.M. Lasonder, secretaris