Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake informatie uitwisseling met gemeente Bronckhorst

Jan-Laurens Lasonder deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Doetinchem

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Doetinchem al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Jan-Laurens Lasonder

Geachte Gemeente Doetinchem,

Namens Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik, verzoeken ik u zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken:

• Alle informatie-uitwisseling met de gemeente Bronckhorst (verzonden + ontvangen).
Volledigheidshalve merken wij op dat het verzoek ziet op alle (informatie in) brieven, e-mails (inclusief bijlagen), agenda-afspraken (inclusief onderwerp + genodigden) en alle andere (electronische) informatiedragers, waaronder ook whatsapp- en sms-berichten of ander berichtenverkeer.

Voor de volledigheid merken wij op dat u daarvoor tevens de data-archieven van e-mailwisseling (verzonden en ontvangen) geacht wordt mee te nemen. Indien een stuk niet wordt meegezonden, dient deze conform de geldende regels te worden opgenomen in een ‘lijst niet te verstrekken stukken’.

Bovenstaand verzoek heeft betrekking op de periode 4 februari 2021 tot en met de datum van de dagtekening van deze brief.

Gaarne wensen wij kopie te ontvangen van de documenten waarin de gevraagde informatie is vervat (artikel 7 lid 1 onder a Wob).

Wij gaan ervan uit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Mochten er wel kosten aan verbonden zijn, dan horen wij dit graag vooraf.

Wij zien uw besluit op deze aanvraag en de door ons gevraagde informatie in de hiervoor aangeduide bestuurlijke aangelegenheid graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
L.J.E.M. Lasonder, secretaris