Verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) inzake concept bod Regionale Energie Strategie.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente Doetinchem al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Jan-Laurens Lasonder

Geachte Gemeente Doetinchem,
Geachte heer Langeveld,

Aangezien er geen contactadres van de RES-regio Achterhoek is verzoeken wij via u, als bestuurlijk trekker hiervan, zo spoedig mogelijk alle informatie inzake de volgende bestuurlijke aangelegenheid openbaar te maken:

• Alle informatie behorende bij de totstandkoming van de ‘Ontwerp RES 1.0’, (waaronder bijvoorbeeld emailwisselingen, gespreksverslagen, informatiebijeenkomsten, besluitvormingen, concept uitwerkingen, zowel met bijvoorbeeld interne- als externe adviesbureaus, Provincie Gelderland, Overheid, Waterschappen, andere Achterhoekse gemeenten etc.) inzake windturbines.
• Alle informatie die beschikbaar is van alle onderzoeken naar potentiële locaties voor windturbines in de Achterhoek, zoals ook vermeld in de bijlage van de “Ontwerp RES 1.0”.
• Besprekingen, initiatieven en documentatie (en andere informatie zoals emailwisselingen en gespreksverslagen, etc.) specifiek betrekking hebbende op windturbines binnen een straal van 20 kilometer rondom Langerak.
• Alle informatie die beschikbaar is in de communicatie met AGEM, Provincie Gelderland, Landgoed Keppel BV, Kasteel Keppel, Pallandt van Keppel Stichting of met diens eigenaren of vertegenwoordigers (w.o. familie van Lynden, Greentrust, Rentmeesters kantoor Van Lynden, David van Lynden program manager circular economy Rabobank) inzake windturbines.
Volledigheidshalve merken wij op dat het verzoek ziet op alle (informatie in) interne en externe gespreksverslagen, brieven, e-mails, adviezen, notities, aantekeningen en alle andere informatiedragers.
Bovenstaand verzoek heeft betrekking op de periode 16 juli 2021 tot en met de datum van de dagtekening van deze brief.

Gaarne wensen wij kopie te ontvangen van de documenten waarin de gevraagde informatie is vervat (artikel 7 lid 1 onder a Wob).
Wij gaan ervan uit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Mochten er wel kosten aan verbonden zijn, dan horen wij dit graag vooraf.

Wij zien uw besluit op deze aanvraag en de door ons gevraagde informatie in de hiervoor aangeduide bestuurlijke aangelegenheid graag zo spoedig mogelijk tegemoet.

Hoogachtend,

Stichting Tegenwind Keppel en Eldrik
L.J.E.M. Lasonder, secretaris