Waarom wordt het bekladden van bomen binnen de gemeente gedoogd.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente s-Hertogenbosch.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,
Op 6 oktober hebben we gemeld dat op de Vinkelsestraat een tiental oude eiken en beukenbomen zijn beklad met witte verf. Dit is gedaan door LGR, de loopgroep Rosmalen, om een intervalparcours uit te zetten; om de honderd meter is met strepen en nummers een start of stop moment gemarkeerd. Dit is erg ontsierend en schadelijk voor de bomen (schimmelgroep inducerend). Er zijn tal van andere manieren voor die mensen om een parcours uit te zetten, zonder definitieve en milieubelastende verf te gebruiken.
Ik vind het dan ook onbegrijpelijk dat de gemeente dit toestaat. De melding onder registratienummer 383224 via de buitenbeter-app is afgemeld door de heer Rien van Esch met de melding dat het geen gevaar vormt voor de bomen en enkel niet fraai is.
Mijns inziens valt deze bekladding onder het aanbrengen van graffiti en zou verwijderd moeten worden, en is bovendien strafbaar lijkt me.
Graag ontvang ik het officiële standpunt met argumentatie van de gemeente in deze.

Vriendelijke groet,
Drs. B. Siemers

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Ik verwacht binnen de termijn een reactie.

Hoogachtend,

B. Siemers

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Inmiddels is de termijn ruim overschreden waarbinnen ik een antwoord had moeten ontvangen.
Wilt u intern nagaan waarom er nog steeds geen reactie is gegeven?
Graag ook een ontvangstbevestiging van dit derde bericht.

Hoogachtend,

B. Siemers

Gemeente s-Hertogenbosch

Geachte heer Siemers,

U hebt ons via de website Wob-knop.nl een e-mail gezonden. Wij hebben
(gezien het bijzondere e-mailadres: [1][Wob #419 e-mail])
samen met onze ICT-afdeling de veiligheid van uw e-mail proberen te
verifiëren. Ook hebben wij de beheerders van de website wob-knop.nl
benaderd. Mijn excuses voor onze verlate reactie.

 

Elektronische weg

De gemeente ’s-Hertogenbosch biedt helaas geen mogelijkheid een Wob
verzoek in te dienen via elektronische weg. Een Wob verzoek dient derhalve
schriftelijk (per post) te worden ingediend, voorzien van handtekening,
NAW gegevens en dagtekening.

 

Na ontvangst van een schriftelijke Wob-verzoek, zal in principe de
verstrekking van gevraagde informatie in het kader van de Wob zo spoedig
mogelijk geschieden, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het
verzoek. Indien de omvang of de gecompliceerdheid van de informatie een
verlenging rechtvaardigt, kan deze termijn worden verlengd met ten hoogste
vier weken.

 

Bestuurlijke aangelegenheid

In een Wob verzoek dient men te vermelden welke bestuurlijke
aangelegenheid of daarop betrekking hebbend document het verzoek betreft.
In uw e-mail wordt niet duidelijk om welke bestuurlijke aangelegenheid het
gaat. Op het eerste oog lijkt uw e-mail een verzoek om een nadere
toelichting. Er is gereageerd op uw melding. U hebt derhalve een officieel
standpunt onzerzijds ontvangen.

 

Ik vertrouw erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Vriendelijke groet,

 

Jurist | Afdeling Beheer & Programmering Openbare Ruimte | Gemeente
’s-Hertogenbosch | Postbus 12345 | 5200 GZ ’s-Hertogenbosch |
www.s-hertogenbosch.nl

 

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

References

Visible links
1. mailto:[Wob #419 e-mail]
2. https://www.s-hertogenbosch.nl/