Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

WOB verzoek demonstratie 19 juni 2020

Het wachten is nu op M. Ooijen om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte Gemeente Maastricht,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat uw gemeente een demonstratie heeft verboden op 19 juni 2020

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

Hoogachtend,

M. Ooijen

Gemeente Maastricht

Beste meneer/mevrouw,

Wij hebben uw e-mail goed ontvangen. Deze mail hebben wij geregistreerd onder nummer 2021.01563 en doorgestuurd naar het team dat hem zal beantwoorden.

Antwoord
Uw e-mail wordt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken beantwoord. Blijkt dat we binnen deze termijn uw vraag niet kunnen beantwoorden, dan laten we u weten wat de verwachte afhandeltermijn is. Voor sommige post, zoals bezwaarschriften, gelden de wettelijke afhandelingtermijnen.

Met vriendelijke groet,

Team Documentbehandeling | Gemeente Maastricht
Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht| Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht
T 14 043 | E [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres]| I www.gemeentemaastricht.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: M. Ooijen <[Wob #438 e-mail]>
Verzonden: donderdag 14 januari 2021 15:10
Aan: Post Gemeente Maastricht <[mailadres]>
Onderwerp: 2021.01563 - Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake WOB verzoek demonstratie 19 juni 2020

Geachte Gemeente Maastricht,

Wet openbaarheid bestuur WOB

Geachte mevrouw, heer,

Uit ons beschikbare informatie is gebleken dat uw gemeente een demonstratie heeft verboden op 19 juni 2020

Op grond van de Wet openbaarheid bestuur verzoek ik u opgaaf te doen van alle informatiedragers (brieven, overzichten, notities, adviezen, telefoonnotities, e-mailberichten, correspondentie) in welke vorm dan ook, welke direct of indirect verband houden met de hiervoor beschreven communicatie ongeacht of deze in papieren of in andere vorm beschikbaar zijn, en voorts om kopieën, afschriften of uittreksels daarvan te verstrekken.

Ik verzoek u deze binnen de wettelijke termijn van vier weken aan het hiervoor beschreven verzoek gevolg te geven.

Met dank voor uw medewerking, verblijf ik,

Hoogachtend,

M. Ooijen

-------------------------------------------------------------------

Gebruik ajb dit e-mailadres voor antwoord op dit verzoek.
[Wob #438 e-mail]

Is [Gemeente Maastricht vraag e-mailadres] het verkeerde e-mailadres voor Openbaarheid van bestuur Wob-verzoeken aan Gemeente Maastricht? Als dat het geval is, gelieve ons dan te contacteren via dit formulier:
https://www.wob-knop.nl/change_request/n...

Disclaimer: dit bericht en alle latere follow-up berichten worden vrij toegankelijk op internet geplaatst. Ons privacy- en auteursrechtsbeleid:
https://www.wob-knop.nl/help/officers

Dank voor uw begrip dat in bepaalde gevallen de publicatie van verzoeken en antwoorden uitgesteld wordt.

Als je deze dienstverlening inzake openbaarheid van bestuur, dankzij deze website, nuttig vindt, kan je aan de webmaster van uw organisatie vragen om een link te plaatsen naar onze website.

-------------------------------------------------------------------
"DISCLAIMER gemeente Maastricht"
"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."

Gemeente Maastricht

1 bijlage

Geachte heer Ooijen,

 

Op donderdag 14 januari 2021 heeft de gemeente Maastricht een WOB-verzoek
omtrent van u ontvangen. Dit heeft u gedaan middels de website van
wob-knop en dus via de elektronische weg.

Wij delen u hierbij mede, dat de gemeente Maastricht de elektronische weg
ingevolge artikel 2:15, eerste lid Algemene wet bestuursrecht niet heeft
opengesteld voor aanvragen tot het nemen van een besluit op basis van de
Wob.

 

Gelet daarop stellen wij u hierbij via deze brief  alsnog in de
gelegenheid uw verzoek op basis van artikel 4:5, eerste lid, Algemene wet
bestuursrecht (Awb) binnen twee weken schriftelijk in te dienen en
tevens te voorzien van een hand geschreven handtekening.

In dat kader verzoeken wij u uw Wob-verzoek te richten aan Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Maastricht, ter attentie van A.S. Lemmens, team
Beleid en Juridische zaken, Postbus 1992, 6201 BZ  Maastricht. Uw
Wob-verzoek dient te zijn voorzien van uw naam, adres en woonplaats.

 

Wij stellen u in de gelegenheid het vorenstaande verzuim te herstellen
uiterlijk vóór 29 januari 2021. Indien u hieraan niet heeft voldaan,
zullen wij besluiten uw Wob-verzoek buiten behandeling te laten. 

 

In dit verband delen wij u nog mede, dat de termijn voor het nemen van een
besluit op uw verzoek ingevolge artikel 4:15, eerste lid van de Awb, wordt
opgeschort met ingang van de dag na die van verzending van deze brief tot
de dag waarop u uw verzuim heeft hersteld of de daarvoor gestelde termijn
ongebruikt is verstreken.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Anne-Sophie Lemmens | Juridisch medewerker

Veiligheid & Leefbaarheid | Team Beleid & Juridische Zaken | Gemeente
Maastricht

T (043) 350 5916 |   *  [1][mailadres]
Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht | Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht
| [2]www.gemeentemaastricht.nl
[3]cid:image002.jpg@01D6C3DA.A95CB3C0

 

"DISCLAIMER gemeente Maastricht"

"De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de persoon of
personen aan wie dit bericht is verzonden. Het bericht kan mogelijk
vertrouwelijke informatie bevatten. Mocht dit bericht bij vergissing aan u
zijn toegezonden, stuurt u het bericht dan s.v.p. retour afzender en
verwijdert u het bericht uit uw bestanden. Het is, zonder onze
toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te
bewerken of verder te verspreiden. In het bericht mogelijk naar voren
gebrachte informatie en ideeën zijn in de eerste plaats des schrijvers en
vormen niet zonder meer de mening van de gemeente Maastricht."

References

Visible links
1. mailto:[mailadres]
2. http://www.maastricht.nl/

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je M. Ooijen bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.