Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rob de Koning bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

WOB verzoek informatie omtrent aanbesteding

Het wachten is nu op Rob de Koning om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij dien ik een WOB verzoek in.

In de aanbesteding van de gemeente Tilburg met het kenmerk RAW0123, RAW0038-120885, Projectnaam: Raamovereenkomst Bebording, Projectnummer: 12110046 (de “Aanbesteding”) stelt uw gemeente onder andere als eis dat de bebording klasse III folie moet hebben van het produc 3M Diamond Grade DG3 dat geproduceerd wordt door het bedrijf 3M. Dit op basis van het “advies & uitvoeringsplan”.

Nederlandse verkeersborden dienen kort gezegd te voldoen aan de volgende eisen:
• De Europese norm NEN-EN 12899-1
• CE-markering
• Het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990)
• De uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)
• De aanvullende nationale norm NEN 3381:2020

De aanvullende nationale norm NEN 3381:2020 schrijft voor dat het retro-reflecterende beeldvlak van een verkeersbord minimaal moet overeenkomen met retroreflectie klasse RA3B volgens DIN 67520-2013:10. Het stellen van de eis dat het beeldvlak (ook wel de folie) van het bovengenoemde 3M product moet zijn, heeft kortweg tot gevolg dat bovenop de RA3B eis eveneens voldaan moet worden aan een RA3A eis. Zo wij begrijpen voldoet het genoemde 3M product voldoet immers tegelijk aan RA3A als aan RA3B eisen.

Wij zijn opzoek naar informatie die het voor ons duidelijk maakt hoe de gemeente in de Aanbesteding heeft kunnen komen tot het “3M Diamond Grade DG3” vereiste en welke externe partijen, zoals bijvoorbeeld adviseurs of andere instanties of verenigingen, daarbij gespeeld hebben. Wij verzoeken de gemeente daarom om de volgende informatie en documenten:

1. Het document “advies & uitvoeringsplan”, alle conceptversies van dit document (inclusief, indien van toepassing, met track changes en commentaar) en alle correspondentie over of omtrent dit document binnen de gemeente en met andere partijen.

2. Alle namen van externe partijen die de gemeente hebben geadviseerd bij het opstellen van de Aanbesteding.

3. Alle documenten waaronder maar niet uitsluitend emails, verslagen, memo’s, notities, goedkeuringen, etc. waarin één of meer van de volgende kenmerken voorkomen: “3M” of “VNVF”.

De VNVF is de Nederlandse Vereniging van Verkeersborden Fabrikanten. De VNVF richt zich onder andere op het promoten van verkeersborden die voldoen aan het door haar in het leven geroepen privé keurmerk US20 welk keurmerk ontwikkelt is rondom het eerder genoemde 3M product.

Het tijdsframe van dit verzoek ziet op 2 jaar voor publicatie van de Aanbesteding.

Ik verzoek u de verzochte informatie te verstrekken binnen 3 weken na dagtekening van dit verzoek door verzending aan mij per e-mail [email address] Of door publiekmaking op uw website.

Indien in de betreffende stukken persoonsgegevens staan die niet openbaar gemaakt mogen worden, dan verzoek ik u deze persoonsgegevens onzichtbaar te maken maar de namen van betrokken externe bedrijven (bijvoorbeeld in emails) wel zichtbaar te laten.

Mochten er bezwaren aan dit verzoek kleven, dan verneem ik dat graag van u zodat ik deze kan herstellen.

Rob de Koning
m: +31 (0)6 119 561 69
Avery Dennison Materials Europe B.V.
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands

Gemeente Tilburg

Uw bericht is ontvangen bij de gemeente Tilburg en wordt in behandeling
genomen.

Gemeente Tilburg

 

Geachte heer De Koning,

 

 

U heeft in een emailbericht van 9 maart jl. een digitaal Wob-verzoek
ingediend over genoemd onderwerp.

De gemeente Tilburg heeft de digitale weg voor Wob-verzoeken  afgesloten
bij collegebesluit van 23 juni 2015 (gepubliceerd 30 juni 2015, besluit is
te raadplegen via [1]www.tilburg.nl).

U kunt desgewenst uw verzoek indienen via de schriftelijke weg d.w.z. per
brief.
 

Met vriendelijke groeten,

 

Frans Luijten

Juridisch-bestuurlijk adviseur / Afdeling Ruimtelijke Uitvoering

Tel.: 06 - 215 11 205

SK 6  / Gebouw D / Spoorlaan 181, 5038 CB Tilburg
Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

e-mail: [2][mailadres]

 

 

 

References

Visible links
1. http://www.tilburg.nl/
2. mailto:[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Rob de Koning bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.