Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Hoeksche Waard.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Hoeksche Waard

Beste meneer, mevrouw,
Hartelijk dank voor uw e-mail aan gemeente Hoeksche Waard. We gaan voor u
aan de slag om zo snel mogelijk een antwoord op uw vraag te geven.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met
ons op via 14 0186 of 088 - 647 36 47. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoeksche Waard

Gemeente Hoeksche Waard

6 bijlagen

Geachte mevrouw Hamming,

 

Graag treden wij met u in overleg over uw onderstaand verzoek. Heeft u
hiervoor een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? U kunt ons bereiken
via de onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Cok

mr. J.A.F. Cok CIPM
Jurist

 

[1]Gemeente Hoeksche Waard

 

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

[2]cid:FD4340DD16244D0C819ED5BF63B91415@MagneePC 0886471321
[3]cid:9612D2F7745E47809ED79510B9C5E7E4@MagneePC [4]www.gemeentehw.nl

 

[5]Facebook  [6]Twitter  [7]Instagram

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #184 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:16
Aan: Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

 

________________________________________

Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

 

Meer informatie over de Wob-Knop:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4....
Voor Wob-ambtenaren:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

 

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en
tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop
(https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...)
gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen
toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee
bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke
gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Hoeksche Waard

6 bijlagen

Geachte mevrouw Hamming,

 

Op 3 juni jl. hebben wij u onderstaand bericht toegezonden. Helaas hebben
wij nog geen reactie mogen ontvangen. Derhalve hierbij nogmaals een
verzoek tot overleg, mede gelet op het gegeven dat gemeente Hoeksche Waard
de digitale weg voor Wob-verzoeken heeft gesloten en behandeling langs
deze weg is uitgesloten. Wij vernemen graag uw reactie.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Cok

mr. J.A.F. Cok CIPM
Jurist

 

[1]Gemeente Hoeksche Waard

 

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

[2]cid:FD4340DD16244D0C819ED5BF63B91415@MagneePC 0886471321
[3]cid:9612D2F7745E47809ED79510B9C5E7E4@MagneePC [4]www.gemeentehw.nl

 

[5]Facebook  [6]Twitter  [7]Instagram

 

 

 

 

 

 

 

Van: Jean-Paul Cok
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 13:11
Aan: 'Liset Hamming'
CC: Jean-Paul Cok
Onderwerp: Uw Wob-verzoek d.d. 2-6-2020

 

Geachte mevrouw Hamming,

 

Graag treden wij met u in overleg over uw onderstaand verzoek. Heeft u
hiervoor een telefoonnummer waarop u bereikbaar bent? U kunt ons bereiken
via de onderstaande contactgegevens.

 

 

Met vriendelijke groet,

Jean-Paul Cok

mr. J.A.F. Cok CIPM
Jurist

 

[8]Gemeente Hoeksche Waard

 

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

[9]cid:FD4340DD16244D0C819ED5BF63B91415@MagneePC 0886471321
[10]cid:9612D2F7745E47809ED79510B9C5E7E4@MagneePC [11]www.gemeentehw.nl

 

[12]Facebook  [13]Twitter  [14]Instagram

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #184 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:16
Aan: Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

 

________________________________________

Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

 

Meer informatie over de Wob-Knop:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4....
Voor Wob-ambtenaren:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

 

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en
tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop
(https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...)
gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen
toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee
bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke
gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Hoeksche Waard

6 bijlagen

Geachte mevrouw Hamming,

 

U heeft op 2 juni 2020 per e-mailbericht een verzoek om informatie
ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In onze
berichten d.d. 3 en 8 juni jl. hebben wij aangegeven graag met u in
overleg te treden over dit verzoek, gelet op de wijze van indienen. Wij
stellen vast dat wij helaas geen reactie hebben mogen ontvangen. Derhalve
berichten wij u thans als volgt.

 

Digitale weg gesloten

Een beslissing op een verzoek om informatie op grond van de Wob is een
besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Een verzoek om
informatie op grond van de Wob is derhalve ook een aanvraag in de zin van
de Awb. De gemeente Hoeksche Waard heeft het digitaal indienen van een
Wob-verzoek niet opengesteld (artikel 2:15 Awb). Dit geldt tevens voor
alle correspondentie over- en in verband met een Wob-verzoek, waaronder
ingebrekestellingen.

 

Omdat u in uw verzoek slechts een e-mailadres aan ons kenbaar heeft
gemaakt, zien wij ons in dit geval genoodzaakt langs deze weg te
communiceren. Dit betekent echter geenszins dat wij hiermee de digitale
weg voor Wob-verzoeken (op impliciete wijze) hebben opengesteld.

 

Mogelijkheid tot herstel

Hierbij stellen wij u in de gelegenheid om alsnog binnen 2 weken na de
verzending van dit bericht schriftelijk (per post) uw ondertekende
Wob-verzoek in te dienen. Wij wijzen u erop dat uw Wob-verzoek niet in
behandeling zal worden genomen indien u niet aan dit verzoek voldoet.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken
tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders,

 

mr. J.A.F. Cok CIPM
Jurist

 

[1]Gemeente Hoeksche Waard

 

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

[2]cid:FD4340DD16244D0C819ED5BF63B91415@MagneePC 0886471321
[3]cid:9612D2F7745E47809ED79510B9C5E7E4@MagneePC [4]www.gemeentehw.nl

 

[5]Facebook  [6]Twitter  [7]Instagram

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #184 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:16
Aan: Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

 

________________________________________

Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

 

Meer informatie over de Wob-Knop:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4....
Voor Wob-ambtenaren:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

 

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en
tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop
(https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...)
gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen
toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee
bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke
gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Hoeksche Waard

6 bijlagen

Geachte mevrouw Hamming,

 

U heeft op 2 juni 2020 per e-mailbericht een verzoek om informatie
ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente
Hoeksche Waard heeft de elektronische weg voor het indienen van een
Wob-verzoek niet opengesteld (artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht).
Dit geldt tevens voor alle correspondentie over- en in verband met een
Wob-verzoek, waaronder ingebrekestellingen. In ons bericht d.d. 17 juni
jl. hebben wij u op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht in de
gelegenheid gesteld uiterlijk 1 juli 2020 schriftelijk (per post) uw
ondertekend Wob-verzoek in te dienen. Wij kunnen u als volgt berichten.

 

Buitenbehandelingstelling

Wij stellen vast dat wij geen schriftelijk verzoek per post hebben mogen
ontvangen. Om deze reden hebben wij besloten uw bovenbedoeld verzoek om
informatie buiten behandeling te laten op grond van artikel 4:5, in
samenhang met artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht. Omdat u in uw
verzoek slechts een e-mailadres aan ons kenbaar heeft gemaakt, zien wij
ons in dit geval genoodzaakt langs deze weg te communiceren. Dit betekent
echter geenszins dat wij hiermee de digitale weg voor Wob-verzoeken (op
impliciete wijze) hebben opengesteld.

 

Heeft u nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons elke werkdag bereiken
tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47. 

 

 

 

Met vriendelijke groet,  

namens burgemeester en wethouders,

 

mr. J.A.F. Cok CIPM
Jurist

 

[1]Gemeente Hoeksche Waard

 

Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland

 

[2]cid:FD4340DD16244D0C819ED5BF63B91415@MagneePC 0886471321
[3]cid:9612D2F7745E47809ED79510B9C5E7E4@MagneePC [4]www.gemeentehw.nl

 

[5]Facebook  [6]Twitter  [7]Instagram

 

 

Bezwarenclausule

U en andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Is
onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet mee eens? Of heeft u
informatie waar wij geen rekening mee hebben gehouden? Neemt u dan contact
met ons op.

 

Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken
na het verzenden van dit bericht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u
door een brief te sturen aan: Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

 

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

•              uw naam en adres;

•              de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

•              omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht;

•              de reden van bezwaar;

•              een ondertekening met naam en handtekening.

 

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw telefoonnummer en
e-mailadres. Aan het behandelen van uw bezwaarschrift zijn geen kosten
verbonden.

 

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet uit. Een
bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende werking. Dat betekent dat
het besluit nu al geldt. Wilt u het besluit vanwege de spoedeisendheid
laten uitstellen, dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’
vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: De
voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht,
postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

 

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige voorziening kan
alleen worden gevraagd als er ook bezwaar is ingediend. Voor de
behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank
kosten (griffierecht) in rekening.

 

 

 

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #184 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:16
Aan: Gemeente Hoeksche Waard
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

 

________________________________________

Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

 

Meer informatie over de Wob-Knop:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4....
Voor Wob-ambtenaren:
https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...

 

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en
tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop
(https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com:4...)
gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen
toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee
bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke
gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen