Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Hoogeveen

1 bijlage

Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij ontvangt u uw ontvangstbevestiging.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage.
 
Met vriendelijke groet,
Gemeente Hoogeveen

 Onderwerp:  Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime
documenten

Geachte mevrouw Hamming,

U heeft ons op 2 juni 2020 onderstaand Wob-verzoek gezonden.
Wij hebben nog niet eerder via de Wob-knop gewerkt en hebben advies gevraag van onze ICT medewerker.
Naar aanleiding van dit advies hebben wij geconcludeerd de "Wob-knop" niet willen gebruiken voor de beantwoording van uw Wob-verzoek.

Voor de beantwoording van uw verzoek willen we graag dit emailadres gebruiken is dit akkoord?

Met vriendelijke groet,

Erik Poelman
Jurist | Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
[mailadres]
14 0528
Aanwezig: dinsdag tot en met vrijdag

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #187 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:16
Aan: Centrale postbus <[mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte heer Poelman, beste Erik,

Dank voor uw bericht. 'Dit' e-mailadres ís het e-mailadres van de Wob-Knop. Door dit e-mailadres te gebruiken wordt uw bericht automatisch op de website van de Wob-Knop geplaatst.

Tot slot: zou u willen vertellen waarom u/uw gemeente de Wob-Knop niet wil gebruiken? Dat kunt u ook mailen naar [email address], maar het liefst houd ik alle communicatie over mijn Wob-verzoek (en de wijze van indiening) openbaar. Vandaar dat een 'reply' op dit bericht waardoor uw bericht automatisch op de website van de Wob-Knop geplaatst wordt mijn voorkeur heeft.

Nogmaals dank!

Met vriendelijke groet,

Liset Hamming

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Dit bericht ontving ik van de gemeente Hoogeveen dd 1 juli 2020]

Geachte mevrouw Hamming,

Onze gemeente wil geen gebruik maken van de Wob-Knop omdat volgens onze ict-afdeling er een aantal potentiele risico’s aan het gebruik van deze website zijn aangezien deze niet voldoen aan een aantal basis beveiligingsinstellingen (conform internet.nl). We hebben daarom het advies gekregen om deze website niet te gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Op 10 juli 2020 ontving ik dit bericht per e-mail van de gemeente Hoogeveen. Neem contact op met gemeentegeheimen@lisethamming.nl, via https://forms.gle/ysUn6vCsCT4mT6yu5 of met de gemeente voor een kopie van de bijlagen]

Geachte mevrouw Hamming,

U heeft op 2 juni 2020 per email een Wob- verz oek ingediend.

Concreet verzoekt u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1.Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente.

Antwoord: Wij hebben geen protocol of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure.

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

Antwoord: Wij hebben geen overzicht, index of register van het totaal aantal geheime documenten. Er is in 2017 een besluit genomen door de gemeenteraad om de geheimhouding voor 10 jaar op stukken van de WMD te leggen, zie voor het besluit :

https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/ver... n%2 020-04-2017

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:
3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Antwoord:
Bijgaand ontvangt u van ons een drietal besluiten tot geheimhouding waarvan de inhoud voor zich spreekt.

Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit ? Dan kunt u een
bezwaarschrift indienen. Onderaan deze brief vindt u daarover meer
Postadres
Postbus 20.000 7900 PA Hoogeveen
Bezoekadres Raadhuisplein 24 7901 BW Hoogeveen
Telefoon
14 0528
Fax 0528-291325
E-mail info@hoogeveen.nl Internet
ww w .hoogeveen.nl

Vragen
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met [naam]. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze brief vermelden?
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders,

Bijlage(n):
Voorbereidingsbesluit Stadscentrum, Grote Kerkstraat 40 VoorbereidingsbesluitvoormaligNCH-Terreinaande Griendtsveenweg;
Voorbereidingsbesluit West, Griendtsveenweg Noord , 2019

Niet eens met het besluit
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit per bezwaarformulier op de website, per e-mail of schriftelijk. Contactgegevens vindt u aan de linkerkant op de voorzijde van deze brief.
In het bezwaarschrift vermeldt u:
• uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar
bent
• de datum van uw bezwaarschrift
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
• de datum en het kenmerk van de brief waarin het besluit staat
• waarom u het niet met het besluit eens bent
• uw handt ekening

Voorlopige voorziening
Diende u een bezwaarschrift in? En vindt u dat uw belangen zo dringend zijn, dat u het besluit daarop niet kunt afwachten? Dan kunt u bij de rechtbank een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht of schriftelijk aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Zorgt u ervoor dat u een kopie van uw bezwaarschrift meestuurt. Houdt u er rekening mee dat u griffiekosten betaalt als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient.

Onderwerp Besluit tot geheimhouding
De raad van de gemeent e Hoogeveen,
be s l u i t :
op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot bekrachtiging van de door het college op 5juni 2018 opgelegde geheimhouding op de voorstellen en bijlagen "Voorbereidingsbesluit Stadscentrum, Grote Kerkstra at 40";
en:
op grond van artikel 25, lid 1 Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot geheimhouding van het behandelde tijdens de besloten raadsvergadering op 14 juni 2018.
De geheimhouding wordt door een ieder die kennis heeft genomen van de stukken en een ieder die bij de behandeling aanwezig was en allen die van het behandelde kennis dragen in acht genomen tot 20 juni 2018. Dit is de datum waarop het besluit bekend gemaakt wordt.
Aldus beslot en in de beslot en vergadering van de raad van de gemeent e Hoogeveen, gehouden op 14 juni 2018.
De griffier, De voorzitter,
C. ELK EN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS

Gemeente
Hoogeveen
Raadsbesluit
Onderwerp Besluit tot geheimhouding
De raad van de gemeente Hoogeveen,
be s l u i t :
op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot bekrachtiging van de door het college op 16 oktober 2018 opgelegde geheimhouding op de voorstellen en bijlagen "Voorbereidingsbesluit voormalig NCH-terrein aan de Griendtsveenweg";
en:
op grond van artikel 25, lid 1 Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot geheimhouding van het behandelde tijdens de besloten raadsvergadering op 18 oktober 2018.
De geheimhouding wordt door een ieder die kennis heeft genomen van de stukken en een ieder die bij de behandeling aanwezig was en allen die van het behandelde kennis dragen in acht genomen tot 24 oktober 2018. Dit is de datum waarop het besluit bekend gemaakt wordt.
Aldus beslot en in de beslot en vergadering van de raad van de gemeent e Hoogeveen, gehouden op 18 oktober 2018.
De griffier, De voorzitter,
C. ELKEN -VAN MIE RLO K.B. LOOHUIS

Gemeente
Hoogeveen
Raadsbesluit
Onderwerp Besluit tot geheimhouding
De raad van de gemeente Hoogeveen,
be s l u i t :
op grond van artikel 25, lid 3 Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot bekrachtiging van de door het college op 20 september 2019 opgelegde geheimhouding op de voorstellen en bijlagen "Voorbereidingsbesluit West, Griendtsveenweg Noord , 2019";
en:
op grond van artikel 25, lid 1Gemeentewet en artikel 10, tweede lid onder b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur, tot geheimhouding van het behandelde tijdens de besloten raadsvergadering op 26 sept ember 2019.
De geheimhouding wordt door een ieder die kennis heeft genomen van de stukken en een ieder die bij de behandeling aanwezig was en allen die van het behandelde kennis dragen in acht genomen tot het moment van publicat ie. De geplande publicat iedat um van dit besluit is 2 oktober 2019.
Aldus besloten in de besloten vergadering van de raad van de gemeente Hoogeveen, gehouden op 26 september 2019.
De griffier, De voorzitter,
C. ELKEN-VAN MIERLO K.B. LOOHUIS