Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Liset Hamming bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.

Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Liset Hamming deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente Amsterdam als onderdeel van een bulkverzoek verzonden aan 348 overheidsinstanties

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het wachten is nu op Liset Hamming om recente berichten te lezen en de status van het verzoek te updaten.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Deze mail ontving ik 16/7/20 van de gemeente Amsterdam]

Geachte mevrouw Hamming,

Via deze weg wil ik graag de ontvangst van uw Wob-verzoek bevestigen. Ik heb dat al eerder gedaan via de ‘Wob-knop’.

Ik heb echter contact gehad met de ‘Wob-knop’ omdat mijn naam zichtbaar op hun site werd aangegeven.

Ik ben geen ambtenaar die vanwege zijn functie in de openbaarheid treedt. Derhalve is het zichtbaar zijn van naam op de site niet conform de AVG en de Wob. De ontvangstbevestiging is om die reden van de site verwijderd. Van hen heb ik uw e-mailadres ontvangen om met u te kunnen corresponderen.

Uw Wob-verzoek is geregistreerd onder het volgende nummer: ID20-13950.

Ook vermeld ik dat wij de beslistermijn (te rekenen na afloop van de eerste beslistermijn) met 4 weken verlengd hebben.

Wij verlengen de beslistermijn in het kader van de te verzamelen informatie en overzichten.

U kunt een besluit ingevolge uw Wob-verzoek uiterlijk op 28 juli 2020 verwachten.

Kunt u mij overigens aangegeven voor welk medium u journalist bent?

Groet,

Wob- Coördinator

Directie Juridische Zaken
Bestuur en Organisatie

Gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Deze e-mail ontving ik 29 juli 2020 van de gemeente Amsterdam]

Geachte mevrouw Hamming,

Omdat mijn naam en e-mailadres zichtbaar worden (voor derden) indien ik u mail via de ‘Wob-knop’, contacteer ik via deze weg.

Het is ons niet gelukt om de beslistermijn van uw Wob-verzoek te halen. Deze vertraging komt onder meer door het zomerreces.

Daarvoor bied ik mijn excuses aan.

Wij streven er echter naar uw Wob-besluit binnen de komende twee weken af te ronden.

Met vriendelijke groet,

Wob- Coördinator DJZ
Directie Juridische Zaken
Bestuur en Organisatie

Gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Onderstaande e-mail ontving ik 6 augustus 2020 van de gemeente Amsterdam. Op het moment dat ik de documenten wilde downloaden, was de link verlopen. Neem contact op met gemeentegeheimen@lisethamming.nl of via https://forms.gle/ysUn6vCsCT4mT6yu5 of met de gemeente voor een kopie van de bijlage]

Geachte mevrouw Hamming,

In het vervolg van mijn e-mail van d.d. 29 juli 2020 doe ik u bij dezen het Wob-besluit met de bijbehorende stukken toekomen.

De bijbehorende stukken treft u achter het Wob-besluit en de inventarislijst aan.

Vanwege de omvang wordt het document niet meegestuurd, maar dient u dit document te downloaden.

Klik hier om bijlagen te downloaden.

Hopende u zodoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,
[naam]

Wob- Coördinator DJZ
Directie Juridische Zaken
Bestuur en Organisatie

Gemeente Amsterdam
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

E: [e-mailadres]

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

Gemeente Amsterdam

[1]Gemeente Amsterdam

Geachte Wob-verzoeker,

De Rekenkamer Amsterdam is gestart met het onderzoek Openbaar maken van
overheidsinformatie. Daarbij onderzoeken we hoe de gemeente Amsterdam de
Wob-verzoeken afhandelt. Ook brengen wij in kaart wat de ervaringen van
Wob-verzoekers zijn die een Wob-verzoek hebben ingediend bij de gemeente Amsterdam.

Waarom ontvangt u deze uitnodiging?
U ontvangt deze uitnodiging omdat u zich heeft aangemeld voor onze enquête op onze
website, of omdat de gemeente Amsterdam uw contactgegevens op ons verzoek aan ons
heeft verstrekt*.
Heeft u een of meerdere Wob-verzoeken ingediend bij een stadsdeel, het college van B
en W, de burgemeester of de gemeenteraad van Amsterdam? Dan zijn wij zeer
geïnteresseerd in uw ervaringen. Ook als de gemeente uw Wob-verzoek nog niet heeft
afgehandeld. De enquête duurt circa vijf minuten en is anoniem.
Uw antwoorden gebruiken wij om conclusies te trekken over het afhandelen van
Wob-verzoeken door de gemeente Amsterdam en om aanbevelingen te formuleren om het
Wob-proces te verbeteren.

[2]Naar de enquête

Tot wanneer kan ik meedoen?
U kunt de enquête invullen tot en met dinsdag 28 september 2021.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. U kunt ervoor kiezen om tijdens de enquête uw
e-mailadres op te geven. Wij zullen in dat geval uw e-mailadres definitief
verwijderen direct na afronding van het onderzoek of nadat wij u het rapport hebben
gemaild. Naar verwachting wordt ons rapport eind januari 2022 openbaar. Meer weten?
Zie [3]www.rekenkamer.amsterdam.nl/privacy-bij-wob-enquete.  

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, neem dan contact met ons
via [4][mailadres] of bel 020 30 36 300.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.A. de Ridder
Directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam

Meer weten over de Rekenkamer Metropool Amsterdam: zie
[5]www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons
* Op grond van de wettelijke bevoegdheden van de Rekenkamer Amsterdam is de gemeente
Amsterdam verplicht om deze gegevens te verstrekken. Daarmee handelt de gemeente in
lijn met de privacyregels. Zie voor nadere informatie:
[6]www.amsterdam.nl/privacy/privacyverklaring/
Als de onderzoekslink niet werkt kunt u ook de onderstaande tekst in de adresbalk van
uw internetbrowser plakken:
https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mr...

Contact [9]-

Hebt u een vraag en kunt u het
antwoord niet vinden op onze website?
Bel 020 251 0449, of stuur ons een
e-mail.

[7]E-mail

[8]-

References

Visible links
2. https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mr...
3. http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/priva...
4. mailto:[mailadres]
5. http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-...
6. http://www.amsterdam.nl/privacy/privacyv...
7. mailto:[mailadres]

Gemeente Amsterdam

[1]Gemeente Amsterdam

Geachte Wob-verzoeker,

De Rekenkamer Amsterdam voert het onderzoek Openbaar maken van overheidsinformatie
uit. Daarbij onderzoeken we hoe de gemeente Amsterdam de Wob-verzoeken afhandelt. Ook
brengen wij in kaart wat de ervaringen van Wob-verzoekers zijn die een Wob-verzoek
hebben ingediend bij de gemeente Amsterdam.

Waarom ontvangt u deze e-mail?
U ontving twee weken geleden een uitnodiging omdat u zich heeft aangemeld voor onze
enquête op onze website, of omdat de gemeente Amsterdam uw contactgegevens op ons
verzoek aan ons heeft verstrekt*. Volgens onze gegevens heeft u de enquête nog niet
(volledig) ingevuld. Zou u daar nog eens tijd voor willen nemen? Alvast hartelijk
dank.
Heeft u een of meerdere Wob-verzoeken ingediend bij een stadsdeel, het college van B
en W, de burgemeester of de gemeenteraad van Amsterdam? Dan zijn wij zeer
geïnteresseerd in uw ervaringen. Ook als de gemeente uw Wob-verzoek nog niet heeft
afgehandeld. De enquête duurt circa vijf minuten en is anoniem.
Uw antwoorden gebruiken wij om conclusies te trekken over het afhandelen van
Wob-verzoeken door de gemeente Amsterdam en om aanbevelingen te formuleren om het
Wob-proces te verbeteren.

[2]Naar de enquête

Tot wanneer kan ik meedoen?
U kunt de enquête invullen tot en met maandag 4 oktober 2021.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. U kunt ervoor kiezen om tijdens de enquête uw
e-mailadres op te geven. Wij zullen in dat geval uw e-mailadres definitief
verwijderen direct na afronding van het onderzoek of nadat wij u het rapport hebben
gemaild. Naar verwachting wordt ons rapport eind januari 2022 openbaar. Meer weten?
Zie [3]www.rekenkamer.amsterdam.nl/privacy-bij-wob-enquete.  

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen hebben, neem dan contact met ons
via [4][mailadres] of bel 020 30 36 300.

Met vriendelijke groet,

Dr. J.A. de Ridder
Directeur Rekenkamer Metropool Amsterdam

Meer weten over de Rekenkamer Metropool Amsterdam: zie
[5]www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-ons
* Op grond van de wettelijke bevoegdheden van de Rekenkamer Amsterdam is de gemeente
Amsterdam verplicht om deze gegevens te verstrekken. Daarmee handelt de gemeente in
lijn met de privacyregels. Zie voor nadere informatie:
[6]www.amsterdam.nl/privacy/privacyverklaring/
Als de onderzoekslink niet werkt kunt u ook de onderstaande tekst in de adresbalk van
uw internetbrowser plakken:
https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mr...

Contact [9]-

Hebt u een vraag en kunt u het
antwoord niet vinden op onze website?
Bel 020 251 0449, of stuur ons een
e-mail.

[7]E-mail

[8]-

References

Visible links
2. https://onderzoek.amsterdam.nl/mrIWeb/mr...
3. http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/priva...
4. mailto:[mailadres]
5. http://www.rekenkamer.amsterdam.nl/over-...
6. http://www.amsterdam.nl/privacy/privacyv...
7. mailto:[mailadres]

Het is niet bekend of het meest recente antwoord op dit verzoek al dan niet de gevraagde informatie bevat – als je Liset Hamming bent, gelieve in te loggen en het voor iedereen zichtbaar te maken.