Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Aalsmeer.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Aalsmeer

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek per e-mail.

Dit verzoek merken wij aan als een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft de elektronische weg (nog) niet opengesteld voor het doen van Wob-verzoeken. Om die reden kunnen wij uw e-mail niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u uw Wob-verzoek alsnog schriftelijk (per post) in te dienen.

College van burgemeester en wethouders (of Burgemeester/gemeenteraad)
Postbus 253
1430 AG AALSMEER

Vanaf het moment van ontvangst van uw schriftelijke Wob-verzoek zal de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen.

Het behoort tot de mogelijkheid dat de gemeente uw verzoek niet kan honoreren, omdat het bestuursorgaan wellicht niet beschikt over de gevraagde informatie. U wordt hierover bericht in reactie op uw schriftelijke verzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Amstelveen/Aalsmeer.

Met vriendelijke groet
Gemeente Amstelveen & Aalsmeer
Afd. A&I
Team Informatievoorziening

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #45 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:15
Aan: Gemeente Aalsmeer < [Gemeente Aalsmeer vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Geachte mevrouw Hamming,

Zoals in onze e-mail van 3 juni 2020 al gesteld heeft de gemeente Aalsmeer de elektronische weg niet opengesteld voor het doen van Wob-verzoeken. We hebben tot op heden nog geen schriftelijk Wob-verzoek van u ontvangen. U kunt uw Wob-verzoek alsnog binnen 1 week na heden schriftelijk (per post) indienen en richten aan:

College van burgemeester en wethouders OF Burgemeester OF gemeenteraad gemeente Amstelveen Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Vanaf het moment van ontvangst van uw schriftelijke Wob-verzoek zal uw aanvraag in behandeling worden genomen. Indien binnen de daarvoor gestelde termijn geen schriftelijk verzoek is ontvangen, kan uw verzoek buiten behandeling worden gesteld (volgens artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht).

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Marieke Somsen
juridisch adviseur
____________________________

Gemeenten Amstelveen/Aalsmeer
T   (020) 540 44 25
F   (020) 540 47 72
www.amstelveen.nl
www.aalsmeer.nl

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
____________________________

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Gemeente Aalsmeer < [Gemeente Aalsmeer vraag e-mailadres]>
Verzonden: woensdag 3 juni 2020 08:32
Aan: 'Liset Hamming' <[Wob #45 e-mail]>
CC: Postbus IP registraties <[mailadres]>
Onderwerp: RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten JZ

Geachte heer/mevrouw,

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek per e-mail.

Dit verzoek merken wij aan als een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De gemeente Amstelveen/Aalsmeer heeft de elektronische weg (nog) niet opengesteld voor het doen van Wob-verzoeken. Om die reden kunnen wij uw e-mail niet in behandeling nemen. Wij verzoeken u uw Wob-verzoek alsnog schriftelijk (per post) in te dienen.

College van burgemeester en wethouders (of Burgemeester/gemeenteraad) Postbus 253
1430 AG AALSMEER

Vanaf het moment van ontvangst van uw schriftelijke Wob-verzoek zal de gemeente uw aanvraag in behandeling nemen.

Het behoort tot de mogelijkheid dat de gemeente uw verzoek niet kan honoreren, omdat het bestuursorgaan wellicht niet beschikt over de gevraagde informatie. U wordt hierover bericht in reactie op uw schriftelijke verzoek.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Amstelveen/Aalsmeer.

Met vriendelijke groet
Gemeente Amstelveen & Aalsmeer
Afd. A&I
Team Informatievoorziening

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #45 e-mail]>
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:15
Aan: Gemeente Aalsmeer < [Gemeente Aalsmeer vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

1 bijlage

Geachte mevrouw Hamming,

 

In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aandacht voor
bijgevoegde brief. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud hiervan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Juridische Zaken

Gemeente Aalsmeer

 

Postbus Juridische zaken wil bericht Uw wob-verzoek van 2 juni 2020 intrekken.

1 bijlage

Geachte mevrouw Hamming,

 

Hierbij ontvangt u alsnog pagina 2 van het besluit op uw wob-verzoek. Per
abuis is deze niet in de eerste scan meegenomen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Juridische Zaken

Gemeente Aalsmeer

 

 

Van: Postbus Juridische zaken <[mailadres]>
Verzonden: maandag 3 augustus 2020 15:11
Aan: '[Wob #45 e-mail]' <[Wob #45 e-mail]>
Onderwerp: Uw wob-verzoek van 2 juni 2020

 

Geachte mevrouw Hamming,

 

In het kader van uw Wob-verzoek van 2 juni 2020 inzake
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten vragen wij uw aandacht voor
bijgevoegde brief. Kortheidshalve verwijzen wij naar de inhoud hiervan.

 

Met vriendelijke groet,

 

Afdeling Juridische Zaken

Gemeente Aalsmeer