Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Vijfheerenlanden

Bericht van ZIVVER

[1]Gemeente Vijfheerenlanden logo  
Gemeente Vijfheerenlanden (Gemeente Vijfheerenlanden) heeft je een veilig bericht gestuurd via ZIVVER.

Van [2] [Gemeente Vijfheerenlanden vraag e-mailadres]
Aan [3][Wob #345 e-mail]
Onderwerp RE: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Klik op onderstaande knop of op [4]deze link om het bericht te openen.

[5]OPENEN

De verzender gebruikt ZIVVER. Daarom zal de verzender, als je doorgaat, kunnen zien dat je het bericht hebt geopend.

Dit is een automatisch gegenereerd notificatiebericht. Reageer niet op dit bericht.

Gemeente Vijfheerenlanden gebruikt ZIVVER om u veilig (persoons)gevoelige en/of vertrouwelijke informatie te mailen. Meer informatie over veilig mailen met de gemeente vindt u op www.vijfheerenlanden.nl/veiligmailen.

[6]ZIVVER is een platform voor veilige e-mail en bestandsuitwisseling. Hulp nodig? Kijk dan op onze [7]support website.

1591164117

[8]ZIVVER logo

References

Visible links
2. file:///tmp/foiextract20200603-16628-17b1h6j#
3. file:///tmp/foiextract20200603-16628-17b1h6j#
4. https://app.zivver.com/l/share/190a9cab-...
5. https://app.zivver.com/l/share/190a9cab-...
6. https://www.zivver.com/
7. https://support.zivver.com/
8. https://www.zivver.com/

Gemeente Vijfheerenlanden

Beste inwoner/ondernemer/relatie van gemeente Vijfheerenlanden,

U ontvangt zo een veilig-verstuurde e-mail van de gemeente Vijfheerenlanden.
Wij gaan vertrouwelijk om met gevoelige informatie van en over onze inwoners, ondernemers en relaties. Daarom willen we persoonsgegevens, verslagen, dossiers en andere gevoelige informatie veilig communiceren. Dit doen we door te mailen via ZIVVER. Op deze manier zorgen we ervoor dat vertrouwelijke informatie veilig en versleuteld bij u aankomt.

Een beveiligd bericht ontvangen
Een beveiligd bericht met vertrouwelijke informatie ontvangt u gewoon op dit e-mailadres. In deze e-mail vindt u een link naar een beveiligde omgeving. Hier moet u een SMS-code of een toegangscode invoeren om het bericht te lezen.
Is het bericht beveiligd met een toegangscode, dan heeft u deze apart van de gemeente ontvangen per brief, telefoon of persoonlijk. De SMS-code wordt verzonden naar uw mobiele telefoonnummer wat bekend is bij de gemeente. Het ontvangen van de code is gratis.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door
Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer aan uw contactpersoon van de gemeente Vijfheerenlanden doorgeeft. Op deze manier kan de gemeente veilig met u blijven communiceren.
Weet u niet meer wie uw contactpersoon is neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of bel naar 088 – 599 7000. Ook voor vragen en het melden van problemen over veilig mailen met de gemeente kunt u hier terecht.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Sjors Fröhlich
Burgemeester gemeente Vijfheerenlanden

Gemeente Vijfheerenlanden

Geachte mevrouw Hamming

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur moeten wij uw verzoek binnen vier weken na ontvangst afhandelen. Dit betekent dat wij uiterlijk 30 juni 2020 een besluit moeten nemen. Wij hebben meer tijd nodig om uw verzoek af te kunnen handelen vanwege de hoge werkdruk binnen de organisatie ten gevolge van de coronacrisis.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur mogen wij de termijn voor het beslissen met vier weken verdagen. Wij maken van deze mogelijkheid gebruik. Dit betekent dat wij uiterlijk 14 juli 2020 een beslissing nemen op uw verzoek.

Vragen?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact met mij op via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders gemeente Vijfheerenlanden,
namens deze,

Babette ten Hoonte
Juridisch AdviseurDenk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Gemeente Vijfheerenlanden

Geachte mevrouw Hamming

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur moeten wij uw verzoek binnen vier weken na ontvangst afhandelen. Dit betekent dat wij uiterlijk 30 juni 2020 een besluit moeten nemen. Wij hebben meer tijd nodig om uw verzoek af te kunnen handelen vanwege de hoge werkdruk binnen de organisatie ten gevolge van de coronacrisis.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur mogen wij de termijn voor het beslissen met vier weken verdagen. Wij maken van deze mogelijkheid gebruik. Dit betekent dat wij uiterlijk 14 juli 2020 een beslissing nemen op uw verzoek.

Vragen?
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact met mij op via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders gemeente Vijfheerenlanden,
namens deze,

Babette ten Hoonte
Juridisch AdviseurDenk aan het milieu voordat u dit bericht print!

Gemeente Vijfheerenlanden

10 bijlagen

 • Attachment

  4.1 getekend RB inzake opleggen geheimhouding inzake documenten..pdf

  282K Download View as HTML

 • Attachment

  4.4 getekend Rb Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken..pdf

  211K Download View as HTML

 • Attachment

  6.1 getekend Rb geheimhouding 11.07.2019 raad.pdf

  277K Download View as HTML

 • Attachment

  7.3 RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken 9 december 2019..pdf

  307K Download View as HTML

 • Attachment

  9.RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken 3 oktober 2019...pdf

  292K Download View as HTML

 • Attachment

  9.2 GEHEIM RB Raadsbesluit opleggen geheimhouding 12 december 2019..pdf

  252K Download View as HTML

 • Attachment

  Getekend RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken 3 september 2019.....pdf

  286K Download View as HTML

 • Attachment

  Overzicht raad en college VHL in kader van WOB verzoek..pdf

  934K Download View as HTML

 • Attachment

  Overzicht raad en college VHL in kader van WOB verzoek.def.pdf

  939K Download View as HTML

 • Attachment

  Getekend raadsbesluit Broekgraaf bekrachtiging geheimhouding grondexploitatie 2018..pdf

  644K Download View as HTML

Geachte mevrouw Hamming,

 

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om openbaarmaking inzake de
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.  Bij e-mail van 22 juni
2020 heb ik de beslistermijn verdaagd, vanwege de hoge werkdruk binnen de
organisatie ten gevolge van de coronacrisis.  Naar aanleiding hiervan
bericht ik u als volgt.

 

Toezending documenten

Ik heb besloten aan uw verzoek te voldoen door u de volgende documenten
toe te zenden:

1) 4.1 Getekend RB inzake opleggen geheimhouding inzake documenten

2) 4.4 Getekend RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is
besproken

3) 6.1 Getekend RB geheimhouding 11.07.2019 raad

4) 7.3 RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken 9
december 2019

5) 9. RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken 3
oktober 2019

6) 9.2 GEHEIM RB Raadsbesluit opleggen geheimhouding 12 december 2019

7) Getekend RB Besluit tot opleggen geheimhouding op dat wat is besproken
3 september 2019

8) Overzicht raad en college VHL in het kader van WOB verzoek

9) Getekend raadsbesluit Broekgraaf bekrachtiging geheimhouding
grondexploitatie

 

Geanonimiseerde documenten

Het belang van de verstrekking van de door u gevraagde informatie weegt
niet op tegen het belang van de eerbieding van de persoonlijke
levenssfeer. Ik baseer dit op artikel 10, tweede lid onder e van de Wet
openbaarheid van bestuur. De documenten zijn derhalve geanonimiseerd.

 

Afwijzing overige informatie

Overige informatie waar u om heeft verzocht wijs ik af.  Op grond van de
Wob hoeven documenten die niet beschikbaar zijn niet te worden verstrekt.
Documenten moeten feitelijk bij de gemeente aanwezig om voor verstrekking
in aanmerking te komen. De gemeente is niet verplicht documenten die er
niet zijn, te vergaren, te bewerken of op te stellen.

 

Vragen?

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact
met mij op via het algemene telefoonnummer of e-mailadres.

 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken bezwaar
maken. De termijn van zes weken start een dag na de verzenddatum van deze
brief. U kunt het bezwaarschrift opsturen naar het bestuursorgaan door of
namens welk dit besluit is genomen. U kunt het bezwaarschrift sturen naar
het adres Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Aan het indienen van het
bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

 

In het bezwaarschrift moet u de volgende gegevens vermelden: uw naam en
adres en eventueel uw e-mailadres, de datum, een omschrijving van het
besluit waar u het niet mee eens bent, zo mogelijk een kopie van dit
besluit en de redenen waarom u een bezwaar indient. U sluit uw
bezwaarschrift af met uw handtekening.

 

Als sprake is van een spoedeisend belang dan kunt u verzoeken om een
voorlopige voorziening. Indien het bezwaarschrift betrekking heeft op de
gemeente Vijfheerenlanden kunt u terecht bij de rechtbank
Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken via
[1]http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan het indienen
van een verzoekschrift zijn kosten verbonden (griffierechten). Voor de
hoogte van deze griffierechten kunt u contact opnemen met de griffie van
de afdeling bestuursrecht van de rechtbank.

 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders gemeente Vijfheerenlanden, namens deze,

 

 

Babette ten Hoonte

Juridisch Adviseur

088 - 599 7342

[2]www.vijfheerenlanden.nl

 

 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!         

References

Visible links
1. http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
2. http://www.vijfheerenlanden.nl/