Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Liset Hamming deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente West Betuwe als onderdeel van een bulkverzoek verzonden aan 348 overheidsinstanties

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente West Betuwe

1 bijlage

Liset Hamming heeft een opmerking geplaatst ()

[Dit bericht ontving ik 20/11/2020 van de gemeente West Betuwe als bijlage, een ingescande print opgeslagen in pdf vandaar dat de tekst niet helemaal netjes doorkomt. Ik heb op het verwijderen en toevoegen van enkele witregels voor de leesbaarheid het OCR resultaat verder niet aangepast. Neem contact op met gemeentegeheimen@lisethamming.nl, via https://forms.gle/ysUn6vCsCT4mT6yu5 of de gemeente voor een kopie van de bijlage]

Onderwerp
besluit op uw Wob-verzoek

Beste mevrouw Hamming,

Uw Wob-verzoek
U heeft op 5 jun 2020 een verzoek op grand van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend. Met excuses veer de erg late afhandeling, zenden wij u ons besluit op uw verzoek. De gemeente West Betuwe bestaat per 1 januari 2019. Uw verzoek is dan ook vanaf deze datum opgepakt.

Ons besluit
In het verzoek vraagt u order andere om een protocol met betrekking tot geheimhouding van documente binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van ooze gemeente. De gemeente West Betuwe beschikt ( n o ) over een dergelijk protocol. Wij kunnen het u dan ook verstrekken. Daarnaast vraagt u om het aantal door de gemeente geheim gehouden documenten. Sinds de start van de gemeente West Betuwe is er veer 1 document geheimhouding opgelegd aan de gemeenteraad. Het goat om de "Kadernota Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (uBR)". De nota is inmiddels geopenbaard en is Ieidend geweest veer het opstellen van de beg roting 2020/2021 van de UBR. Deze beg roting is behandeld op 18 juni en is openbaar (https://gemeenteraad.westbQtuwe.nI/verqa... 082-beqrotinq-2020-en-2021-Breedbandnetwerk-Rivierenland.pdf). U treft de nota bijgaand aan.

Reden veer de aanvankelijke geheimhouding van het document was, dat er op dat moment nog een aanbestedingstraject liep veer het breedbandnetwerk. Openbaar maker van de financiéle uitgangspunten had destijds de aanbesteding kunnen belemmeren.

Vragen
Heeft U vragen over dit besluit, reemit U dan gerust contact op met Irene van Rooijen. U treft hear contactgegevens rechts bowen op de eerste paging aan.

Met vriendelijke greet,
namers burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
[naam]

Bezwaar
U hebt de mogelijkheid regen dit besluit binnen 6 wekef na de verzenddatum daarvan, een bezwaarschriftintedienabijburgemeesterenwethoudersvanWestBetuwe,Postbus112,4190CC Geldermalsen. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet u het veer het einde van deze termijn ter post bezorgen (bepalend daarbij is de datum van de poststempel), het is dan bovendien noodzakelijk dat het later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
Het bezwaarschrift moet Worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
a.de room en het adres van de indiener,
b.de dagtekening
c.een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht, d.een duidelijke omschrijving van uw bezwaar (Wat is het bezwaar en waarom).
Tijdensdebezwaarschriftproceduregeld inprincipedegenomenbeslissing.Hetkanzijndatdeze beslissing near uw mering intussen onherstelbare of onevenredige gevolgen veer u heeft. U hunt dan tijdens de bezwaarschriftenprocedure om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem, tel. 026-3592000. Dit betekent dat een speciale regeiing kan Worden getroffen veer de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan het indienen van in bezwaarschrift zijn geen kirsten verbonden. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet U griffierecht betalen.

Bijlage; 1

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland
KADERNOTA 2020
Uitgangspunten veer de exploitatie en de balans plus financiéle doorrekeningen periode 2020 -2025
Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland is een samenwerkingsverband
(gem eenschappel/jke regeling) van 7 gemeenten, te w e e n Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas err Waal en Zaltbommel.
Tiel, oktober 2019

Inleidinq
Doze Kadernota is het eerste document dat door de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) aan de gemeenteraden word aangeboden waarin een financiéle doorrekening is opgenomen met actuele prognosecijfers van de meerjarenbegroting.
De aanleg van het breedbandnetwerk vindt pleats in de komende 2 jaren en de planning is, dat alle addresser in de buitengebieden eind 2021 een snelle glasvezelaansluiting hebben. De realisatie van de aansluitingen in de buitengebieden van de 7 deelnemende gemeenten vindt gefaseerd pleats. Vanaf het 3e kwartaal 2020 zijn aansluitingen operationeel en genereert de UBR inkomsten uit de verhuur van vezelparen. Het aantal actieve aansluitingen in de buitengebieden groeit in de komende 2 jeer tot 8.750 volgens onderstaande naming/planning:
2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4
Gerealiseerde aansluitingen aan het eind van het kwartaal
0 1.500 3.000 4.500 6.000 7.000 8.000 8.750
Gerealiseerde aansluitingen als percentage van het totaal
0°/o 17°/o 34o/o 51°/o 69% 80% 91°/o 100%
De investeringsbedragen zijn gebaseerd op de uitkomsten van de aanbesteding .
Voor de aanlegfase (2020 en 2021) is in totaal een investeringsbedrag van € 36.000.000 gebudgetteerd. Daarnaast is veer de periode daarna een reservering veer de investeringskosten van no-aansluitingen, inbebouwing en degenerate opgenomen van € 1.500.000.
Over de hele !ooptijd is gerekend met een investeringsbudget van in totaal € 37.500.000.
De specification van het investeringsbudget is a s volgt:

Voorbereidingskosten:
Kosten van onderzoek en ontwikkeling die in de periode van 2016 t/m 2019 zijn voorgefinancierd door Regio Rivierenland
Kosten aannemer
Overige kirsten in de investeringsfase:
Bouwrente +projectkosten
Onvoorzien:
Stelpost om tegenvallers/meerwerk
investeringen op te kunnen vangen
Budget investeringsuitgaven in de aanlegfase
Voorziening veer no-aansluitingen en dergelijke
Totaal investeringsbudget
€ 1.000.000 € 32.900.000
€ 1.100.000 € 1.000.000
€ 36.000.000 c 37.500.000
bij de initiéle realisatie van de

€ 1.500.000

De investeringen in het breedbandnetwerk Worden gefinancierd middels een Ianglopende leering
van € 35.000.000 met een Iooptijd van 50 jeer, waarbij in de eerste 2 jeer niets word afgelost
(2 jeer grace). Voor de financiering van de stelposten veer 'Onvoorziene investeringsuitgaven'
(€ 1.000.000) en 'Voorziening veer no-aansluitingen en dergelijke' (€ 1.500.000) is een bedrag van € 2.500.000 in rekening-courant beschikbaar, waardoor de totale financiering uitkomt op
€ 37.500.000 en gelijk is aan de gebudgetteerde investeringsraming.
De rekening-courant faciliteit wordt in de eerste 2 jeer ook aangewend veer de financiering van op investeringsfacturen betaalde BTW, die de UBR achteraf (na indiening van de BTW-aangifte) uitbetaald krijgt door de belastingdienst.
De kirsten van onderzoek en ontwikkeling, die door Regio Rivierenland zijn voorgefinancierd vanaf 2016, Worden na de oprichting van gemeenschappelijke regeling UBR overgebracht near de nieuwe organisatie (UBR). Het betreft voorbereidingskosten die op grand van de wettelijke voorschriften (BBV) in de balans as immaterieel vast actief opgenomen moeten Worden en waarvoor een afschrijvingstermijn geldt van maximaal 5 jeer. De overige investeringsuitgaven veer het breedbandnetwerk Worden geactiveerd in de balans bij de materiéle waste active en afgeschreven in 50 jeer, waarbij rekening gehouden wordt met de restwaarde van het breedbandnetwerk aan het
van de Iooptijd van de Iening.
Afgeschreven wordt vanaf het moment van realisatie van het breedbandnetwerk.
De afschrijvingen Reopenin de aanlegfase (2020 en 2021) geleidelijk op en Reopendaarmee in de pas met de gefaseerde oplevering en realisatie van het breedbandnetwerk. Dit is overeenkomstig de wettelijke voorschriften (BBV) en daarmee wordt ook een goede matching bereikt tussen
inkomsten en afschrijvingslasten.
In onderstaand overzicht zijn de afschrijvingen in de eerste jaren gespecificeerd :
Totaal g e r a r d investeringsbudget Afschrijvingstermijn
Afschrijvingen in 2020 Afschrijvingen in 2021 Afschrijvingen in 2022 Afschrijvingen in 2023 Afschrijvingen in 2024 Afschrijvingen in 2025
Immateriéle waste active
1.000.000 5 jeer
25.714 145.714 200.000 200.000 200.000 174.286
54.286 0
0 0 0 0
- 1.000.000
Materiéle waste active
36.500.000 50 jeer
26.314 308.743 493.000 496.000 499.000 502.000 505.000 508.000 511.000 514.000 517.000 520.000
5.400.057
Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen Afschrijvingen in 2031
in 2026 in 2027 in 2028 in 2029 in 2030
otaal afschrijvingen 2020 t/m 2031
In de investeringsplanning is voorzien dat in 2031 het volledige investeringsbudget van
€ 37.500.000 is besteed. De (structures) afschrijvingslasten bedragen vanaf 2031 € 520.000 per jeer (rekening houdend met de restwaarde van het breedbandnetwerk).
De bouwrente die in de investeringsfase wordt bijgeschreven bij het investeringsbedrag bedraagt in totaal € 223.352, waarvan € 137.145 in het eerste jeer (2020) en € 86.207 in het tweede jeer (2021). Vanaf 2022 Koren alle rentelasten ten Iaste van de exploitatie.

Uitqanqspunten veer de beqrotinq
De gehanteerde uitgangspunten veer de (meerjaren)begroting zijn hierna samerlgevat.
In totaal Worden 8.750 aansluitingen in de buitengebieden van 7 gemeenten gerealiseerd. Inwoners betalen geen kirsten veer de aanleg van hun aansluiting.
Inwoners in de buitengebieden betalen prijzen die gelijk zijn aan de tarieven die in de kernen Worden gehanteerd. Er wordt geen buitengebiedstoeslag toegepast.
Het deelnamepercentage van de inwoners in de buitengebieden is op basis van de uitkomsten van interessepeilingen en aanmeldcijfers bepaald en ingeschat op minimaal 60°/o. In de eerste jaren loop het deelnamepercentage volgens ervaringscijfers van elders vender op. In de financiéle doorrekeningen is het deelnamepercentage in meerjarig perspectief gemaximeerd op 70%.
Het totale investeringsbudget bedraagt € 37.500.000 en is gebaseerd op de uitkomsten
aanbesteding. In het budget is ook een bedrag veer onvoorzien opgenomen
(€ 1.000.000) en een voorziening veer no-aansluitingen, inbebouwing en toekomstige degenerate (€ 1.500.000).
De opbrengsten uit de verhuur van vezelparen zijn overeenkomstig de Iandelijk vastgestelde tarieven.
De opbrengsten en de operationele kirsten Worden in de meerjarenbegroting doorgerekend met een jaarlijkse indexering van 1,5%.
De restwaarde van het breedbandnetwerk aan het eind van de looptijd van de Iening bedraagt € 1.200 per aansluiting, in totaal een bedrag van € 10.500.000, waarop
wordt afgeschreven.
De rerate van de leering van € 35.000.000 met een Iooptijd van 50 jeer en 2 jeer grace (geen aflossingen) is gebaseerd op een term sheet van juni 2019 met een indicatieve rerate van 1,08%. Bij het aangaan van de financieringsovereenkomst wordt de definitieve rerate bepaald. Op dit moment ligt de marktrente lager dan in jun en dat is gunstig.
Voor de rekening-courant faciliteit van € 2.500.000 is gerekend met een rerate van 0,0%, overeenkomstig de huidige rentestand.
Instandhouding van een goede solvabiliteitspositie.
Het eigen vermogen van de UBR blijft alle jaren positief. Gestreefd wordt vermogenstekorten, ook in aanlegfase en de eerste jaren van de exploitatie, te voorkomen. Realisatie van een positieve cashflow die voldoende is om de aflossingstermijnen van de leering te kunnen betalen.
De Iiquiditeitspositie moet de UBR in alle jaren in stoat stellen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen. Daarom is een leering aangegaan met 2 jeer grace (in de eerste twee jeer geen aflossingen), zodat in de aanlegfase van het breedbandnetwerk een kapitaalbuffer wordt gecreéerd van waaruit toekomstige beta linger kunnen Worden gedaan.

Meeriariq exploitatie-overzicht van baten en Iasten
Hierna is een meerjarig overzicht opgenomen van de exploitatie. Er is bewust gekozen veer een tijdspad van meer dan 4 jeer, om de gemeenteraden voldoende inzicht te even in de geraamde exploitatie-uitkomsten op middellange termijn. Hierdoor kan Worden vastgesteld dat de financiéle
cijfers in overeenstemming zijn met de geformuleerde uitgangspunten, jaren, moor ook op de Lange(re) termijn.
alleen in de eerste

Geraamde exploitatiecijfers:
Baten en Iasten
Opbrengsten Verhuur glasvezel/ vezelparen
Beheerkosten Afschrijvinqen Rentelasten Totaal Iasten
Saldo van beaten en Iasten Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen
Toelichting :
2020
151.884
68.411 52.028 29.716
150.155 1.729 -/- 285 1.444
2021
915.554
166.649 454.457 250.483 871.589
43.965 -/- 6.594 37.371
2022
1.318.971
281.914 693.000 375.047
2023
1.358.158
286.143 696.000 367.172
2024
1.378.530
290.435 699.000 359.297
2025
1.399.208
294.791 676.286 351.422
1.322.499
76.709 -/- 11.506 65.203
Alleen in het je jeer na de geplande realisatie van alle aansluitingen (in 2022) is een (Klein) tekort geraamd. Dat feet te maker met het felt, dat dan de volledige afschrijvingslasten en financieringsrente ten Iaste van de exploitatie Koren, en de inkomsten (net) toereikend zijn om alle Iasten te dekker. Overigens kan het tekort in 2022 volledig Worden opgevangen door de positieve resultaten in 2020 en 2021, en blijft de vermogenspositie positief.
De stijging van de opbrengsten in 2023 en de jaren daarna is voldoende veer een structureel overschot van de exploitatie. Na 2025 Reopen de positieve resultaten vender op, omdat de geactiveerde voorbereidingskosten dan volledig zijn afgeschreven en meer op de exploitatie drukken.
De beheerkosten zijn in het eerste twee jeer lager, omdat in de aanlegfase van het breedband- netwerk nog weinig beheertaken plaatsvinden. De meeste bedrijfskosten hebben in de aanlegfase een directe relate met de realisatie van het breedbandnetwerk en Worden as projectkosten meegenomen bij de investeringslasten.

1.349.961 1.349.315 1.348.732
-/-30.990 4.649
-/- 26.341
8.843 -/- 1.326 7.517
29.798 -/- 4.469
25.329

Risico's:
De gepresenteerde exploitatiecijfers zijn ramingen en uiteraard kan (en zal) de werkelijkheid hiervan afwijken. We verwachten dat er tekorten ontstaan. De financiéle risico's zijn beperkt en er is voorzichtigheid betracht bij de financiéle doorrekeningen. Als voorbeelden hiervan kunnen Worden genoemd :
de rentelasten van de Iening zijn berekend regen 1,08% terwijl de rentevoet inmiddels tot order de 1,0% is gezakt. Een dating met 0,1 procentpunt Ievert een (structurele) kostenbesparing op van € 35.000 per jeer ten opzichte van de hierboven gepresenteerde cijfers. Bij een rentevoet lager dan 1,0% is ook in 2022 geen sprake meer van een negatief saldo van de geraamde beaten en Iasten.
het deelnamepercentage is in meerjarig perspectief gemaximeerd op 70% (niveau dat bereikt word in 2023), terwijl het een reéle verwachting is dat het werkelijk deelnamepercentage (op termijn) daarboven zal uitstijgen.
bij vertraging in de realisatie van de nieuwe aansluitingen Koren de inkomsten later op gang, moor parallel daarmee Koren de afschrijvingslasten en rentelasten ook pas later ten Iaste van de exploitatie. Genoemde poster Koren pas ten Iaste van de exploitatie na realisatie van de aansluitingen, die gefaseerd en getemporiseerd plaatsvindt.
in het totale investeringsbudget van € 37.500.000 zijn substantiéle bedragen opgenomen veer tegenvallers en meerwerk (€ 1.000.000 veer onvoorziene investeringsuitgaven) en een voorziening veer de fasten van no-aansluitingen, inbebouwing en toekomstige degenerate (€ 1.500.000).
De inkomsten stijgen jaarlijks met een tariefindex (geraamd op 1,5%), terwijl veer de afschrijvingen en rentelasten geen kostenindexering toegepast hoeft te Worden. Zo wordt de marge tussen de opbrengsten en de fasten steeds gunstiger. Bovendien remen de rentelasten jaarlijks af als gevolg van de betaalde aflossingstermijnen (vanaf het 3e jeer).

Geproqnosticeerde balansen
Hierna zijn in meerjarig perspectief de geprognosticeerde balanscijfers opgenomen vanaf het eerste jeer van de oprichting van de UBR.
2020
1.000 26 974
22.500 26 22.474
Debiteuren
Omzetbelasting (BTW) Vennootschapsbelasting 0
2021 2022
1.000 1.000 171 371 829 629
35.000 35.150 335 828 34.665 34.322
2023
1.000 571 429
3'5.300 1.324 33.976
2024
1.000 771 229
35.450 1.823 33.627
139 0 0 367 506
34.362
20 25 45
332.813 1.450 __34.263
49 5 54
34.362
2025
1.000 946 54
35.600 2.325 33.275
141 0 0 385 526
33.855
45
65 110
32.083 1.600 33.683
50 12 62
33.855
Balanscijfers 31 december (* € 1.000)
ACTIVA
Immateriéle waste active Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
Materiéle waste active Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
Liquide middelen Totaal vlottende active
Totaal active_ _
PASSIVA
Alqemene bedrijfsreserve
12 1.148
24.596
433 876
36.370
1 37 38
35.000 1.325 36.325
0 7 7
36.370
391 529
35.480
38 -/- 26 12
34.271 1.150 35.421
47 0 47
35.480
369 506
34.911
12 8 20
33.542 1.300 34.842
48 1 49
34.911
0 Resultaat 1
Eigen vermoqen
Leering (2 jeer grace)
Leninq (r/c-faciliteit)
Totaal Ianglopende schulden
Omzetbelasting (BTW) Vennootschapsbelasting Totaal vlottende passive
Totaal passive

23.100 1.495 24.595
0 0 0
24.596
41 1.095
118 133 137
00 050
_325__
Toelichting ontwikkeling Iiquiditeitspositie:
De cashflow die vanuit de exploitatie van de UBR wordt gegenereerd, is vanaf het eerste jeer positief. De investeringsuitgaven Worden volledig door Ieningen gefinancierd, waarbij een grace- periode van 2 jeer geldt waarin geen aflossingen plaatsvinden. Vanaf 2022 Worden wel aflossingsbetalingen gedaan (ruin € 729.000 per jeer), moor als gevolg van de positieve cashflow (ghetto-resultaat + afschrijvingslasten) blijft het saldo Iiquide middelen redelijk stabiel fond
€ 400.0000. Als het saldo Iiquide middelen op middellange termijn vender oploopt door de positieve resultaten, Koren middelen beschikbaar om de Ieningen versneld of to lessen. Dan realiseren we ook een extra voordeel bij de rentelasten en een huger exploitatie-overschot.

Toelichting ontwikkeling solvabiliteitspositiez
Het eigen vermogen is positief, er geen aanloopverliezen. In de eerste twee jaren, waarin de aanleg van het breedbandnetwerk wordt gerealiseerd, wordt een kleine vermogensbuffer opgebouwd die wordt ingezet om het geraamde exploitatieverlies in 2022 te kunnen dekker.
Aan het eind van de looptijd van de leering (over 50 jeer, als de leering volledig is afgelost) is een vermogenspositie opgebouwd, gelijk aan de restwaarde van het breedbandnetwerk.
Weerstandsvermogen
De 7 gemeenten die deelnemen in de UBR zijn veer hun aandeel aansprakelijk als vermogenstekorten zouden ontstaan of de UBR in stoat is om aan de aflossingsverplichtingen van de Iening te voldoen. Het gemeentelijk aandeel wordt berekend op basis van de stemverhouding, overeenkomstig de bepalingen zeals opgenomen in de gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland.
Met de voorliggende ramingen zeals opgenomen in deze Kadernota 2020 is zichtbaar gemaakt dat de UBR vanaf de start van de aanleg van het breedbandnetwerk kapitaal en vermogen opbouwt en aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen. Op de Iangere termijn (na 2025) groeit het eigen vermogen en reemit het saldo Iiquide middelen vender toe als gevolg van de oplopende exploitatie- overschotten. Het is daarom te verwachten dat de deelnemende gemeenten vanuit hun eigenaarschap of garantiestelling veer de Iening financiéle nadeen zullen ondervinden.

zijn
structures