Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Achtkarspelen

Geachte heer of mevrouw Hamming,

We hebben uw bericht in goede orde ontvangen.
Heeft u vragen over de behandeling van uw bericht, neem dan contact op met
de gemeente: telefoonnummer 14 0511.
Om uw vragen goed en snel te kunnen beantwoorden, verzoeken wij u het
registratienummer S2020-12739 te noemen.

Met vriendelijke groet,

Team Informatiebeheer
Gemeente Achtkarspelen

NB dit is een automatisch gegenereerd emailbericht.

Gemeente Achtkarspelen

 

Goedemiddag,

 

Op 2 juni 2020  heeft u een verzoek om informatie ingediend met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het Wob verzoek heeft betrekking op de geheimhoudingsprocedure en geheime
documenten.

 

Het lukt ons niet om binnen de wettelijke termijn van vier weken te
reageren op uw verzoeken. Wij maken daarom gebruik van onze mogelijkheid
tot verdaging van de beslissing met vier weken.

De wet biedt ons deze mogelijkheid in “artikel 6, tweede lid Wob.”

 

 

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
 
[1]Gemeente achtkarspelen
Stationsstraat 18
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost [3]Dwaande

t 140511
i [2]http://www.achtkarspelen.nl/

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender
is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen
geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere
aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de afzender.

 

 

References

Visible links
2. http://www.achtkarspelen.nl/

Gemeente Achtkarspelen

 

Goedemiddag,

 

Op 2 juni 2020  heeft u een verzoek om informatie ingediend met een beroep
op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het Wob verzoek heeft betrekking op de geheimhoudingsprocedure en geheime
documenten.

 

Het lukt ons niet om binnen de wettelijke termijn van vier weken te
reageren op uw verzoeken. Wij maken daarom gebruik van onze mogelijkheid
tot verdaging van de beslissing met vier weken.

De wet biedt ons deze mogelijkheid in “artikel 6, tweede lid Wob.”

 

 

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
 
[1]Gemeente achtkarspelen
Stationsstraat 18
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost [3]Dwaande

t 140511
i [2]http://www.achtkarspelen.nl/

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender
is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen
geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere
aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de afzender.

 

 

References

Visible links
2. http://www.achtkarspelen.nl/

Gemeente Achtkarspelen

Geachte heer/mevr.     

 

“Op 2 juni 2020  heeft u een verzoek om informatie ingediend met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het Wob verzoek heeft betrekking op de geheimhoudingsprocedure en geheime
documenten.

 

Het lukt ons niet om binnen de wettelijke termijn van vier weken te
reageren op uw verzoeken. Wij maken daarom gebruik van onze mogelijkheid
tot verdaging van de beslissing met vier weken.

De wet biedt ons deze mogelijkheid in artikel 6, tweede lid Wob.”

 

 

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
 
[1]Gemeente achtkarspelen
Stationsstraat 18
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost [3]Dwaande

t 140511
i [2]http://www.achtkarspelen.nl/

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender
is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen
geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere
aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de afzender.

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.achtkarspelen.nl/

Gemeente Achtkarspelen

Geachte heer/mevr.     

 

“Op 2 juni 2020  heeft u een verzoek om informatie ingediend met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het Wob verzoek heeft betrekking op de geheimhoudingsprocedure en geheime
documenten.

 

Het lukt ons niet om binnen de wettelijke termijn van vier weken te
reageren op uw verzoeken. Wij maken daarom gebruik van onze mogelijkheid
tot verdaging van de beslissing met vier weken.

De wet biedt ons deze mogelijkheid in artikel 6, tweede lid Wob.”

 

 

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
 
[1]Gemeente achtkarspelen
Stationsstraat 18
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost [3]Dwaande

t 140511
i [2]http://www.achtkarspelen.nl/

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender
is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen
geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere
aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de afzender.

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.achtkarspelen.nl/

Gemeente Achtkarspelen

1 bijlage

 

Geachte mevrouw Hamming,

 

 

Op 2 juni 2020 heeft u per email verzocht om informatie op grond van de
Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Uw verzoek heeft betrekking op
documenten en informatie inzake de geheimhoudingsprocedure en ziet op de
jaren 2018 en 2019.

 

Op grond van artikel 3, eerste lid van de Wob kan een ieder een verzoek om
informatie, neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid,
richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid van een
bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf. Wij zijn niet
gehouden om vragen te beantwoorden dan wel een nadere omschrijving op te
stellen, motivatie te geven of specificatie te maken.

 

1.U vraagt om het Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot
geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van
uw gemeente.

Wij hebben geen protocol en ook geen beleidsdocumenten. De wet wordt als
uitgangspunt gehanteerd.

 

2.Verder vraagt u om een overzicht, index of register met het op 31
december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente,
inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document; 2.2. De
datum waarop het document geheim is verklaard; 2.3. De datum waarop de
geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing; 2.4. Het belang op
grond waarvan het document geheim is verklaard; 2.5. Welk orgaan binnen uw
gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders,
commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de
geheimhouding heeft verzocht; 2.6. Onder welke voorwaarden de
geheimhouding van kracht was of is; 2.7. Onder welke voorwaarden de
geheimhouding is of kan worden opgeheven.

 

Hiervoor verwijzen wij u naar de bijlage waarin de gevraagde informatie is
vermeld. Over 2018 is geen sprake geweest van geheime documenten.

 

3. u vraagt naar de onderliggende documenten met daarin de onder punt 2
verzochte informatie, waaronder in ieder geval: 3.1.
Geheimhoudingsbesluiten; en 3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van
toepassing.

 

Er zijn geen aparte geheimhoudingsbesluiten of bekrachtigingsbesluiten. De
vragen die subsidiair zijn gesteld (4 en 5) behoeven naar onze mening geen
verdere reactie gelet op het voorgaande.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Freonlike groetnis,
Vriendelijke groet,
 
[1]Gemeente achtkarspelen
Stationsstraat 18
Postbus 2
9285 ZV Buitenpost [3]Dwaande

t 140511
i [2]http://www.achtkarspelen.nl/

 

Achtkarspelen gaat voor duurzaamheid. Denkt u aan het milieu voordat u dit
bericht print?
Achtkarspelen giet foar duorsumens. Tinke jo om it miljeu foardat jo in
printopdracht jouwe?

Gebruik van de inhoud van deze e-mail zonder toestemming van de afzender
is niet toegestaan en onrechtmatig. Aan de inhoud van deze e-mail kunnen
geen rechten worden ontleend. De gemeente Achtkarspelen sluit iedere
aansprakelijkheid uit die kan voortvloeien uit de inhoud van deze e-mail.

De inhoud van deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).
Wanneer de e-mail ten onrechte bij u terecht is gekomen, wordt u verzocht
contact op te nemen met de afzender.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
2. http://www.achtkarspelen.nl/