Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Ede.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Ede

Geachte heer/mevrouw,

Zojuist hebben wij een bericht van u ontvangen.

Wij nemen het bericht in behandeling en hebben het geregistreerd onder
nummer #425156.

 

Met vriendelijke groet,

gemeente Ede

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, stuur dan een mail naar
[Gemeente Ede vraag e-mailadres]

425156:174824 De [1]proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing

References

Visible links
1. https://www.ede.nl/over-de-site-en-priva...

Gemeente Ede

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Geachte mevrouw,

Hierbij informeer ik u dat het niet mogelijk is om bij de gemeente Ede een
Wob-verzoek in te dienen via e-mail. Wel kunt u bij ons een verzoek
indienen via de digitale weg met een webformulier:
[4]https://www.ede.nl/bestuur-en-organisati....

Geen Wob-verzoek per e-mail

Er zijn een aantal redenen waarom u bij ons geen aanvragen kunt indienen
per e-mail:

* Het plaatsen van besluiten (met persoonsgegevens) op Wob knop voldoet
volgens ons niet aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij
publiceren geen namen van indieners van Wob-verzoeken of van gewone
individuele ambtenaren. Deze gegevens vermelden wij daarom ook niet in
dit bericht.
* Bij een indiening per e-mail kunnen wij niet vaststellen wie de
indiener is. Dit is wel belangrijk bijvoorbeeld in verband met het in
rekening kunnen brengen van legeskosten en het tegengaan van misbruik
van recht.
* Wij mogen een besluit op uw Wob-verzoek niet alleen digitaal
verzenden. Daarom hebben wij ook nog een postadres nodig waar het
schriftelijke besluit heen kunnen sturen. Zelfs nu met de beperkingen
als gevolg van corona worden officiële besluiten door ons schriftelijk
verzonden. Wel verzenden wij op afspraak niet-ondertekende kopieën
digitaal per e-mail.
* Wij hebben niet de mogelijkheid om een uitsluitend digitaal
Wob-besluit rechtsgeldig te ondertekenen.
* Via de website ingediende formulieren worden direct op de juiste wijze
verwerkt en uitgezet binnen onze organisatie. In een e-mailbericht is
een Wob-verzoek niet altijd goed te herkennen.

Wel digitale kopie op Wob-knop

Wij hebben er geen bezwaar tegen om een kopie van ons besluit (zonder
persoonsgegevens) en de openbaar gemaakte informatie te sturen naar Wob
knop. Wij zien het als een positieve ontwikkeling als via Wob knop meer
overheidsinformatie voor iedereen toegankelijk wordt ontsloten. Voor ons
is van belang dat wij daarnaast met u kunnen communiceren via een ander
kanaal om bovenstaande redenen.

Herstelmogelijkheid indienen Wob-verzoek

Wij geven u de mogelijkheid om uw Wob-verzoek alsnog (ook) op de juiste
wijze in te dienen. Hiervoor geven wij u de tijd tot en met 6 juli 2020. U
kunt dit doen door:

* Uw verzoek in te dienen via het webformulier op
[5]https://www.ede.nl/bestuur-en-organisati....
* Een brief te sturen naar de gemeente Ede. Dit brief richt u aan
Postbus 9022 6710 HK Ede.

Zolang uw verzoek niet op de juiste wijze is ingediend wordt de
beslistermijn opgeschort. Er wordt dan als het ware op de pauzeknop
gedrukt en zodra de reden voor opschorting niet meer speelt, loopt de
beslistermijn van weer verder.

Dient u het verzoek niet alsnog op de juiste wijze in? Dan laten wij het
buiten behandeling.

Geheimhoudingsprotocol / beleid

In uw verzoek vraagt u onder meer om een afschrift of kopie van ons
geheimhoudingsprotocol en/of beleid. Wij beschikken alleen over een
geheimhoudingsprotocol. Dit is openbaar vindbaar op de volgende plaats:
[6]https://decentrale.regelgeving.overheid.....
Omdat dit document al openbaar is, is hiervoor de Wob niet van toepassing.

Leges

Voor het verstrekken van digitale stukken rekenen wij alleen leges als
handelingen verricht moeten worden als kopiëren of bewerken. Dan geldt een
tarief van 0,35 cent per pagina waarbij geen kosten verschuldigd zijn als
het totaalbedrag lager is dan €15,-.

Namens burgemeester en wethouders,

Met vriendelijke groet,

Juridisch adviseur gemeente Ede

De [7]proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D48E0F.B813B560
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~
4. https://www.ede.nl/bestuur-en-organisati...
5. https://www.ede.nl/bestuur-en-organisati...
6. https://decentrale.regelgeving.overheid....
7. https://www.ede.nl/over-de-site-en-priva...

Gemeente Ede

1 bijlage

Link: [1]File-List
Link: [2]themeData
Link: [3]colorSchemeMapping

Geachte mevrouw,

 

Betreft: Bericht uit zaak nummer 2020060488156.

Hierbij informeer ik u dat uw Wob-verzoek niet in behandeling wordt
genomen omdat het per e-mail is ingediend. Voor meer informatie verwijs ik
u naar de bijlage.

Met vriendelijke groet,

 

Juridisch adviseur, Juridische zaken Inkoop en Subsidies - Gemeente Ede
T 14 0318 - E [Gemeente Ede vraag e-mailadres] - I [4]www.ede.nl

 

 

De [5]proclaimer van de gemeente Ede is van toepassing

References

Visible links
1. file:///tmp/cid:filelist.xml@01D47B66.646C0B30
2. file:///tmp/~~themedata~~
3. file:///tmp/~~colorschememapping~~
4. http://www.ede.nl/
5. https://www.ede.nl/over-de-site-en-priva...