Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Eersel.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Eersel

2 bijlagen

De gemeente Eersel heeft uw email ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Gemeente Eersel

Dijk 15, Eersel | Postbus 12 | 5520 AA Eersel |
Telefoon: (0497) 53 13 00 | [1]www.eersel.nl | [2][mailadres]

[3]http://topdesk2001.kempen.local/tas/secu...

[4]http://topdesk2001.kempen.local/tas/secu...

[5]Linkedin | [6]Facebook | [7]Twitter

--------------------------------------------------------------------------

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt
u op:
http://www.kempengemeenten.nl/maildiscla...

References

Visible links
1. http://www.eersel.nl/
2. mailto:[mailadres]
3. http://www.eersel.nl/
5. https://www.linkedin.com/company/gemeent...
6. https://www.facebook.com/gemeenteEersel
7. https://twitter.com/GemEersel

Gemeente Eersel

Geachte mevrouw Hamming,

 

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie volgens de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek heeft betrekking op documenten
en informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid:
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten en ziet op de jaren 2018 en
2019. Tevens verwijst u naar een journalistiek onderzoek naar openbaarheid
en geheimhouding bij Nederlandse gemeenten.

 

Hierover berichten wij u het volgende. Het is in de gemeente Eersel niet
mogelijk om een Wob-verzoek in te dienen via de elektronische weg, omdat
het college van burgemeester en wethouders niet kenbaar heeft gemaakt dat
deze (elektronische) weg is geopend voor Wob-verzoeken. Zie artikel 2:15,
eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit mede gelet op artikel
2:16 Awb. Het sturen van een e-mailbericht is een elektronische wijze van
verzenden waarop artikel 2:15 Awb van toepassing is.

 

Indien u een Wob-verzoek wilt indienen bij de gemeente Eersel, moet u uw
verzoek schriftelijk per brief indienen (t.a.v. het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 12, 5520 AA Eersel). Het is daarbij
wettelijk vereist dat de aanvraag wordt ondertekend en ten minste bevat:
uw naam en adres, de dagtekening en een aanduiding van de beschikking die
wordt gevraagd (artikel 4:2, eerste lid, Awb). Uw verzoek voldoet hier
niet aan, omdat uw handtekening ontbreekt en uw adresgegevens niet zijn
vermeld.

Daarnaast moet u in uw Wob-verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het
daarop betrekking hebbend document, waarover u informatie wenst te
ontvangen, vermelden. Het verzoek moet voldoende specifiek zijn
geformuleerd. 

 

Wij stellen u daarom op grond van artikel 4:5 Awb in de gelegenheid om
binnen een termijn van veertien dagen na verzenddatum van dit bericht uw
aanvraag aan te vullen door het Wob-verzoek alsnog schriftelijk
gespecificeerd en ondertekend in te dienen en te voorzien van uw
adresgegevens.

 

De beslistermijn wordt opgeschort vanaf de verzenddatum van dit bericht
tot de dag waarop de aanvullende gegevens zijn ontvangen. Indien u de
aanvraag niet op tijd aanvult, kan uw aanvraag buiten behandeling worden
gelaten.

 

Het voorgaande houdt in dat wij uw verzoek nu niet in behandeling kunnen
nemen.

 

Dit bericht is een mededeling van feitelijke aard. Bezwaar of beroep
indienen is dus niet mogelijk.

 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel

 

team Controlling

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt
u op:
http://www.kempengemeenten.nl/maildiscla...

Gemeente Eersel

Geachte mevrouw Hamming,

 

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie volgens de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek heeft betrekking op documenten
en informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid:
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten en ziet op de jaren 2018 en
2019. Tevens verwijst u naar een journalistiek onderzoek naar openbaarheid
en geheimhouding bij Nederlandse gemeenten.

 

Met ons bericht van 8 juni 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om binnen
een termijn van veertien dagen na verzenddatum van dit bericht uw aanvraag
aan te vullen door het Wob-verzoek alsnog schriftelijk (per brief)
gespecificeerd en ondertekend in te dienen en te voorzien van uw
adresgegevens. U heeft uw verzoek niet binnen de gestelde termijn
aangevuld en geen reactie meer gegeven. Gelet hierop stellen wij vast, dat
uw verzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het in
behandeling nemen van de aanvraag. Dit betekent dat wij hebben besloten uw
verzoek ingevolge artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder a en c,
Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling te nemen.

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college van de gemeente Eersel, postbus 12, 5520 AA Eersel.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en
vangt aan met ingang van de dag, gelegen na de datum van verzending van
dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste
bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
en de gronden van het bezwaar (motivering).

 

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het
besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen
een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar heeft gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijk uitvoering
van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. Een voorlopige
voorziening kunt u vragen bij: 

de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht,
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen.

Voor deze procedure bent u griffierecht verschuldigd.

 

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij de genoemde rechtbank via [1]www.rechtspraak.nl. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.  

 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel,

team Controlling

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt
u op:
http://www.kempengemeenten.nl/maildiscla...

References

Visible links
1. http://www.rechtspraak.nl/

Gemeente Eersel

Geachte mevrouw Hamming,

 

Op 2 juni 2020 ontvingen wij uw verzoek om informatie volgens de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob). Dit verzoek heeft betrekking op documenten
en informatie in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid:
geheimhoudingsprocedure en geheime documenten en ziet op de jaren 2018 en
2019. Tevens verwijst u naar een journalistiek onderzoek naar openbaarheid
en geheimhouding bij Nederlandse gemeenten.

 

Met ons bericht van 8 juni 2020 bent u in de gelegenheid gesteld om binnen
een termijn van veertien dagen na verzenddatum van dit bericht uw aanvraag
aan te vullen door het Wob-verzoek alsnog schriftelijk (per brief)
gespecificeerd en ondertekend in te dienen en te voorzien van uw
adresgegevens. U heeft uw verzoek niet binnen de gestelde termijn
aangevuld en geen reactie meer gegeven. Gelet hierop stellen wij vast, dat
uw verzoek niet voldoet aan de wettelijke vereisten voor het in
behandeling nemen van de aanvraag. Dit betekent dat wij hebben besloten uw
verzoek ingevolge artikel 4:5, eerste lid, aanhef en onder a en c,
Algemene wet bestuursrecht niet in behandeling te nemen.

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit bezwaar
maken bij het college van de gemeente Eersel, postbus 12, 5520 AA Eersel.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en
vangt aan met ingang van de dag, gelegen na de datum van verzending van
dit besluit. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste
bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt
en de gronden van het bezwaar (motivering).

 

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de werking van het
besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen
een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen indienen
als u ook bezwaar heeft gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen, omdat onmiddellijk uitvoering
van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. Een voorlopige
voorziening kunt u vragen bij: 

de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, Bestuursrecht,
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U moet een kopie van het
bezwaarschrift meesturen.

Voor deze procedure bent u griffierecht verschuldigd.

 

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige voorziening ook digitaal
indienen bij de genoemde rechtbank via [1]www.rechtspraak.nl. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.  

 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Eersel,

team Controlling

 

 

--------------------------------------------------------------------------

Op dit bericht is een disclaimer van toepassing. De volledige tekst vindt
u op:
http://www.kempengemeenten.nl/maildiscla...

References

Visible links
1. http://www.rechtspraak.nl/