Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Het Woo-verzoek is gedeeltelijk toegewezen.

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://www.wob-knop.nl/help. Voor Wob-ambtenaren: https://www.wob-knop.nl/help/officers

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (www.wob-knop.nl) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!
________________________________________

Betreft: Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

Geacht college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzoek ik, Liset Hamming, journalist, u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid: geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Dit Wob-verzoek ziet op de jaren 2018 en 2019.

In de afhandeling vraag ik u rekening te houden met het publieke belang van de journalistiek als controleur van een goede en democratische bestuursvoering.

Corona

Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.

Eind maart 2020 besloot ik daarom om tot vandaag, 2 juni 2020, te wachten met het indienen van dit Wob-verzoek. Inmiddels lijkt de situatie inderdaad gestabiliseerd. Natuurlijk begrijp ik dat er ook bij gemeenten na deze roerige tijd nog steeds veel op het bord ligt. Toch zie ik geen reden om mijn Wob-verzoek nog langer uit te stellen.

Wat wellicht mede gezien de bijzondere situatie waarin we verkeren wel goed is om te benadrukken: ik vraag niet om openbaarmaking van geheime documenten. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van geheime documenten.

Toelichting onderzoek

Voor een journalistiek onderzoek naar openbaarheid en geheimhouding bij gemeenten schrijf ik over de ‘stand’ van geheimhouding bij Nederlandse gemeenten. De centrale onderzoeksvraag is: hoeveel geheime documenten liggen er bij Nederlandse gemeenten?

Meer over dit journalistieke onderzoek kunt u in ieder geval vanaf 15 juni 2020 vinden via de website: www.gemeentegeheimen.nl

Documenten

Concreet verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

1. Protocol en/of beleidsdocumenten met betrekking tot geheimhouding van documenten binnen en/of de geheimhoudingsprocedure van uw gemeente;

2. Overzicht, index of register met het op 31 december 2019 totaal aantal geheime documenten binnen uw gemeente, inclusief per geheim document gespecificeerd:

2.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
2.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
2.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
2.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
2.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
2.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
2.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven.

3. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 2 verzochte informatie, waaronder in ieder geval:

3.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
3.2. Bekrachtingsbesluiten, voor zover van toepassing.

Subsidiair

Indien het onder punt 2 verzochte (i) niet binnen uw gemeente als document(en) aanwezig is of (ii) het genereren van het verzochte overzicht, index of register naar uw mening niet mogelijk en/of te omvangrijk is, verzoek ik u om (kopie van of inzage in) de volgende documenten of informatie:

4. Het aantal geheim verklaarde documenten binnen uw gemeente in 2018 en 2019 inclusief per geheim verklaard document gespecificeerd:

4.1. De (aard van de) inhoud van het geheim verklaarde document;
4.2. De datum waarop het document geheim is verklaard;
4.3. De datum waarop de geheimhouding is bekrachtigd voor zover van toepassing;
4.4. Het belang op grond waarvan het document geheim is verklaard;
4.5. Welk orgaan binnen uw gemeente – burgemeester, college van burgemeester en wethouders, commissie, gemeenteraad of individuele gemeenteraadsleden – om de geheimhouding heeft verzocht;
4.6. Onder welke voorwaarden de geheimhouding van kracht was of is;
4.7. Onder welke voorwaarden de geheimhouding is of kan worden opgeheven;

5. Onderliggende documenten met daarin de onder punt 4 gevraagde informatie, waaronder in ieder geval:

5.1. Geheimhoudingsbesluiten; en
5.2. Bekrachtingsbesluiten voor zover van toepassing.

Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.

Géén verzoek om (opheffing van geheimhouding van) geheime documenten
Voor de zekerheid herhaal ik hier dat ik zowel primair als subsidiair niet om openbaarmaking van de geheime documenten binnen uw gemeente vraag. Ik vraag dus ook niet om opheffing van de geheimhouding van de geheime documenten.

Geanonimiseerde documenten
Als u van mening bent dat persoonsgegevens openbaarmaking van de gevraagde documenten of informatie in de weg staat, verzoek ik u om een geanonimiseerde versie van de gevraagde documenten of informatie.

Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.

Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms-jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.

Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende Wob-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.

Toelichting Wob-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn Wob-verzoek contact op te nemen.

Toelichting gebruik 'Wob-Knop' voor dit verzoek

Ik stuur u dit Wob-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de Wob-Knop (www.wob-knop.nl). De Wob-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een Wob-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De Wob-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de Wob-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor Wob-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit Wob-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het Wob-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de Wob-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de Wob-Knop tegenkomen, laat het mij of via de Wob-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?

De Wob-Knop genereert voor ieder Wob-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.

Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de Wob-Knop gepubliceerd. Op de website van de Wob-Knop kunt u de Wob-verzoeken die via de Wob-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.

Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De Wob-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Controle e-mailadres overheidsinstantie

Het is mogelijk dat dit verzoek u bereikt op een e-mailadres dat u liever niet voor Wob-verzoeken gebruikt. Mocht u in de toekomst Wob-verzoeken via de Wob-Knop op een ander e-mailadres willen ontvangen, dan kunt u dit aan mij of via de Wob-Knop doorgeven.

Slotopmerkingen

Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de Wob-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit Wob-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit Wob-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.

Hoogachtend,

Liset Hamming

Gemeente Almere

1 bijlage

Geachte heer / mevrouw

Uw e-mail is ontvangen door de gemeente Almere en zal ter afhandeling
worden doorgestuurd naar de juiste afdeling.

U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag.

Deze ontvangstbevestiging is automatisch verstuurd. U hoeft hier niet op
te reageren.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Almere

 

-----------------------------

 

 

[1]www.almere.nl | [2] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [3]proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

References

Visible links
1. http://www.almere.nl/
2. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]"
3. http://www.almere.nl/proclaimer

Gemeente Almere

1 bijlage

Geachte heer / mevrouw

Uw e-mail is ontvangen door de gemeente Almere en zal ter afhandeling
worden doorgestuurd naar de juiste afdeling.

U krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord op uw vraag.

Deze ontvangstbevestiging is automatisch verstuurd. U hoeft hier niet op
te reageren.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Almere

 

-----------------------------

 

 

[1]www.almere.nl | [2] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [3]proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

References

Visible links
1. http://www.almere.nl/
2. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]"
3. http://www.almere.nl/proclaimer

Gemeente Almere

Dag mevrouw Hamming,

Op 2 juni hebben wij uw verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) ontvangen inzake onze geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Uw verzoek is geregistreerd onder nummer 12684756. Wij verzoeken u bij eventuele correspondentie dit registratienummer te vermelden.

Omdat alle correspondentie zoals u aangeeft wordt gepubliceerd op wob-knop.nl, zet ik in het kader van de bescherming persoonlijke levenssfeer mijn naam niet onder deze mail en volsta met het noemen van mijn functiebenaming. Mocht u mij persoonlijk willen spreken dan kunt u mij bereiken via 14036 en vragen naar de centrale Wob-coördinator.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
 
Centrale Wob-coördinator
Gemeente Almere

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming [mailto:[Wob #52 e-mail]]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2020 17:15
Aan: Info < [Gemeente Almere vraag e-mailadres]>
Onderwerp: Openbaarheid van bestuur Wob-verzoek inzake Wob-verzoek inzake geheimhoudingsprocedure en geheime documenten

________________________________________
Liset Hamming heeft de Wob-Knop gebruikt om onderstaand bericht te sturen.

Meer informatie over de Wob-Knop: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/.... Voor Wob-ambtenaren: https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/...

Let op: Uw antwoord op dit bericht wordt aan Liset Hamming verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de Wob-knop (https://smex-ctp.trendmicro.com:443/wis/...) gepubliceerd. Alle informatie op de Wob-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk, dus ook de inhoud van uw antwoord. Houd hier rekening mee bij het plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens!

De tekst tussen aanhalingstekens tonen

Gemeente Almere

Dag mevrouw Hamming,

Graag zou ik met u de afhandeling van uw Wob-verzoek mondeling afstemmen, voordat wij een formeel besluit nemen.
Omdat alle correspondentie zoals u aangeeft wordt gepubliceerd op wob-knop.nl, zet ik in het kader van de bescherming persoonlijke levenssfeer mijn contactgegevens niet onder deze mail. Ik kan uw email of telefoonnummer ook niet vinden in uw Wob-verzoek. Zou u daarom op korte termijn contact met mij willen opnemen via 14036 en vragen naar de centrale Wob-coördinator? Wat ook kan is dat u uw contactgegevens mailt naar [mailadres], dan neem ik contact met u op.

Ik hoor graag van u, alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
 
Centrale Wob-coördinator
Gemeente Almere

-----------------------------
[Insert your disclaimer here]
-----------------------------

Gemeente Almere

Dag mevrouw Hamming,

Afgelopen dinsdag berichtte ik u dat we op korte termijn de afhandeling van uw Wob-verzoek graag nog even aan de voorkant wilden afstemmen, alvorens het formele besluit zou worden verstuurd.

Omdat het deze week niet is gelukt met u in contact te komen, zullen wij in het kader van de vlotte voortgang begin volgende week het besluit en de te verstrekken stukken aan u mailen.

Omdat alle correspondentie wordt gepubliceerd op wob-knop.nl, zet ik in het kader van de bescherming persoonlijke levenssfeer mijn contactgegevens niet onder deze mail. U kunt desgewenst contact met mij opnemen via 14036 of door te replyen op deze mail.

Met vriendelijke groet,
 
Centrale Wob-coördinator
Gemeente Almere

-----------------------------
[Insert your disclaimer here]
-----------------------------

Gemeente Almere

6 bijlagen

Dag mevrouw Hamming,

 

Bijgevoegd vindt u het besluit en de bijbehorende stukken n.a.v. uw
Wob-verzoek inzake geheimhouding en geheime documenten.

 

Omdat alle correspondentie wordt gepubliceerd op wob-knop.nl, zet ik in
het kader van de bescherming persoonlijke levenssfeer mijn contactgegevens
niet onder deze mail. U kunt desgewenst contact met mij opnemen via 14036
of door te replyen op deze mail.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Centrale Wob-coördinator 

Gemeente Almere

 

 

-----------------------------

 

 

[1]www.almere.nl | [2] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [3]proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

References

Visible links
1. http://www.almere.nl/
2. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]"
3. http://www.almere.nl/proclaimer

Gemeente Almere

2 bijlagen

Dag mevrouw Hamming,

 

Zojuist bleek ons dat wij bij ons besluit van 16-6-2020 abusievelijk een
niet-actuele versie van document 2 als openbaar gemaakte bijlage hebben
verstrekt.

 

Bij deze verstrekken wij u alsnog de meest actuele versie van het openbaar
gemaakte document 2 - met excuses voor het ongemak.

 

Omdat alle correspondentie wordt gepubliceerd op wob-knop.nl, zet ik in
het kader van de bescherming persoonlijke levenssfeer mijn contactgegevens
niet onder deze mail.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met mij opnemen via 14036 of
door te replyen op deze mail.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Centrale Wob-coördinator 

Gemeente Almere

 

 

-----------------------------

 

 

[1]www.almere.nl | [2] [Gemeente Almere vraag e-mailadres]
tel. 14 036 | [3]proclaimer

Postbus 200 | 1300 AE Almere
Stadhuisplein 1 | 1315 HR Almere

References

Visible links
1. http://www.almere.nl/
2. mailto: [Gemeente Almere vraag e-mailadres]"
3. http://www.almere.nl/proclaimer

Geachte afdeling juridische zaken,

Hartelijk dank voor uw beslissing op mijn Wob-verzoek. Er resten voor mij twee vragen:
1. Een overzicht zoals u heeft verstrekt onder nr 3 van uw beslissing (voorstel tot opheffing) heeft uw gemeente soortgelijk overzicht ook voor 2019? En wat wordt er bedoeld met 'voorstel tot opheffing' maw wat is de status van de geheimhouding op dit moment?
2. Heeft u ook (een kopie van) de getekende college- en waar van toepassing bekrachtigingsbesluiten van de raad?

Met vriendelijke groet,

Liset Hamming

Gemeente Almere

Dag mevrouw Hamming,

In antwoord op uw aanvullende vragen:
1. Onze gemeente bekijkt telkens na twee jaar waar de geheimhouding eventueel van af kan. Dus vorig jaar is die check op 2017 gedaan, en er wordt op dit moment gewerkt aan de check op 2018. Dat voorstel over 2018 heeft u gekregen bij de verstrekte stukken; het is overigens nog steeds slechts een voorstel, het moet de bestuurlijke route nog doorlopen. Een en ander betekent dat wij in de loop van 2021 een vergelijkbaar voorstel zullen voorbereiden voor de stukken waar in 2019 geheimhouding voor is opgelegd. Welke stukken dat zijn vindt u in het "Overzicht geheimhouding" bij de verstrekte stukken (document nr. 2).
2. Alle door u gevraagde ondertekende besluiten zijn al openbaar en vallen in die zin niet onder de Wob, maar we hadden ze voor uw gemak toch gelinkt, nl. in document nummer 2. Als u op die links klikt dan wordt u steeds naar het betreffende online document geleid.

Ik vertrouw erop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord; mocht dat niet zo zijn, laat u dat dan gerust weten.

Met vriendelijke groet,
Centrale Wob-coördinator

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Liset Hamming <[Wob #52 e-mail]>
Verzonden: woensdag 15 juli 2020 17:01
Aan: juridischezaken <[mailadres]>
Onderwerp: Re: Actuelere versie verstrekt document n.a.v. uw Wob-verzoek

Geachte afdeling juridische zaken,

Hartelijk dank voor uw beslissing op mijn Wob-verzoek. Er resten voor mij twee vragen:
1. Een overzicht zoals u heeft verstrekt onder nr 3 van uw beslissing (voorstel tot opheffing) heeft uw gemeente soortgelijk overzicht ook voor 2019? En wat wordt er bedoeld met 'voorstel tot opheffing' maw wat is de status van de geheimhouding op dit moment?
2. Heeft u ook (een kopie van) de getekende college- en waar van toepassing bekrachtigingsbesluiten van de raad?

Met vriendelijke groet,

Liset Hamming