Wob verzoek inzake Principeverzoek herstructurering Streekpark klein Oisterwijk

N. ESsed deed dit verzoek in het kader van Wet open overheid aan Gemeente Oisterwijk

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

Het Woo-verzoek is geweigerd of afgwezen door Gemeente Oisterwijk.

Geachte Gemeente Oisterwijk,
Betreft: WOB-verzoek inzake Principeverzoek herstructurering Streekpark klein Oisterwijk/ alle communicatie tussen Streekpark klein Oisterwijk C.V./camping de Boskant V.O.F. aangaande herstructurering

Geachte college van burgemeester en wethouders,

Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: WOB) verzoek ik, n.essed u om openbaarmaking van hieronder nader te specificeren documenten en informatie bij of onder u in het kader van de bestuurlijke aangelegenheid:
Herstructurering Streekpark Klein Oisterwijk/ Camping de Boskant
Wij wensen inzicht te krijgen in alle vormen van communicatie en besluiten tussen Streekpark Klein Oisterwijk/ Camping de Boskant die zijn geweest tussen het college van Burgermeester en Wethouders en haar beleidsmedewerkers, alsmede de totstandkoming van de diverse besluit vormen omtrent Streekpark Klein Oisterwijk/Camping de Boskant.

Dit WOB-verzoek ziet op de jaren 2015 tot en met 2021.

Corona
Voordat ik overga tot mijn verzoek, wil ik u laten weten dat ik me ervan bewust ben dat het coronavirus en de maatregelen die zijn afgeroepen om het virus te bestrijden voor iedereen ingewikkelde en onbekende gevolgen heeft.
Mocht u beschikken over andere documenten die – aanvullend of in plaats van gevraagde documenten – inzicht geven in deze bestuurlijke aangelegenheid, dan verzoek ik u die documenten ook te verstrekken.
Samenvattingen van documenten
Mocht u van mening zijn dat u documenten wegens persoonlijke beleidsopvattingen moet weigeren, verzoek ik u om een zakelijke weergave van de inhoud of een samenvatting van de gevraagde documenten.
Insluiting alle gegevensdragers
Met documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de gegevensdrager. Dus naast klassieke papieren documenten ook digitale bestanden, sms’jes, WhatsApp-berichten, audio- en videobestanden.
Doorgeleiding
Daar waar documenten zich niet onder u bevinden en/of u ermee bekend bent dat ook bij één of meer andere (bestuurs)organen informatie berust met betrekking tot dit onderwerp, verzoek ik u zonder oprekken van termijnen om doorgeleiding van dit verzoek naar het juiste (bestuurs)orgaan. Ik ontvang daarvan graag bericht.

Motivering bij weigering
Bij gehele of gedeeltelijke weigering van een document of informatie verzoek ik u de weigering per document respectievelijk per alinea te motiveren. Niet alleen met verwijzing naar het betreffende WOB-artikel, maar tevens met onderbouwing van de afweging van de weigeringsgrond ten opzichte van het algemeen belang van openbaarheid.
Toelichting WOB-verzoek
Als u vragen heeft over de precieze interpretatie of de gewenste afhandeling van dit verzoek dan ben ik graag bereid om nadere toelichting te geven. Ik verzoek u hierover binnen twee weken na ontvangst van mijn WOB-verzoek contact op te nemen.
Toelichting gebruik 'WOB-Knop' voor dit verzoek
Ik stuur u dit WOB-verzoek digitaal via een voor Nederland nieuw platform: de WOB-Knop (www.wob-knop.nl). De WOB-Knop is ontwikkeld om het verkrijgen en doorzoeken van openbare overheidsinformatie soepeler te laten verlopen. Na een testfase bent u samen met 346 andere Nederlandse gemeenten de eerste die een WOB-verzoek via dit platform ontvangt. De overige 8 gemeenten hebben geen e-mailadres.

De WOB-Knop is eind 2019 met hulp van de Nederlandse Vereniging voor Onderzoeksjournalistiek (VVOJ) in Nederland geïntroduceerd. De software voor de WOB-Knop is ontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk waar inmiddels al meer dan 300.000 verzoeken om overheidsinformatie op deze manier zijn afgehandeld. Ook voor verzoeken om overheidsinformatie aan EU-instellingen wordt van deze software gebruikgemaakt. Inmiddels zijn er platformen in België, Frankrijk, Duitsland en nog dertig andere landen over de wereld. Een uitgebreide toelichting voor WOB-ambtenaren vindt u via https://www.wob-knop.nl/help/officers.

Alle informatie op de website van de WOB-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zowel dit WOB-verzoek als de berichten en de openbaar gemaakte documenten worden rechtstreeks aan de indiener van het WOB-verzoek/de overheidsinstantie verstuurd en tegelijkertijd, automatisch, op de website van de WOB-Knop gepubliceerd. Houd hier rekening mee bij plaatsen van handtekeningen en het vermelden van persoonlijke gegevens.

Er is en wordt nog steeds hard gewerkt aan zo volledig, correct en duidelijk mogelijke informatie op de website van de WOB-Knop. Mocht u onvolledige, onjuiste en/of onduidelijke informatie op de WOB-Knop tegenkomen, laat het mij of via de WOB-Knop dan alstublieft weten.

Hoe kunt u dit verzoek afdoen?
De WOB-Knop genereert voor ieder WOB-verzoek een e-mailadres van waaruit het verzoek wordt verstuurd naar de overheidsinstantie, in dit geval uw gemeente. U kunt op het verzoek reageren door op ‘antwoord’ of ‘reply’ te klikken zoals u dat bij e-mailberichten gewend bent.
Uw bericht wordt vervolgens rechtstreeks naar de indiener van het verzoek verstuurd en tegelijkertijd, automatisch. op de website van de WOB-Knop gepubliceerd. Op de website van de WOB-Knop kunt u de WOB-verzoeken die via de WOB-Knop zijn verstuurd terugvinden. Ditzelfde geldt voor de berichten en voor de uiteindelijk openbaar gemaakte documenten.
Alle informatie op de WOB-Knop is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Let op: dus ook handtekeningen en persoonlijke gegevens. De WOB-Knop probeert in ieder geval e-mailadressen automatisch uit de berichten te filteren maar de beste manier om, indien gewenst, informatie niet te openbaren is door ze niet in (de bijlagen van) uw berichten te plaatsen.

Slotopmerkingen
Ik verzoek u nadrukkelijk om de gevraagde informatie en documenten via de WOB-Knop te verstrekken. Van documenten die alleen analoog (hard copy) in uw archief aanwezig zijn, ontvang ik graag een digitale kopie. Mocht u voornemens zijn om kosten in rekening te brengen, verzoek ik u mij hierover vooraf te informeren.
Voor de volledigheid mijn e-mailadres; [email address]

Graag ontvang ik per 'reply' op deze e-mail bevestiging van de ontvangst van dit WOB-verzoek.

Tot slot wijs ik u op de wettelijke termijn van vier (4) weken voor het beslissen op dit WOB-verzoek. Geen of onvoldoende antwoord op de vervaldatum zal ik opvatten als een afwijzing.
Hoogachtend,
N. Essed

Gemeente Oisterwijk

3 bijlagen

Beste heer/mevrouw Essed,  

 

In de bijlage van deze e-mail treft u een brief naar aanleiding van uw
Wob-verzoek aan.

 

Met vriendelijke groet,

Tim Lauwers

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (Buitengebied)

Gemeente Oisterwijk

Aanwezig: maandag tot en met donderdag

De gemeente Oisterwijk werkt alleen op afspraak. U maakt een afspraak via
www.oisterwijk.nl of u belt: (013 529 13 11)