Wob-verzoek pand Hildebrandstraat 8 gegevens financieel onderzoek en informatie FIU

Yannick Quint deed dit verzoek in het kader van Openbaarheid van bestuur aan Gemeente s-Hertogenbosch

Anti spam maatregelen zijn van toepassing met betrekking tot dit oudere verzoek.laat ons het alsjeblieft weten als opvolging nodig is of als je problemen ondervindt.

De termijn voor de beantwoording van dit Woo-verzoek is ruimschoots overschreden . Volgens de wet had Gemeente s-Hertogenbosch al een beslissing moeten nemen, ongeacht bijzondere omstandigheden (details). Je kunt een klacht indienen per Bezwaar maken.

Geachte Gemeente s-Hertogenbosch,

Client dhr L.A. van Deursen geboren op 28 september 1967 is sinds 2013 samen met zijn partner eigenaar van de VOF Sun en Beautysalon Sine, ingeschreven met KvK-nummer 61373788. Genoemde VOF is gevestigd in het bedrijfspand aan de Hildebrandstraat 8 (5216 VR) te ’s-Hertogenbosch.

Genoemd bedrijf is al sinds jaar en dag een goedlopende onderneming welke zonder problemen functioneert. Op 9 maart 2022 heeft client een brief ontvangen van de Burgermeester van Den Bosch (kenmerk: SB/OOV/13539574) waarin het voornemen tot sluiting van genoemd pand wordt geuit. Kort en goed wordt gesteld dat in of vanuit het bedrijfspand criminele activiteiten plaatsvinden welke een gevaar vormen voor de openbare orde en de veiligheid of een bedreiging vormen voor het woon -en leefklimaat in de omgeving daarvan dan wel de vrees oplevert dat het geopend blijven van het bedrijfspand gevaar oplevert voor de openbare orde of een bedreiging vormt voor het woon -en leefklimaat daarvan.

De Burgermeester stelt zich op het standpunt dat genoemd bedrijfspand aan de Hildebrandstraat 8 dient om crimineel vermogen mee wit te wassen. Dit zou blijken uit "financieel onderzoek" en uit informatie van de Financial Intelligence Unit (FIU).

Om die reden verzoek ik namens client om openbaarmaking van documenten die de stellingen van de Gemeente/Burgermeester ondersteunen als het gaat om het financieel onderzoek naar de VOF voornoemd en alle meldingen van de FIU in dat verband.

Indien u onderhavig verzoek honoreert, wens ik dat de verzochte informatie wordt verstrekt middels een kopie van de betreffende informatie/rapporten. Ik verzoek u mij de gevraagde informatie zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na dagtekening van deze brief toe te sturen. Indien u kosten in rekening brengt voor het maken van kopieën e.d. verzoek ik u mij hiervan vooraf (telefonisch of schriftelijk) op de hoogte te brengen.

Hoogachtend,

Y. Quint advocaat